О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 388

 

                                         гр.Варна, 03.06.2019 г.

 

                                             В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на трети юни през две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                           

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВИЛИЯН ПЕТРОВ 

                                                                         ЧЛЕНОВЕ:ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                                              НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа  докладваното от съдия Георги Йовчев в.ч.т.д. №318 по описа на съда за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл 274 ал. 1 ГПК.

Постъпила е частна жалба от С.К.С. *** срещу решение №199/08.03.2019 г. постановено по т.д. №788/2018 г., по описа на Окръжен съд Варна, имащо характер на определение, с което е прекратено производството по предявения от жалбоподатяля срещу „СТРОИТЕЛ 65“ ООД, със седалище гр.Варна, иск с правно основание чл.74 от ТЗ.

Жалбоподателят излага, че постановеният акт е неправилен, тъй като незаконосъобразно първоинстанционният съд е приел, че искът е предявен след изтичане на преклузивния срок. Излага доводи, че не е присъствал на ОС на 14.05.2018 г., поради обстоятелството че е бил в болнични с определен домашен режим на лечение, поради което срокът за обжалване следва да е започнал да тече от момента на изнаването. Наред с това излага, че посочената в поканата дата е определяема, а не конкретна, което е в противоречие с разпоредбата на чл.139 от ТЗ.

Насрещната страна „СТРОИТЕЛ 65“ ООД, със седалище гр.Варна е подала писмен отговор, в който оспорва жалбата и моли съда да потвърди обжалваното решение.

Частната жалба е подадена в срока по чл. 275 от ГПК срещу съдебн акт имащ характер на определение, който подлежи на обжалване, от легитимиран субект, поради което са допустима.

Разгледана по същество, частната жалба е неоснователна, поради следните съображения:

Производството пред ОС - Варна е образувано по искове на С.К.С. *** с правно основание чл.74 от ТЗ за отмяна поради нарушение на закона и дружествения договор на взетите решения от ОС на съдружниците, проведено на 14.05.2018 г.

Не се оспорва обстоятелството, а и това се установява от представените доказателства, че на 27.04.2018 г., на жалбоподателя лично е била връчена нотариална покана за общото събрание, чиито решения са предмет на обжалване, насрочено на 17-я ден от датата на получаване на поканата.

С оглед датата на получаване на поканата – 27.04.2018 г. и датата на насрочване и провеждане на събранието – 14.05.2018 г., седемдневният срок по чл.139 ал.1 от ТЗ е спазен. Посочената в поканата дата за провеждане на ОС е определяема и е свързана с отброяване на брой календарни дни, считано от датата на получаване. От този момент, датата е станала конкретно определена, а именно 14.05.2018 г. (понеделник) – 17-я ден от датата, на която ищецът е получил нотариалната покана за свиканото ОС. Както по правилата на ЗЗД, така и на тези по ГПК, броенето на срок, определен в дни започва от следващия ден на този, от който започва да тече срокът, в случая от 28.04.2018 г.  - чл.60, ал.5 ГПК и чл.72, ал.1 изречение трето от ЗЗД, поради което събранието е следвало да се проведе на 14.05.2018 г. Дори и да се приеме, че жалбоподателят е приел деня на получаване на поканата за начало на броене на дните, то в този случай 17-я ден е в неделя – 13.05.2018 г., поради което с оглед изрично посоченото в поканата, че ако този ден е неработен, ОС ще се проведе в първия следващ работен ден, който отново е 14.05.2018 г.

Исковата молба е подадена в съда 29.05.2018 г., като ищецът  твърди, че е бил в невъзможност да присъства на събранието на 14.05.2018 г., за което е уведомил другия съдружник, като е узнал за проведеното събрание на 15.05.2018 г.

С обжалваното решение, имащо характер на определение, първоинстанционният съд е прекратил производството по делото, като е приел, че искът е процесуално недопустим, тъй като е предявен след изтичане на преклузивния срок.

Съдът следи служебно за допустимостта на предявения иск, вкл. за предявяването му в срока по чл. 74, ал.2 ТЗ. Преклузивният срок за предявяване на иск за отмяна на решенията на ОС на дружеството е 14-дневен и тече от деня на събранието, когато ищецът е присъствал или когато е бил редовно поканен, а в останалите случаи- от узнаването, но не по-късно от 3 месеца от деня на събранието.

В настоящата хипотеза ищецът сам признава в молбата си от 21.06.2018 г., а и от доказателствата по делото се установява, че е редовно поканен на ОС, насрочено на 17-я ден от датата на получаване на поканата, като нотариалната покана с изискуемото съдържание, вкл. дневния ред е връчена на 27.04.2018 г.

За редовността на връчването на поканата е ирелевантно обстоятелството по каква причина поканеният съдружник не е присъствал на проведеното събрание, т.е. дори да се приеме, че ищецът  е бил болен и не е бил в състояние да присъства лично на ОС на 14.05.2018 г., това не променя извода, че е редовно поканен и до знанието му е доведено не само кога и къде ще бъде проведено ОС, но и по какви въпроси от дневния ред ще бъдат взети решения. Законът в хипотезата на чл.74, ал.2, пр.2 ТЗ, свързва началото на срока за предявяване на иск за отмяна на взетите решения от ОС единствено със спазване на процедурата по покана на съдружника за ОС, но не и последващи факти и обстоятелства, вкл. нарушения на закона и устава при самото провеждане на събранието и вземането на решенията.

Следва да се отбележи, че срокът за предявяване на иск по чл.74 ТЗ, не е обвързан нито от връчване на протокол от проведеното ОС, нито от необходимост от уведомяване от Агенция по вписванията за подадено заявление за вписване на промени, резултат от взети на събранието решения, като право на съдружника е да узнае какви са взетите решения.

Предвид изложеното, настоящият съдебен състав намира, че срокът за предявяване на иска по чл.74 ТЗ за ищеца е изтекъл на 28.05.2018 г. - 14 дни след провеждане на ОС, поради което подадената на 29.05.2018 г. искова молба е недопустима.

С оглед на гореизложеното, съдът намира, че обжалваното определение е правилно и законосъобразно, поради частнната жалба, следва да се остави без уважение.                                                                                                                        

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на С.К.С. *** срещу решение №199/08.03.2019 г. постановено по т.д. №788/2018 г., по описа на Окръжен съд Варна, имащо характер на определение, с което е прекратено производството по предявения от жалбоподатяля срещу „СТРОИТЕЛ 65“ ООД, със седалище гр.Варна, иск с правно основание чл.74 от ТЗ.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния касационен съд на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му при условията на чл. 280, ал. 1 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                         ЧЛЕНОВЕ: