Р Е Ш Е Н И Е

№  180/08.08. 2017 год.                           гр.Варна

                                            В ИМЕТО НА НАРОДА 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД  - Търговско отделение в публичното заседание на 05.07.2017 г. в  състав:

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

                                                       ЧЛЕНОВЕ:     РАДОСЛАВ СЛАВОВ        

           ЧЛЕНОВЕ:  ДАРИНА МАРКОВА

при секретаря Десислава Чипева,  като разгледа докладваното от съдия Р. СЛАВОВ  в.т.дело № 319 по описа за  2017 год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

Производството е по чл.258 ГПК.

С решение № 137/23.02.2017год. постановено по т.д. № 1249/2015год. ВОС е ОСЪДИЛ БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” АД, ЕИК 000694286, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Позитано“ №5, представлявано от Р Я К Р и Н ЧДА ЗАПЛАТИ на Н. МП., ЕГН **********, гр. Варна сумата от 140433.88лв., представляваща застрахователно обезщетение, дължимо по силата на договор за застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството” между „Булстрад Виена Иншурънс Груп” ЗАД  и „Глобал Консулт 07“ ООД  по застрахователни полици №3407097501R000031/08.09.2009г. и №3407097501R000030/08.09.2009г. за претърпени имуществени вреди, причинени в следствие на виновно неизпълнение на договорно задължение от страна на „Глобал Консулт 047“ ООД, в качеството му на консултант и строителен надзор по договори за консултантска дейност от 02.02.2010г. и от 28.05.2010г., изразяващи се в претърпени загуби от сторени разходи, както следва:

130428.00 лв., платено възнаграждение по сключен договор за строителство №5/27.05.2010г. на „Милкос Инженеринг" ООД до етап „груб строеж"4155.88 лв., представляваща стойността на разходите по натоварването и извозването на отпадъците от премахнатия строеж въз основа на заповед №960/02.12.2014г. по фактура №1858/26.02.2015г. на община Аксаково ;

5850.00 лв., представляваща стойността на разходите по събарянето и премахването на строежа въз основа на писмо с изх. №ВН-3166-02-993/27.04.2015г.  на ДНСК и по фактура, издадена от РДНСК, ведно със законната лихва върху тази сума считано от датата на подаване на исковата молба – 31.07.2015г. до окончателното й изплащане:

С решението съдът е осъдил ”ГЛОБАЛ КОНСУЛТ 07” ООД, ЕИК 148093925, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Мир“ №3, вх.Б, ет.3, ап.8 ДА ЗАПЛАТИ на Н. МП., ЕГН **********,*** общо сумата от 16149.45, сбор от сумата от 545.68лв., представляваща такса за издаване на разрешение за строеж, платена на община Аксаково на 09.02.2010г.; сумата от 14492.00лв., платено възнаграждение по сключен договор за строителство №5/27.05.2010г. на „Милкос Инженеринг" ООД до етап „груб строеж", сумата от 461.71 лв., представляваща стойността на разходите по натоварването и извозването на отпадъците от премахнатия строеж въз основа на заповед №960/02.12.2014г. по фактура №1858/26.02.2015г. на община Аксаково, сумата от 650.00 лв., всичките суми претендирани като обезщетение за претърпени имуществени вреди, изразяващи се в претърпяни загуби от сторени разходи, причинени в следствие на виновно неизпълнение на договорно задължение от страна на „Глобал Консулт 07“ ООД, в качеството му на консултант и строителен надзор по договори за консултантска дейност от 02.02.2010г. и от 28.05.2010г., ведно със законната лихва върху тази сума считано от датата на подаване на исковата молба – 31.07.2015г. до окончателното й изплащане на основание чл.79, ал.1, пр.2, вр.чл.82 от ЗЗД, вр. чл.166 и чл.168, ал.7 от ЗУТ.

ОТХВЪРЛИЛ е предявените от Н. МП., ЕГН **********,  срещу ответниците в останалата част.

Недоволни от решението са останали ответниците, които го обжалват с въззивни жалби, в неговите осъдителни части.

Във въззивната жалба на  ”БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” АД, ЕИК 000694286, със седалище и адрес на управление гр. София са изложени твърдения за неправилност на решението, поради нарушаване на материалния закон, съществено нарушение на процесуални правила и необоснованост, по изложени съображения.

Оспорва направените изводи от окръжния съд, довели до ангажиране отговорността на „Глобал  консулт-07“ ООД, като твърди, че към изготвяне на комплексния доклад от дружеството, нито в подробния устройствен план, нито в кадастралния план за района, е било нанесено съоръжение-газопровод, поради което то не е било отразено и във визата за проектиране и този факт е бил неизвестен. Газопроводът се появява едва в издадена на 09.04.2010год.  от Общинска служба по земеделие и гори скица, а докладът за съответствие, изготвен от втория ответник е с дата преди 09.02.2010год., когато е подадено заявлението за издаване на разрешение за строеж, към което е приложен.

Претенцията е неоснователна също, понеже застраховката покрива настъпилите вреди в резултат на деликт, осъществен при упражняване на дейността, но не и настъпилите вреди, от договорната отговорност на консултанта: Претенцията е неоснователна, като погасена по давност, каквото възражение е направено своевременно с ОИМ.  За това моли решението да бъде отменено в обжалваните части и постановено ново, с което исковете да бъдат отхвърлени.

Срещу решението в неговите осъдителни части, касаещи ответника ”ГЛОБАЛ КОНСУЛТ 07” ООД, ЕИК 148093925, е постъпила въззивна жалба от процесуалния представител на същия, с твърдения за неправилност на решението, поради допуснато противоречие с материяалния закон и необоснованост.

Счита за изцяло неоснователен извода на съда, че въззивното дружество е допуснало виновно неизпълнение на договорните си задължения като консултант, извършил оценка за съответвие на инвестиционните проекти. Твърди, че обхватът на оценката за съответствие, така както е регламентиран в чл.142 ал.4 и 5 ЗУТ, не предвижда изследване на разположението на газопроводни съоръжения, ако те не са попълнени в ПУП, а от СТЕ се установява, че съоръжението не е било нанесено. За това не съществува законово изискване на консултанта да изследва разположението  на газопроводни съоръжения, ако те не са попълнени в ПУП, поради което и направения обратен извод от съда в обжалваното решение е незаконосъобразен.

В обобщение сочи, че „Глобал консулт 07“ ООД не е допуснало виновно неизпълнение на задълженита си, определени в чл.168 ал.1 ЗУТ, като в допълнение относно неоснователността на претенцияята, оспорва извода на ВОС,  относно възражението  за погасяване по давност на ищцовата претенция, като излага съображения, обосноваващи погасяване на претенцията поради изтекла погасителна давност.

Иска се да бъде отменено решението и постановено ново решение, с което искът да се отхвърли като неоснователен, и да бъдат присъдени в цялост разноските за първата инстанция.

С писмен отговор на процесуален представител, въззиваемата Н.П. оспорва въззивните жалби като неоснователни, по изложени съображения. Оспорва твърденията във въззивните жалби, че е нямало данни какви съоръжения е имало на терена, като се позовава на Удостоверение на ОбСЗ-Аксаково, според което газопроводното отклонение е нанесено на 27.05.2009год.-т.е. почти година преди издаването на разрешението за строеж-т.е. при добросъвестно изпълнение на договорните задължения от страна на консултанта, той би мотъл да установи наличието на газопровода от наличната документация и да не допусне незаконосъобразно разрешение за строеж.

Жалбите отговарят на изискванията на чл.260 и чл.262 ГПК и са допустими.

В съдебно заседание жалбите се подържат, съответно оспорват чрез  процесуални представители, както и чрез писмени бележки на същите.

След като се съобрази с доказателствата по делото и взе предвид становищата на спорещите страни, Варненският апелативен съд съобрази следното, относно обжалваната част от решението: 

Предявени са искове от Н.М.П. срещу ЗАД «БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП», гр. София, с правно основание чл. 249, т. 3 КЗ /отм./, вр. чл. 2, ал. 1, т. 2 и т.4 от Наредба за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството, приета с ПМС № 38/24.02.2004г. да бъде осъден ответникът да заплати сумата от 159196.81лв., представляваща застрахователно обезщетение, дължимо по силата на договор за застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството” между „Булстрад Виена Иншурънс Груп” ЗАД  и „Глобал Консулт 07“ ООД  по застрахователни полици №3407097501R000031/08.09.2009г. и №3407097501R000030/08.09.2009г. за претърпени имуществени вреди, причинени вследствие на виновно неизпълнение на договорно задължение от страна на „Глобал Консулт 07“ ООД, в качеството му на консултант и строителен надзор по договори за консултантска дейност от 02.02.2010г. и от 28.05.2010г., изразяващи се в претърпени загуби от следните сторени разходи:

144 920 лв., платено възнаграждение по сключен договор за строителство №5/27.05.2010г. на „Милкос Инженеринг" ООД до етап „груб строеж"4 617.65 лв., представляваща стойността на разходите по натоварването и извозването на отпадъците от премахнатия строеж въз основа на заповед №960/02.12.2014г. по фактура №1858/26.02.2015г. на община Аксаково ;

6 500.00 лв., представляваща стойността на разходите по събарянето и премахването на строежа въз основа на писмо с изх. №ВН-3166-02-993/27.04.2015г.  на ДНСК и по фактура, издадена от РДНСК, останалите суми представляват съпътващи разходи описани по девет пера-/разходи свързани с отпускане договор за кредит, разходи свързани със сключване на договор за ипотека и др./, ведно със законната лихва върху тази сума считано от датата на подаване на исковата молба – 31.07.2015г. до окончателното й изплащане:

В условие на евентуалност при отхвърляне на главните искове е предявен иск с правно основание чл.79, ал.1, пр.2, вр.чл.82 от ЗЗД, вр. чл.166 и чл.168, ал.7 от ЗУТ от Н.М.П. срещу „Глобал Консулт 07“ ООД да бъде осъден ответникът да заплати сумата от 159196.81лв., представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, изразяващи се в претърпяни загуби от сторени разходи, причинени в следствие на виновно неизпълнение на договорно задължение от страна на „Глобал Консулт 07“ ООД, в качеството му на консултант и строителен надзор по договори за консултантска дейност от 02.02.2010г. и от 28.05.2010г., ведно със законната лихва върху тази сума считано от датата на подаване на исковата молба – 31.07.2015г. до окончателното й изплащане.

В исковата молба се твърди, че ищцата е придобила недвижим имот, представляващ ПИ пл. №049001, находящ се в землището на общ. Аксаково, м. „Ментешето".  Във връзка с извършването на строителство в имота са провели процедура по промяна предназначението на имота, като през 2009г. са изготвили инвестиционни проекти за застрояването.

На 02.02.2010г. между ищцата П. и вторият ответник „Глобал консулт 07“ ООД е сключен договор за консултантска дейност, по силата на който, ответното дружество се е задължило да изготви комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите. Във връзка с реализиране на строителството е издадено разрешение за строеж №48/23.03.2010г. влязло в законна сила на 07.04.2010г. и е одобрен инвестиционният проект изграждането на автосервиз, търговски обект, офис и жилища. За издаването на разрешението за строеж е заплатена сумата от 545.68лв.

Във връзка сизпълнение на строежа ищцата П. е сключила договор за СМР №5/27.05.2010г. с „МИЛКОС ИНЖЕНЕРИНГ" ООД, както и втори договор за консултантска дейност от 28.05.2010г. с „Глобал консулт 07“ООД за упражняване на строителен надзор по време на строителството съгласно чл. 168, ал. 1 от ЗУТ.  По договора за СМР е заплатено възнаграждение в размер на 144920.00лв., на няколко вноски, внесени до 01.10.2010г.

За заплащане на възнаграждението по договора за СМР и финансиране на строителството, ищците са сключили договор за банков кредит №ПД-4428/13.07.2010г. с „Алианц Банк България“ АД, като им е отпуснат такъв в размер на 60000.00евро.

Поради подадена жалба от „БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД, в качеството на заинтересовано лице, срещу разрешението за строеж, със заповед №ДК-10-СИР-45/30.07.2010г. на началника на РДНСК - Североизточен район, Варна, същото е отменено.

На 29.07.2010г., вторият ответник, като консултант и строителен надзор е спрял строителството за 7 дни, като с акт обр.11 от 06.08.2010г. управителят на „Глобал Консулт 07“ ООД е въззобновил строителството на обекта.

На 28.09.2010г. строителството е било завършено до етап „груб строеж“ и е подписан акт. обр. №14 за приемане на конструкцията.

Със заповед №ДК-09-В-18/30.09.2010г. на началника на сектор Варна при РДНСК е спряно строителството на обекта.

С решение от 16.05.2012г. по а.д. №4380/2011г., Административен съд - Варна е отхвърлена жалбата на ищците срещу Заповед №ДК-10-СИР-45/30.07.2010г. за отмяна на разрешението за строеж, респективно същата е влязла в законна сила.

Излага се, че на основание сключените договори за консултански услуги, ответникът осъществяващ строителен надзор  и консултант е бил задължен да следи за законосъобразното започване на строежа, както и за спазване на всички други законови изисквания при осъществяване на строителството, да изготви комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор по време на строителството съгласно чл. 168, ал. 1 от ЗУТ, за изготвяне на технически паспорт.

Ответникът „Глобал Консулт 07“ ООД не изпълнил своите задължения по чл.168 от ЗУТ и договорите за консутански услуги. Не е съгласувал инвестиционния проект с „БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД, в следствие на което е било отменено разрешението за строеж на обекта. След узнаване от Живко Дуков, управител на „ГЛОБАЛ КОНСУЛТ 07" ООД, за подадена жалба от „БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД, същият не е отчел суспензивния ефект на жалбата, съгласно чл. 216, ал. 4 от ЗУТ, като на 29.07.2010г. е спрял строителството, но след това е разрешил продължаването на строителството с друга заповед от 06.08.2010г. и е подписвал всички последващи актове в хода на продължаващото строителство.

Вследствие на отмененото разрешение за строеж, изграденият обект до етап „груб строеж“ е бил премахнат от ДНСК, като с писмо изх. №ВН-3166-02-993/27.04.2015г. ищцата П. е била задължена да заплати сумата от 6587.64лв., разходи по премахването на строежа, които не са заплатени.

Натоварването и извозването на отпадъците от премахването на строежа е извършено от община Аксаково за сметка на ищците, поради което на основание заповед №960/02.12.2014г. на кмета са задължени да заплатят сумата от 4617.65лв.

Вследствие неизпълнението на законовите и договорните задължения от страна на ответника „Глобал Консулт 07“ ООД са настъпили имуществени вреди в общ размер 159 196,81лв., представляващи претърпени загуби, включващи разходите по издаването на разрешение за строеж, по плащане по договора за строителство, по сключването на договор за кредит и обезпечаващата го ипотека, по премахването на строежа и отстраняването на отпадъците от него . Затова претендират заплащане на претърпените вреди в общ размер от 159196.81лв.

Твърди се, че между първия ответник, в качеството му на застраховател ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" и вторият ответник са сключени застраховки „Професионална отговорност в проектирането и строителството" по полици №3407097501R000031/08.09.0009г. и №3407097501R000030/08.09.2009г., поради което се претендира ангажиране на отговорността за застрахователя, като предпочитан ответник.

По изложените съображения се претендира осъждане на първия ответник с процесния общ размер на претърпените вреди, в условие на евентуалност при отхвърляне на главните искове се иска осъждане на втория ответник „Глобал Консулт 07“ ООД за заплащане на същите.

Ответникът ЗАД «БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП», гр. София с писмен отговор, чрез процесуалния си представител, оспорва предявените искове по основание и размер.

Оспорва се размерът и вида на вредите, като се твърди, че същите не са реално настъпили, както и причинно следствената връзка между твърдените настъпили вреди и неизпълнение на задълженията на „Глобал Консулт 07“ ООД.

Прави се възражение за изтекла погасителна давност от 5 години по отношение на вземанията на ищците. В условие на евентуалност, в случай, че съдът приеме, че е налице валиден договор за застраховка се прави възражение за самоучастието на застрахования в репарирането на вредите със сумата от 1000.00лв.,

По делото е постъпил отговор от ответника „Глобал Консулт 07“ ООД в срока по чл.367 от ГПК.

Ответникът «Глобал консулт 07»ООД оспорва исковете като неоснователни. Оспорва становището на ищцата за виновно неизпълнение на задълженията на консултанта по договора. Становището на процесуалния представител на дружеството-консултат е, че е нямало от къде да се разбере за съществуването на газопроводното съръжение, понеже същото не е отразено във визата за проектиране, за същото не е знаела и община Аксаково, когато е одобрявала инвестиционните проекти и е издавала разрешението на строеж. Счита също, че дружеството-консултант е нямало задължение да съгласува инвестиционните проекти с експлоатационните дружества. Прави възражение за изтекла погасителна давност  на претенцията срещу „Глобал Консулт 07“ООД: Поддържа се становището, че давността е започнала да тече от момента на прекратяване на договора, който според страната е момента на издаване на разрешението за строеж / РС/-23.03.2010год., съобразно чл.14 от договора и за това към момента на предявяване на иска-31.07.2015год. вземането е било погасено.  

Съдът приема за установено следното:

Не се спори относно следното:

Според нот. акт №58/30.04.2004г., нот. дело №55/2004г. Н.М.П. по време на брака й с В.П.П. е придобила по договор за покупко – продажба имот пл. №049001, с площ 1000кв.м., в землището на гр. Аксаково, м. „Ментеше“ , ведно с изградената в него второстепенна сграда от 20.кв.м.

Между Н.М.П. и „Глобал Консулт 07“ ООД е сключен договор за консултантска дейност от 02.02.2010г., по силата, на който дружеството се е задължило да изготви комплексен доклад за оценка съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите на основание чл.142, ал.1, т.2 от ЗУТ за строеж Автосервиз, търговски обект, офис и жилища в ПИ №049001, масив 49 по КВС на землище Аксаково. В изпълнение на договора е изготвен комплексен доклад рег. №4-2010/05.02.2010г. със заключение, че представената проектна документация за строежа отговаря на изискванията на чл.142, ал.5 и чл.169, ал.1 и ал.2 от ЗУТ.

С разрешение за строеж №48/23.03.2010г., издадено от главния архитект на общ. Аксаково е разрешено на Н.М. на основание чл.148, ал.1 от ЗУТ да извърши СМР съгласно одобрен инвестиционен проект №53/23.03.2010г. за Автосервиз, търговски обект, офис и жилища с ЗП = 246.40кв.м. и РЗП = 496.46кв.м. в ПИ №049001, масив 49 по КВС на землище Аксаково. В РС е посочено, че оценка за съответствие е извършена като комплексен доклад от „Глобал Консулт 07“ООД. За издаването на разрешение за строеж е заплатена сумата от 545.68лв.

С договор за консултанска дейност от 28.05.2010г. с възложител Н.М., „Глобал Консулт 07“ ООД се е задължил да упражнява строителен надзор по време на строителството и изготвяне на технически паспорт, включително „Енергиен паспорт“ на строеж Автосервиз, търговски обект, офис и жилища в ПИ №049001, масив 49 по КВС на землище Аксаково. Срокът на действие на договора е 12 месеца, считано от датата на издаване на разрешението за строеж.

Между Н.М.П., в качеството й на възложител и „Милкокс инженеринг“ ООД, като изпълнител е сключен договор №5/27.05.2010г. за строителство, по силата, на който изпълнителят е следвало да изпълни СМР съобразно приложение №1 на обща стойност 134237.58лв. без ДДС.

По делото са приети квитанции към приходни касови ордери №31/20.08.2010г., №18/11.06.2010г., №43/01.10.2010г., №23/20.07.2010г., от които се установява, че Н.М. е заплатила на „Милкокс Инженеринг“ ООД сумите от 39100.00лв., 30270.00лв., 27950.00лв., 47600.00лв.

Със заповед №ДК-10-СИР/30.07.2010г. на началника на ДНСК,  потвърдена с решение №1002/29.04.2011г., по адм. дело №3147/2010г. по описа на Административен съд - Варна е отменено разрешението за строеж. В заповедта са изложени мотиви, че по повод друго административно производство от 2008г. с Н.М., е бил изследван въпроса за наличието на газопроводно отклонение и сервитутно право от „Булгартрансгаз“ ЕАД върху ПИ №049001, като съгласно писмо от 15.06.2009г. обектът „Газопроводно отклонение за гр. Варна, преминаващо през землищата от общ. Аксаково е нанесен с нужната документация в КВС. Посочено е още, че разрешението за строеж и оценката за съответствие на инвестиционните проекти с изискванията към строежите са в нарушение на чл.67, ал.2 от ЗУТ, във вр. с изискванията за сервитутните ивици, определени в Закона за енергетиката, Наредба №6/25.11.2004г. и Наредба №16/09.06.2004гг. за сервитутите на енергийните обекти.

По силата на договор за ипотечен кредит „жилище“ №ПД-4428/13.07.2010г. на Н.П. и В.П. е предоставен кредит в размер на 60000.00 евро от „Алианц Банк България“ АД за строителството на автосервиз, търговски обект, офис и жилища, който ще бъде построен в ПИ №049001 в землището на гр. Аксаково, м. „Ментеше.

Със заповед от 29.07.2010г. на управителя на „Глобал Консулт 07“ ООД на основание чл.168, ал.4 и ал.5 от ЗУТ е спряно строителството за срок от седем дни, поради подадена жалба от „Булгартрансгаз“ ЕАД до РДНСК – Варна до изясняване на обстоятелството за местоположението на газопровод и предоставяне на строителни книжа за изграждането му.

От съобщение №17/20.11.2014г. от ДНСК, покана за доброволно изпълнение от 29.05.2013г., писмо от 29.05.2013г. и писмо от 27.04.2015г. от ДНСК се установява, че е издадена заповед №ДК-02-СИР105/14.06.2011г. на Началника на РДНСК за принудително премахване на незаконен строеж „автосервиз, търговски обект, офис и жилища, който ще бъде построен в ПИ №049001 в землището на гр. Аксаково, м. „Ментеше“, като при липса доброволно изпълнение стойността на премахването е 6587.64лв.

Със заповед №960/02.12.2014г. на кмета на Община Аксаково е наредено отстраняването на отпадъците от премахването на незаконен строеж за сметка на Н.М.П., по фактура №1858/26.02.2015г. за сумата от 4617.65лв.

С протоколно определение е прието за безспорно, че между „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ ЗАД и  „Глобал Консулт 07“ ООД е сключен договор за застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството" по застрахователен сертификат № 1 към договор за застраховка № 3407097501R00030/08.09.2009г. с период на действие 13.09.2009г. до 12.09.2010г. и сертификат № 1 към договор за застраховка № 3407097501R00031/08.09.2009г. със срок на действие 14.09.2009г. до 13.09.2010г. приложени на лист 221 и лист 223 по делото, с обекти „строеж първа категория“.

 Съгласно удостоверение изх. №АУ-09-052/02.11.2012г. от Общинска служба земеделие обект „Газопроводно отклонение за Варна, преминаващо през землищата от община Аксаково: с. Припек, гр. Игнатиево, гр. Аксаково“ е нанесен в КВС на тези землища във връзка с подадено заявление вх.№1605/27.05.2009г., подадено от „Булгартрансгаз“ Ад и е издадена служебна бележка за издаване на удостоверение по ЗКИР. За ПИ №049001 няма вписано ограничение за сервитутна зона на нанесения в КВС газопровод.

Съгласно заключенията по допусната съдебно техническа експертиза за местност „Ментешето“, землище гр. Аксаково има одобрен план за земеразделяне, обявен на 10.06.1999г., в последствие наименован Карта на възстановената собственост, както и ПУП – ПЗ, одобрен със заповед №344/18.09.2003г. на Кмета на Община Аксаково. Газопроводното отклонение на „Булгартрансгаз“ АД е нанесено в КВС на землището на с. Осеново, общ. Аксаково, във връзка със заявление №1605/27.05.2009г. на 27.05.2009г. По издадена скица №0658/27.05.2009г. газопроводът е нанесен в графичната й част. Газопроводът не бил нанесен в ПУП – ПЗ и няма нанесен сервитут през процесния имот №049001. Вещото лице е посочило, че ПИ №049001 частично попада в сервитутната зона по 15м. от двете страни на оста и изцяло попада в зоната за превантивна устройствена защита /максимален размер от 150м. от двете страни на оста/ на съществуващия газопровод. В сервитутната зона е забранено всякакъв вид строителство, а в охранителната зона съществува ограничителен режим. Според СТЕ, СМР извършени до 29.07.2010год.  са в размер 16 796,34лв. с ДДС, а стойността на СМР, извършени след тази дата е в размер на 120 943,62лв. с ДДС. Допълнително са изработени 4 бр. автосервизни врати  на обща стойност 8616лв. с ДДС /л.504-506/. ССЕ е дала заключение, че според представените писмени доказателства-касови ордери и квитанции, Н.П. е заплатила на строителната фирма „Милкос Инженеринг“ ООД, на отделни траншове, суми в общ размер от 144 920лв., от общо дължимите по протоколите за извършени СМР 146 355,96лв. с ДДС.

При така установената фактическа обстановка съдът прави следните изводи:

Предявен е иск с правно основание чл. 249 т.3 КЗ/отм./ във вр. с чл.чл. 2, ал. 1, т. 2 и т.4 от Наредба за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството, приета с ПМС № 38/24.02.2004г. он Н.М.П. срещу „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ ЗАД и

В условие на евентуалност при отхвърляне на главните искове иск с правно основание чл.79, ал.1, пр.2, вр.чл.82 от ЗЗД, вр. чл.166 и чл.168, ал.7 от ЗУТ от Н.М.П. срещу „Глобал Консулт 07“ ООД да бъде осъден ответникът да заплати сумата от 159196.81лв., представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, изразяващи се в претърпяни загуби от сторени разходи, причинени в следствие на виновно неизпълнение на договорно задължение от страна на „Глобал Консулт 07“ ООД, в качеството му на консултант и строителен надзор по договори за консултантска дейност от 02.02.2010г. и от 28.05.2010г.

Между ищцата М. и евентуалния ответник са били сключени на основание чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ договор за консултантска дейност от 02.02.2010г., с предмет изготвяне на комплексна оценка по чл.142, ал.2 от ЗУТ и договор за консултанска дейност от 28.05.2010г. за упражняване на строителен надзор върху за строеж Автосервиз, търговски обект, офис и жилища в ПИ №049001, масив 49 по КВС на землище Аксаково. Между първия ответник, в качеството му на застраховател ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" и вторият /евентуален/ ответник са сключени застраховки „Професионална отговорност в проектирането и строителството" по полици №3407097501R000031/08.09.0009г. и №3407097501R000030/08.09.2009г., поради което се претендира ангажиране на отговорността за застрахователя, като предпочитан ответник. Предвид изложеното, следва да се направят следните изводи: Ищцата и евентуалният ответик са обвързани с валидно облигационно правоотношение, по което не се оспорва изправността на ищцата. Безспорно е установено също, че между ответниците съществува валидно облигационно застрахователно правотношение, възникнало на сключени два договора застраховка по чл.171 от ЗУТ, вр.чл.2, ал.1, т.2 от Наредбата: Първият договор покрива вреди, причинени от дейността на „Глобал Консулт 007“ООД като консултант, във връзка с извършване на оценка за съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите: Вторият договор е за евентуално възникнали вреди от дейността му, като лице, упражняващо строителен надзор. Относно ппредмета на договорите за застраховка:  Съгласно нормата на чл.171 от ЗУТ проектантът, лицето, упражняващо технически контрол по част „Конструктивна", консултантът, строителят и лицето, упражняващо строителен надзор, застраховат професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. Обхватът на този вид задължителна застраховка е уреден НАРЕДБА за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството,  приета с Постановление на МС № 38/.24.02.2004год.

Относно иска с правно основание чл. 249 т.3 КЗ/отм./ във вр. с чл.чл. 2, ал. 1, т. 2 и т.4 от Наредба за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството, приета с ПМС № 38/24.02.2004г.: Т.2 се отнася относно задължението на евентуалния ответник да има застраховка на дейността си като консултант-по договора от 02.2.2010год, а Т.4-в качеството му на лице упражняващо строителен надзор за строежа, по договора от 27.05.2010год.  Съобразно ал.2 от същия член, Предмет на задължителното застраховане  по наредбата е професионалната отговорност на лицата по чл.171 ал.1 ЗУТ за  вреди, причинени на други участници в строителството, вследствие на неправомерни действия, или бездействия, при или по повод на задълженията им.  В конкретния случай искът се сновава на  твърдения за настъпили вреди вследствие на виновно неизпълнение на договорни задължения от страна на „Глобал Консулт 07“ ООД. И понеже както се посочи, дружеството има валидно сключена застраховка с предпочитания ответник „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ ЗАД, за покриване на настъпили вреди от професионалната му дейност, се иска ангажиране отговорността на застрахователя за заплащане на процесните вреди. 

При разглеждане на иска по същество, съдът съобрази следното:  Безспорно, издаденото върху изготвения  от евентуалния ответник доклад за съответствие с изискванията на ЗУТ Разрешение за Строеж е било отменено като незаконосъобразно. Спори се относно твърдението на ищцата за  допуснато виновно нарушаване на законови разпоредби от страна на евентуалния ответник, при изпълнение на неговите договорни задължения, предпоставка за ангажиране на отговорността му относно настъпилите вреди.  Евентуалният ответник е консултант по см. на чл.166 ал.1 ЗУТ, с лиценз да извършва дейносттите по т.1-оценяване на съответствието на инвестиционните проекти  и да упражнява строителен надзор. Следователно, дружеството е със специален предмет на дейност и  предназначение и с право да извършва лицензирани дейности по ЗУТ. Във връзка с предоставените права на дружеството, са сключени и договорите за консултанска дейност с ищцата. Договорът от 02.02.2010 год. е с предмет: Изготвяне на комплексен доклад за оценка съответствието на инвестиционните проекти  със съществените изисквания на строежите на основание чл.142 ал.2 от ЗУТ. В изпълнение на сключения договор, ответникът е дал  положителна оценка за съответствие на инвестиционните проекти на ищцата. Безспорно, както се посочи по-горе, въз основа на изготвения от дружеството комплексен доклад, е издадено и отмененото разрешение за строеж. А като основане за отмяната му в Заповед № ДК-10-СИП-45/30.07.2010год. на Началника на РДНСК, както и в Решение № 1294/16.05.2012год. по а.д. № 4380/2011год. на ВнАС, с което е отхвърлена жалбата срещу заповедта за отмяна/ е посочено: Разрешение за строеж № 48/23.03.2010год. и оценката за съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания на строежите, е в нарушение на чл.67 ал.2 ЗУТ във връзка с нормативните изисквания за сервитутни ивици, определени в ЗЕ, Наредба  № 6/25.11.2004год. и Наредба № 16 от 09.06.2004год. за сервитутите на енергийните обекти.  За да бъде ангажирана отговорността на ответното дружество /евентуалния ответник/, следва да се установи виновно неизпълнение на задълженията по договора, респективно, дали е имало данни за наличието на газопровод, който не е съобразен с изготвения доклад за съответствие от  ответното дружество, в който изричто е посочено, че същият е съобразен само с Ел и Вик системите. Становището на процесуалния представител на дружеството-консултат, е че е нямало от къде да разбере за съществуването на газопроводното съръжение, понеже същото не е било отразено във визата за проектиране, за същото не е знаелла и община Аксаково, когато е одобрявала инвестиционните проекти и е издавала разрешението на строеж. Както се посочи, изразява също становище, че дружеството-консултант е нямало задължение по закон да съгласува инвестиционните проекти с експлоатационните дружества. Съдът не споделя изразеното становище, за липсата на задължения за съгласуване на инвестиционните проекти с експлоатационните дружества. Предмет на договора от 02.02.2010год.  е изготвяне на комплексен доклад за  оценка съответствието инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, на основание чл.142 ЗУТ.  Съгласно нормата на чл.142, ал.2 от ЗУТ, действала към момента на сключване на договора,  предпоставка за издаването на разрешението за строеж е изготвянето на предварителна оценка от консултант за съответствие на инвестиционния проект. В ал.5 от същата разпоредба е предвидено, че оценката обхваща проверка за съответствие с: предвижданията на подробния устройствен план, правилата и нормативите за устройство на територията, изискванията по чл.169, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, взаимната съгласуваност между частите на проекта, пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления, изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръженията с повишена опасност, ако в проекта има такива и други специфични изисквания. Видно е, че посочените разпоредби задължават консултанта, при изготвяне на оценката за съответствие, да установи съответствие на инвестиционния проект с правилата и нормативите за устройство на територията. От това задължение следва и  задължението за съобразяване на проектите с разпоредбата на чл.67, ал.2 от ЗУТ, имаща отношение със съоръженията на техническата  инфраструктура. Съобразно нормата, в поземлените имоти, които се намират върху или в близост до подземни комуникационни или други мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, се предвижда такова застрояване, което да не влияе неблагоприятно върху конструкциите на техническата инфраструктура, както и да не навлиза в сервитутните ивици за експлоатация и ремонт на тази инфраструктура. От своя страна според нормата на чл.64 от Закона за енергетиката за собствениците на такива обекта възниква сервитутно право по закон.

Следователно, за разлика от изразеното становище на страната, следва да се направи извод, че към датата на сключване на договора от 02.02.2010г. консултантът, в лицето на евентуалния ответник е имал задължението да изследва наличието на подземни комуникационни или други мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и да изложи становище в доклада – оценка дали застрояването не влияе неблагоприятно върху техническата инфраструктура /становище е изразено относно Ел. и ВиК мрежата/. Следователно, при изготвяне на оценката консултантът е имал задължение да изследва за наличието и съответно да  съобрази строежа със съоръженията от техническата инфраструктура, засягащи имота.

В случая в доклада, въз основа на който е издадено РС, е посочено, че строежът съответства на чл.142, ал.5 и чл. чл.169, ал.1 и ал.2 от ЗУТ. Следователно, консултантътне е съобразил посоченото задължение и е извършил оценката в противоречие с нормата на чл.67, ал.2 от ЗУТ и нормата на чл.64 от Закона за енергетиката.

Относно второто възражение на евевнуалния ответник, оспорващо твърдението на ищцата, за виновно неизпълнение на задълженията си по договора:Че е нямало информация, относно наличието на съоръжението газопровод, в близост до имота на ищцата:

Съдът, след преценка на събраните доказателства, не споделя  твърдението,  че е нямало от къде да знае какви съоръжения има на терена.   Действително в представената виза не е отразено газопроводно съоръжение.  Но съществуват данни, от които е могло да се установи, че към момента на изготвяне на комплексния доклад за оценка съответствието на инвестиционните проекти  със съществените изисквания на строежите на основание чл.142 ал.2 от ЗУТ, послужил за издаване на РС, наличието на газопреносното съоръжение, преминаващо в близост до имота на ищцата, а именно: Представена е Служебна бележка, издадена от ОД „Земеделие“-Варна, ОбСЗ Аксаково, /стр.261/, изх.№ 824/15.06.2009год.,  според която „Газопроводно отклонение  за Варна, преминаващо през землища от Община Аксаково..е нанесен с нужната документация в КВС…“. Според удостоверение изх.№ АУ-09-3052/02.11.2012год. издадена от ОД „Земеделие“-Варна, ОбСЗ Аксаково, /стр.263/, „Газопроводно отклонение за Варна, преминаващо през землища от Община Аксаково: с.Слънчево, с.Припек, гр.Игнатиево и гр.Аксаково, във връзка със заявление вх.№ 1605/27.05.2009год., подадено от „Булгартрансгаз“АД, е нанесено в КВС, към посочената дата, съгласно издадена скица № Ф00658/27.05.2009год.  За нанасянето на обекта не е съобщавано  на собствениците на засегнатите имоти. За ПИ № 049001 няма вписано ограничение за сервитутна зона на нанесения в КВС на землище Аксаково газопровод.  

От представена скица № ф00658/27.05.2009год., издадена от ОбС „Земеделие“ Общ.Аксаково, се установява, че газопровода е нанесен графично. Според заключението на СТЕ, към 2009год. и към 2010год. не е бил отразен газопровод в ПУП, както и в КК, понеже  няма одобрена Кадастрална Карта на имотите. Газопровода е бил нанесен в КВС съгласно заявление вх.№ 1605/27.05.2009год. на „Булгартрансгаз“АД на 27.05.2009год.  Имота попада частично в сервитутната зона и изцяло попада в зоната на превантивна устройствена защита.

Следователно, към 27.05.2009год.-т.е преди изготвянето на комплекния доклад за съответствие, газопроводът е бели нанесен в КВС, респективно същият е могъл да бъде установен.

Както се посочи по-горе, задължение съобразно чл.142 ЗУТ на консултанта е  да установи съответствието на инвестиционния проект с всички правила и норми, респективно да установи евентуално наличните ограничения на застрояването на имота. Изпълнението на това задължение е свързано със запознаване с всички планове /конкретно с КВС, понеже кадастралната карта не е влязла в сила/, в които е отразен имота и проучване за наличието на ограничения по всеки един от тях. При добросъвестно изпълнение на това задължение, консултантът би установил в КВС, наличието на газопровод, съответно и би определил частта от имота, попадаща в сервитутната и охранителната зона, понеже същите са нормативно определени. Установявайки по този начин наличието в непосредствена близост до имота на газопровод, консултантът би следвало да откаже да издаде, такъв доклад за съответствие, и като следствие на това, не би се стигнало до издаване на отмененото РС. А както се отбеляза по-горе, причината да бъде отменено РС като незаконосъобразно е, че отразеният газопровод в КВС, не е бил съобразен в изготвения доклад за съответствие на инвестиционните проекти. Следователно, установява се неизпълнение на договорното задължение от страна на евентуалния ответник извършено по повод неговата дейност, като консултант, дейност, която я застрахована от първия ответник относно настъпилите вреди.

Относно неправомерните действия на евентуалния ответник следва да се отбележи и следното: Безспорно, към края на м.юли 2010год., евентуалният ответник е узнал за жалбата на „Булгартрансгаз“АД срещу издаденото РС, поради засягането на сервитетната зона на газопреносното съоръжение. Във връзка с жалбата, същият е следвало да спре строителството до приключване на процеса относно оспорването на РС, а не само за период от 7 дни, което е сторил. По този начин би ограничил размера на вредите, до разходите, направени до момента /края на м.юли 2010год./, когато строежа е бил в начален етап.  По повод на становището на страната, относно липсата на правомощия за това, следва да се отбележи, че същият на основание чл.168, ал.4 от ЗУТ е разполагал с правомощие за това, понеже неговите предписания, като лице, упражняващо строителен надзор, вписани в заповедната книга, са задължителни за строителя. Ако беше  спрял строежа на този етап, от една страна, евентуалният ответник би изпълнил своето законово и договорно задължение, в качеството си на строителен надзор да следи за законосъобразното протичане на процеса на строителство, от друга, по този начин биха се ограничили вредите до разходите, извършени до този етап на строежа. А както се изложи, съобразно неоспореното заключение на СТЕ, СМР извършени до 29.07.2010год.  са в размер 16 796,34лв. с ДДС, следователно вредите биха били в този сравнително невисок размер.

Относно размера на настъпилите вреди, понесени от ищцата, вследствие на отмяна на незаконосъобразно издаденото РС, предмет на настоящето производство:

Размерът на вредите представлява извършените разходи за СМР, свързани с издаване на РС, изграждане на сградата, събаряне на същата и извозване на строителните отпадъци. Разходите, свързани с издаването на Разрешението за строеж /РС/ са в размер на 545,68лв. и представляват такса за неговоно издаване заплатена на Община Аксаково на 09.02.2010год. По договора за строителство, общата стойност на възложените СМР е в размер на 134 237,58лв. без ДДС, 161 085,10лв. с ДДС, видно и от Приложение № 1 към договора.  Според СТЕ, СМР извършени до 29.07.2010год.  са в размер 16 796,34лв. с ДДС, а стойността на СМР, извършени след тази дата е в размер на 120 943,62лв. с ДДС. Допълнително са изработени 4 бр. автосервизни врати  на обща стойност 8616лв. с ДДС /л.504-506/. ССЕ е дала заключение, че според представените писмени доказателства-касови ордери и квитанции, Н.П. е заплатила на строителната фирма „Милкос Инженеринг“ ООД, на отделни траншове, суми в общ размер от 144 920лв., от общо дължимите по протоколите за извършени СМР 146 355,96лв. с ДДС.  Съдът счита, че посочената от ССЕ сума от 144920.00лв., възнаграждение по договора за строителство,  е реално заплатена. Този извод следва от представения Договор за кредит, който е целеви и е отпуснат на траншове, въз основа на документи, свързани със изграждането на обекта /съобразно заключението на ССЕ-стр.496/. Следователно, сумите са предоставени от банката за СМР, свързани с изграждане на посочените в РС обекти в имота на ищцата. За това свидетелстват и представените по делото приходни касови ордери и квитанции към тях, приложени на л.19, 20 и 21 по делото, които съгласно заключението по допусната съдебно почеркова експертиза са подписани от управителя на дружеството-строител, следователно са получени от строителя. Следователно, ищцата е доказала извършването на разходи във връзка с изграждане на обектите в размер на 144 920лв.

Относно разходите по събарянето и извозването на отпадъците в размер на 6587.64лв. и 4617.65лв.:

На основание чл.225 от ЗУТ началникът на Дирекцията за национален строителен контрол е издал заповед за премахване на незаконния строеж, която след покана за доброволно изпълнение, е изпълнена принудително. Неспорената сума, дължима от ищцата на ДНСК на основание чл.226 ал.6 ЗУТ е в размер на 6587,64лв., като същата е посочена в писмо изх.№ ВН-3166-02-993/27.04.2015год. на ДНСК/стр.162/. Със заповед на кмета на Община Аксаково е разпоредено почистване на строителната площадка, като разходите са за сметка на Н.П.. Според фактура  № 001858/26.02.2015год., дължимата сума е 4 617,65лв. /стр.74/.

Размерът на разходите по събаряне и почистване на строителната площадка, установен по административен ред, също се явяват претърпяна загуба за ищцата П., вследствие на незаконосъобразното /поради несъобразяването на газопровода и сервитутната зона и затова отменено/ разрешение за строеж. По изложените съображения, посочените разходи са доказани, респективно и исковете за тяхното възмездяване  са доказани по своето основание и размер.

 Относно размера на отговорността на ответниците за настъпилите вреди:

В договорите за застраховка е уговорено самоучастие на застрахованото лице до 10% от сумата, но не по – малко от 1000.00лв. от всяка имуществена вреда. По силата на чл.194, ал.1 от КЗ /отм./ страните по застрахователния договор са имали право да уговорят самоучастие на застрахования, което се изразява в поемане от него на част от отговорността в случай на настъпване на застрахователно събитие. Самоучастието може да бъде безусловно или условно. В чл.192, ал.2 от КЗ /отм./ е дефинирано, че при безусловното самоучастие застрахованият поема отговорността от настъпване на застрахователно събитие до определен размер при всяка вреда.

В случая е уговорено безусловно самоучастие, като съгласно чл. 10 от общите условия на застрахователя /л.451-454/, ако се определи обезщетение по – малко от размера на самоучастието, такова не се заплаща.В представените Застрахователен сертификат № 1 към типовите договори за застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството“ /стр.221 и 223/, определения размер на самоучастие е 10%, но не по-малко от 1 000лв. от размера на всяка имуществена вреда.

Следователно за сумата от 545.68лв., застрахователят не дължи заплащане, същата следва да се понесе от застрахования.

За разходите за платено  възнаграждение по договора за строителство /в общ размер от 144 920лв./, застрахователят дължи обезщетение в размер на 130428.00лв. след приспадане на самоучастието от 14492.00лв.

Разходите за събаряне следва да бъдат заплатени от застрахователя в размер на 4155.88лв., при приспадане на сумата от 461.77лв. самоучастие, а относно  разходите по извозване на отпадъците:-същите подлежат на обезщететяване от застрахователя в размер на 5850.00лв., при самоучастие 650.00лв.

