ОПРЕДЕЛЕНИЕ

388

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 09.06.2014 г. в състав:

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: М.Х.

                                              ЧЛЕНОВЕ: В. П*

                                                                   КР.Г*

 

като разгледа докладваното от съдия В.П* в. .т.д.№319   по описа за 2014 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от С.В.Д. ***, срещу определението в с.з. от 24.04.2014 г. на Окръжен съд – Шумен по т.д. №337/2013 г., с което е спряно производството по същото дело до окончателното приключване на гр.д.№3037/2013 г. на РС - Шумен.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е основателна.

В диспозитива на обжалваното определение е посочено, че спирането се постановява до окончателното приключване на гр.д. №449/2013 г. на РС -Шумен и на т.д. №153/2013 г. на ОС – Шумен. Доколкото обаче в мотивите на определението преди и след него изрично е обсъждано, че производството по делото се спира до приключването на гр.д. №3037/2013 г. на РС-Шумен, а с оглед гр.д. №449/2013 г. на РС-Шумен и т.д. №153/2013 г. на ОС-Шумен /посочени в диспозитива/ АС-Варна със свое определение по в.ч.т.д. № 715/2013 г. вече е отменил предходно спиране на делото, въззивният съд приема, че съдът е допуснал очевидна фактическа грешка при посочване в диспозитива на определението на приетото за преюдициално сега дело, което в действителност е гр.д. №3037/2013 г. на РС –Шумен.

Пред ОС – Шумен не е била представена исковата молба по това дело, а само частна жалба срещу неговото прекратяване.  От самата искова молба, представена вече с частната жалба, се установява, че то има за предмет иск на Р* С* И* срещу С.В.Д. за установяване на престъпно обстоятелство – набеждаване на ищцата от ответника в извършване на престъпление – присвояване на парични средства на „А*” ООД-гр.Шумен, в което двамата са съдружници. Следователно, предметът на гр.д. №3037/2013 г. на РС –Шумен не е преюдициален и евентуално решение по това дело няма да има значение за правилното решаване на настоящия спор относно дължим на ищеца – С.В.Д. дивидент за 2009 г. и 2010 г. съгласно взето решение от ОСС на „А*” ООД - гр.Шумен, проведено на  12.01.2012 г., за разпределяне на печалбата за 2009 г. и 2010 г. като дивидент между двамата съдружници – С.Д. и Р* И*.

Не е преюдициален и въпросът относно автентичността на подписа на С.Д. върху протокола от събранието, след като същият не само не оспорва взетото от ОС на дружеството решение, но и основава претенцията си на него.

Ето защо, обжалваното определение е неправилно и следва да се отмени, като делото се върне на ОС – Шумен за продължаване на разглеждането му.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

О П Р Е Д Е Л И :

 

  ОТМЕНЯ определението в с.з. от 24.04.2014 г. на Окръжен съд – Шумен, с което е спряно производството по т.д. №337/2013 г. на същия съд до окончателното приключване на гр.д.№3037/2013 г. на РС -Шумен.

ВРЪЩА делото за продължаване на разглеждането му.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ:1.                       2.