ОПРЕДЕЛЕНИЕ

339

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 18.05.2015 г.  в състав:

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: М* Х*

                                              ЧЛЕНОВЕ: В* П*

                                                                   К* Г*

 

като разгледа докладваното от съдия В.П* в.т.д.№ 318 по описа за 2015 г., за да се произнесе, съобрази следното:

          Делото е образувано по въззивна жалба на С.Ц.Г. от гр.Варна срещу решението от 09.12.2014 г. по т.д. №1279/2014 г. на Окръжен съд Варна, ТО в уважената част по иска и по насрещна жалба на „У* л*” ЕАД – гр.София в отхвърлителната му част по иска.

         Съдебният състав констатира, че подадената въззивна жалба е просрочена и поради това е недопустима. За постановеновеното по делото решение от 09.12.2014 г. съдът е изпратил съобщения последователно и на двата известни съдебни адреса на С.Ц.Г..

         На първия от тях – гр.Варна, ул.”Любен Каравелов” №67, ет.2, на който ответникът е бил призован за първото с.з. и от който са подавани всички негови отговори и молби по делото, включително и въззивната жалба, той е бил търсен многократно, но не е бил намерен, предвид което съдът се е разпоредил за залепяне на уведомление. Такова е било залепено на таблото за съобщения вдясно от входната врата на блока на 12.01.2015 г., видно от разписката към уведомлението. С него ответникът е бил уведомен, че следва да се яви в двуседмичен срок от посочената дата в канцеларията на Окръжен съд Варна за получаване на съобщението, заедно с приложените книжа, като в противен случай съобщението с книжата ще се приложат към делото и ще се считат за редовно връчени. В указания срок ответникът не се е явил да получи книжата в съдебното деловодство, предвид което съдът е следвало да приеме, че е налице хипотезата на чл.41, ал.1 – ГПК /отсъствие на страната от адреса повече от един месец/, в който случай съобщението се прилага по делото и се смята връчено с изтичането на срока за получаването му от канцеларията на съда – чл.47, ал.5 във вр. ал.3 във вр. чл.41, ал.1 и 2 – ГПК. От датата на изтичане на срока, в случая – от 26.01.2014 г. тече двуседмичният срок, в който ответникът е могъл да подаде въззивна жалба, като същият е изтекъл на 09.02.2015 г. /присъствен ден – понеделник/. Жалбата е подадена от ответника едва на 13.03.2015 г. и е просрочена.

Съдът не е следвало да се разпорежда за съобщаване на решението повторно и на втория известен адрес на ответника – посоченият такъв от ищеца в исковата молба – гр.Варна, бул.”Осми приморски полк” №118, вх.А, ет.2, ап.13. На този адрес е бил правен опит за връчване на преписи от исковата молба и доказателствата на ответника, като предвид ненамиране на същия на адреса е било залепено уведомление на входната врата, на което ответникът се е отзовал, като се е явил и получил в указания срок посочените книжа от канцеларията на съда. На същия адрес съобщението за изготвеното решение не е могло да бъде връчено, като отново е било залепено уведомление върху входната врата на входа, съответно на 10.02.2015 г., с което е бил уведомен ответникът, че следва да се яви в двуседмичен срок от посочената дата в канцеларията на Окръжен съд Варна за получаване на съобщението, заедно с приложените книжа, като в противен случай съобщението с книжата ще се приложат към делото и ще се считат за редовно връчени. Този срок е изтекъл на дата 24.02.2015 г., като считано от нея съобщението се счита връчено съгласно фикцията на чл.47, ал.5 – ГПК. Двуседмичният срок за обжалване на решението тече от същата дата, а не от датата на констатиране от съда редовността на съобщаването /в случая – 27.02.2015 г./, като срокът е изтекъл на 10.03.2015 г. /присъствен ден – вторник/. Дори и спрямо повторното съобщаване на решението, подадената на 13.03.2015 г. въззивна жалба е просрочена.

Жалбата на С.Ц.Г. от гр.Варна, подадена след изтичането на срока за обжалване, подлежи на връщане съгласно чл.262, ал.2, т.1 - ГПК, като производството по нея следва да се прекрати като недопустимо. Подадената в срока за отговор на 09.04.2015 г. насрещна жалба от ищеца - „У* л*” ЕАД – гр.София не подлежи на разглеждане, тъй като въззивната жалба е върната – чл.263, ал.4 – ГПК, предвид което производството по делото следва да се прекрати и по нея.

Воден от горното и на основание чл.267, ал.1 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.т.д. №318/2015 г. на Варненския апелативен съд, ТО по въззивната жалба на С.Ц.Г. от гр.Варна и по насрещната жалба на „У* л*” ЕАД – гр.София срещу решението от 09.12.2014 г. по т.д. №1279/2014 г. на Окръжен съд Варна, ТО.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страните с частна жалба пред ВКС на РБ.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                     ЧЛЕНОВЕ: 1.                      2.