Посочените суми се дължат от ответниците, при оставяне без уважение направените и поддържани във въззивните жалби възражения за погасяване на претенциите по давност: Относно възражението на „Булстрад Виена Иншурънс Груп“АД: Двата договора за застраховка изтичат на 12.09.2010год., а според изричната норма на чл.20 Наредба за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството, правата по договора за застраховка се погасяват в срок от 5 год. от датата на изтичането им. Исковата молба е предявена на 31.07.2015год.-следователно посоченият срок по отношение на първия ответник- застрахователното дружество не е изтекъл.  Срокът  за погасяване на претенцията не е изтекъл и съобразно чл.32 от Общите условия на  ЗП „Професионална отговорност в проектирането и строителството, споресд който Правата по застрахователния договор се погасяват след изтичане на 5 год. от настъпване на застрахователносто събитие, за това и на основание тази разпоредба, възражението следва да се остави без уважение. Относно възражението за изтекла погасителна давност  на претенцията срещу „Глобал Консулт 07“ООД: Поддържа се становището, че давността е започнала да тече от момента на прекратяване на договора-т.е. момента на издаване на РС-23.03.2010год., съобразно чл.14 от договора и за това към момента на предявяване на иска-31.07.2015год. вземането е било погасено. Това становище не можа да бъде споделено. Между ищцата М. и евентуалния ответник е бил сключен на основание чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ договор за консултантска дейност от 02.02.2010г., с предмет изготвяне на комплексен доклад за оценка съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания на строежите на основание  чл.142, ал.2 от ЗУТ за процесния строеж. Като срок за изпълнение и прекратяване на договора  страните са посочили-в чл.14-при издаване на  разрешение за строеж. Следва да се отбележи, че договорът е останал с неизпълнен предмет, понеже издаденото Разрешително за строеж е било отменено и това е станало с окончателно решение от 16.05.2012год. по адм.д. № 4380/2011год. по описа на ВАдС, с което е отхвърлена жалбата на ищцата, респективно заповедта за отмяна на РС е влязла в сила. Следователно, задължението на евентуалния ответник по договора за консултанска дейност е останало неизпълнено. Но с оглед установеното по делото-а именно, че много голяма част от имота попада в сервитутната зона на газопроводното съоръжение, следва да се направи извод, че договорът е с невъзможен предмет, понеже инвестиционните проекти не могат да бъдат реализирани. Следователно, договорът следва да се приеме, че е бил прекратен на 16.05.2012год.-т.е. с постановяване на решението по адм.д. № 4380/2011год. Съобразно чл.114 ал.1 ЗЗД-давността започва да тече, когато вземането е станало изискуемо. Процесното вземане се основава на претърпени загуби,  респективно изискуемостта настъпва с тяхното реално настъпване  Към твърдяната дата-23.02.2010год. процесното вземане не е възникнало, респективно ищцата е нямала изискуеми претенции към „Глобал Консулт 07“ООД. Действителните загуби са настъпили със събарянето на сградата, което е приключило на 06.12.2014год., съобразно събраните доказателства /Ф-ра за натоварване и извозване на строителни отпадъци –стр.74/. Следователно, вредите са настъпили към посочената дата и от тогава е възникнало правото на ищцата да иска тяхната парична равностойност.  За това, към момента на подаване на иска, давността не е изтекла.

С оглед на горното, възражението за погасяване на вземането по давност, е неоснователно и следва да бъде оставено без уважение. Предвид изложеното, съдебния състав намира за доказани исковете, в размерите, определени с обжалваното решение, които се дължат ведно със законната лихва, считано от 31.07.2015год. –датата на подаване на исковата молба, до окончателното изплащане на сумите. Съотвено на направения извод, жалбите на въззивниците се явяват неонователни и следва да се оставят  без уважение.

Поради съвпадане на крайните изводи на настоящето решение с първоинстанционното решение, същото следва да бъде потвърдено, като на основание чл.272 ГПК, препраща и към мотивите на първоинстанционното решение, които споделя.

Разноски пред настоящата инстанция: С оглед неоснователността на въззивните жалби, в полза на  въззиваемата страна следва да бъдат присъдени  сторените разноски пред въззивната инстанция. Пред въззивната инстанция на въззиваемата страна е предоставена безплатна правна помощ, поради затруднено материално положение от адв. К. от ВАК, за което са представени доказаелства в процеса. На основание чл.38, ал.2 от Закона за адвокатурата, адвокатът предоставил безплатна правна помощ има право на адвокатско възнаграждение, като съдът определя възнаграждението в размер не по-нисък от предвидения в наредбата по чл. 36, ал. 2 и осъжда другата страна да го заплати. На основание посочената разпоредба съдът определя съобразно обжалваемия интерес, възнаграждение от 4 338,68лв., което следва да бъде заплатено от въззивника „Булстрад Виена Иншурънс Груп“АД, което е в минималния размер от  Наредба №1 от 09.04.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения. На същото основание, въззивникът „Глобал Консулт 07“ООД  следва да бъде осъден да заплати на адв.К. адвокатско възнаграждение в размер сумата от 1014,48лв, , на основание чл.78 ал.1 ГПК.

С оглед на гореизложеното, Варненският апелативен съд

                             

                                              Р Е Ш И

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 137/23.02.2017 год., постановено  по т.д.№ 1249/2015 год. по описа на Варненски окръжен съд-търговско отделение.

ОСЪЖДА ”БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” АД, ЕИК 000694286, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Позитано“ №5, представлявано от Р Я К Р и Н ЧДА ЗАПЛАТИ НА адвокат К.К.К.,*** като пълномощник на Н.М.П., сумата 4 338,68лв. /четири хиляди триста тридесет и осем лева и 68 стотинки/, представляваща адвокатско възнаграждение на основание чл.78, ал.1 от ГПК и чл.38, ал.2 от Закона за адвокатурата.

ОСЪЖДА ”ГЛОБАЛ КОНСУЛТ 07” ООД, ЕИК 148093925, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Мир“ №3, вх.Б, ет.3, ап.8 ДА ЗАПЛАТИ НА адвокат К.К.К. *** като пълномощник на Н.М.П. сумата 1014,48лв. /хиляда и четиринадесет лева и 48 стотинки/, представляваща адвокатско възнаграждение на основание чл.78, ал.1 от ГПК и чл.38, ал.2 от Закона за адвокатурата.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВКС на РБ в едномесечен срок от връчването му при условията на чл. 280 ал. 1 от ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ :1.                   2.