РЕШЕНИЕ

   № 157

               гр.Варна, 07.07.2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД - Търговско отделение в публичното заседание на 04.07.2017 г. в състав:

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

    НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

при секретаря Ели Тодорова като разгледа докладваното от съдия В.ПЕТРОВ в.т.дело № 317 по описа за 2017 год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

Постъпила е въззивна жалба от „Ростар БГ“ ЕООД гр.София срещу решение № 7/ 10.04.2017 г., постановено по т.д.№ 106/2016 г. по описа на Окръжен съд гр.Разград, с което са отхвърлени като неоснователни предявените от него искове с правно основание чл.694 от ТЗ против длъжника ЕТ „Пламен Чобанов - Чобанов“ в несъстоятелност - гр.Разград и синдика Д.В.Х. за приемане за установено, че включените в списъка на приетите вземания като необезпечени: законна лихва в размер 157 429.94 лв върху главница за периода 4.04.2013 г. – 30.05.2016 г., дължима по договор за банков инвестиционен кредит № RC-440 / 27.12.2010 г. и анекси към същия и законна лихва за забава върху главница от 245 332.67 лв за периода от 18.06.2013 г. до окончателното й изплащане, дължима по договор № 60042/ 12.03.2010 г. за финансов лизинг на движимо имущество и анекси към същия, са обезпечени вземания и са с поредност на удовлетворяване по чл.722 ал.1 т.1 ТЗ. Моли за отмяна на решението и за постановяване вместо него на друго, с което исковете бъдат уважени, ведно с присъждане на разноските за двете инстанции. Въззивникът моли в с.з. чрез процесуалния си представител за уважаване на жалбата му, като не претендира присъждане на съдебни разноски.

Ответните страни не изразяват становище по жалбата.

Съдебният състав на АС-Варна по оплакванията в жалбата и след преценка на събраните по делото доказателства приема за установено следното:

Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата е основателна.

Щом главниците са обезпечени с ипотеки вземания с ред на удовлетворяване по чл.722, ал.1, т.1 – ТЗ, такива са и вземанията за лихви за забава върху същите главници. Обезпечеността с учредените ипотеки се разпростира не само спрямо вземанията за главниците и договорните лихви  по договорите за финансов лизинг и за банков инвестиционен кредит, но и върху мораторните лихви в размер на законната лихва. Разпоредбата на чл.174-ЗЗД не дава основание да се приеме, че тя ограничава действието на ипотеката само до възнаградителните лихви. Щом в договора за ипотека е вписано, че вземането е лихвоносно, ипотеката обезпечава и лихвите за две години, предшестващи годината на връчване на призовката за доброволно изпълнение, а така също текущата година, както и всички следващи до деня на продажбата на имота. Съгласно  чл.136, ал.4 - ЗЗД правото на предпочтително удовлетворяване или на привилегированост обхваща освен присъдените лихви, така и лихвите, изтекли след започване на принудителното изпълнение, както и лихвите за годината, която ги предхожда. Водещ е следователно редът за удовлетворяване на главното вземане, а акцесорното вземане за лихви, независимо от техния характер, следва този ред, така че вземанията за лихви за забава ще бъдат удовлетворени в случая като обезпечени вземания по чл.722, ал.1, т.1 – ЗЗД, а не като необезпечени вземания. Установителните искове са основателни и следва да се уважат изцяло.

Обжалваното решение е неправилно и следва да се отмени изцяло, като вместо него въззивният съд постанови друго, с което уважи иска по чл.694, ал.1 - ТЗ. Искането за присъждане на разноски не се поддържа от въззивника и такива не му се присъждат. При този изход на спора длъжникът се осъжда да заплати държавна такса по иска в размер на 1574.30 лв и по жалбата 787.15 лв, която следва да се събере от масата на несъстоятелността.

Воден от изложеното и на основание чл.271, ал.1 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ изцяло решение № 7/10.04.2017 г., постановено по т.д.№ 106/2016 г. на Окръжен съд гр.Разград, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по иска на „Ростар БГ“ ЕООД гр.София против длъжника ЕТ „Пламен Чобанов-Чобанов“ в несъстоятелност-гр. Разград и синдика Д.В.Х., че включените в списъка на приетите вземания като необезпечени: законна лихва в размер 157 429.94 лв върху главница за периода 4.04.2013 г. – 30.05.2016 г., дължима по договор за банков инвестиционен кредит № RC-440/27.12.2010 г. и анекси към същия и законна лихва за забава върху главница от 245 332.67 лв за периода от 18.06.2013 г. до окончателното й изплащане, дължима по договор № 60042/ 12.03.2010 г. за финансов лизинг на движимо имущество и анекси към същия, са обезпечени вземания и са с поредност на удовлетворяване по чл.722 ал.1 т.1-ТЗ.

ОСЪЖДА ЕТ „Пламен Чобанов-Чобанов“ в несъстоятелност - гр.Разград да заплати сумата 1574.30 лв -държавна такса по иска по сметката на Окръжен съд Разград и сумата 787.15 лв-държавна такса по жалбата по сметката на Апелативен съд Варна, които да се съберат от масата на несъстоятелността.

Решението подлежи на обжалване в месечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ при предпоставките на чл.280, ал.1 – ГПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      ЧЛЕНОВЕ:1.                     2.