О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  №371

 

06.06.2016г., гр. Варна

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на шести юни през две хиляди и шестнадесета година, проведено в състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН П.

                                                            ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                                 НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Н. ДАМЯНОВА в. ч. т. д. № 317

по описа на ВнАпС за 2016г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 274, ал. 2, изр. 1, пр. 2 ГПК, образувано по частна жалба вх. № 10360/27.05.2016г. на „ АРИЕЛ ТВ” ЕАД със седалище гр. Варна, подадена чрез адв. Д.Т. от ВАК, срещу разпореждане № 3106/28.03.2016г. по ч. т. д. № 1956/2015 г. по описа на Варненски окръжен съд, с което е върната подадена от жалбоподателя частна жалба вх. № 3048/01.02.2016г. против постановеното по същото дело определение № 104/12.01.2016г.

Жалбоподателя релевира оплаквания за неправилност на обжалвания съдебен акт. Твърди се, че в разпореждането липсват мотиви, не е посочено в коя от хипотезите по чл. 280, ал. 2 ГПК попада спорът / за граждански или търговски дела/. Релевира се, че делото не е търговско, а видно от самото разпореждане, то е постановено от състав на гражданско отделение на ВОС. Искането е за отмяна на разпореждането.

Частната жалба е подадена в срок, от легитимирано лице, чрез надлежно упълномощен процесуален представител, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, при наличие на правен интерес от обжалването, и е процесуално допустима.

Сезиран е компетентният Варненски апелативен съд, тъй като съгласно чл. 274, ал. 2, предл. 2 -ро ГПК в приложимата редакция след изменението й с § 3 от ЗИД на ГПК, обн. ДВ бр. 50/03.07.2015г., в сила от 07.07.2015г., частна жалба, насочена срещу постановено от окръжен съд, като въззивна инстанция, определение по чл. 274, ал. 1 ГПК, подлежи на разглеждане от съответния апелативен съд.

Ответникът „ КСТ” ООД със седалище гр. София, на когото е редовно връчен препис, не изразява становище.

Съдът, като обсъди доводите на жалбоподателя във връзка с изложените оплаквания и провери данните по делото, намира частната жалба за неоснователна, като съображенията за това са следните:

С определение № 104/12.01.2016г., постановено по в. ч. т. д. № 1956/2015г. по описа на Варненски окръжен съд, е потвърдено разпореждане № 45044/23.10.2015г. по гр. д. №2759/2015г. на ВРС, 7-ми състав, за връщане молбата на частния жалбоподател за отмяна на постановеното срещу него неприсъствено решение.

Срещу това определение е депозирана частна жалба с вх. № 3048/01.02.2016г., която е върната с обжалваното разпореждане, на основание чл. 280, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 286, ал. 1, т. 3 ГПК.

Определение № 104/12.01.2016г. на ВОС не подлежи на обжалване.

Нормата на чл. 280, ал. 2, ал. 1 ГПК предвижда двуинстанционен съдебен контрол на споровете по граждански дела, по които цената на иска е до 5 000лв., и по търговски дела, по които цената на иска е до 20 000 лв., а съгласно чл. 274, ал. 4 ГПК не подлежат на обжалване определенията по дела, решението по които не подлежи на касационно обжалване.

Делото е търговско, тъй като родово компетентният Варненски районен съд е бил сезиран с разглеждането на осъдителни искове с правно основание чл. 79, ал. 1, предл. 1 и чл. 86 ЗЗД, за реално изпълнение на парични задължения, произтичащи от сключена от търговски дружества сделка, свързана с упражняваното от тях занятие - чл. 286 ТЗ. Цената на всеки от исковете е под 5 000 лв., при което правото на достъп до касационен контрол е изключено, независимо от това дали делото е търговско или гражданско.

Поради съвпадение на правни изводи на двете инстанции относно приложимите норми и установените с тях правни последици за допустимост на предприетото обжалване разпореждането следва да бъде потвърдено.

Воден от горното и на основание чл. 278 ГПК, съставът на Варненски апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 3106/28.03.2016г. по ч. т. д. № 1956/2015г. по описа на Варненски окръжен съд.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        ЧЛЕНОВЕ:  1.                      2.