Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  №156

 

Гр.Варна, 25.06.2019г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и четвърти юни през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                                      ЧЛЕНОВЕ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

ДАРИНА МАРКОВА

         

Като разгледа докладваното от съдията Дарина Маркова в.търг.дело № 32 по описа за 2019 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.247 от ГПК.

Постъпила е молба от ЗАД „ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД със седалище гр.София с искане за постановяване на диспозитив, че решението е постановено при участието на трето лице помагач на ответника, както и че решението по търг.дело № 1307/17г. по описа на ВОС в частта досежно предявения обратен иск е влязло в сила.

Насрещната страна Д.Л.Ж. *** и третото лице помагач на ответника Й.К.Г. ***, в предоставения и срок не са изразили становище по искането.

Въззивният съд по молбата намира следното:

Пропускането да се отрази в диспозитива на решението на част от формираната и личаща от мотивите на съда воля, представлява явна фактическа грешка и подлежи на поправка по реда на чл.247 от ГПК, за разлика от липсата на формирана воля, която може да бъде отстранена само чрез допълване на постановеното решение.

Имената на страните са задължителна част от диспозитива на съдебното решение. Поради което и съдът намира, че следва да бъде посочено в диспозитива участието на трето лице помагач на ответника – застраховател.

Искането за допълване на диспозитива с отбелязване на влизане в сила на част от решение на първоинстнацинния съд е неоснователно. Ако има влязла в сила част на решение на първата инстанция, тази част не е предмет на въззивно обжалване. Още повече, че не е задължителна част от диспозитива на въззивното решение.

Водим от горното, съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

ДОПУСКА поправка на явна фактическа грешка, допусната в решение № 85 от 05.04.2019г. по в.търг.дело № 32/19г. по описа на АС – Варна, като ДОПЪЛВА решението със следния диспозитив:

Решението е постановено при участието на Й. К Г. ***, ЕГН **********, като трето лице помагач на ответника – ЗАД „ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба ЗАД „ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД за постановяване на диспозитив, че решението по търг.дело № 1307/17г. по описа на ВОС в частта досежно предявения обратен иск е влязло в сила.

 Решението подлежи на касационно обжалване пред ВКС на РБ при условията на чл.280 ал.1 и ал.2 от ГПК в едномесечен срок от връчването му на страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: