РЕШЕНИЕ

 

№     222/ 26.07.2013 г.               град Варна

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Апелативен съд - Варна                                                                    търговско отделение

На втори юли                                                                                                       2013 година

В публично заседание в следния състав:

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:Мара Х.  

                                                     ЧЛЕНОВЕ: Златка Златилова

                                                               Анета Братанова

при участието на секретаря Д.Ч. сложи на разглеждане въз.т.д. № 321 по описа за 2013 г. докладвано        от З.Златилова     за да се произнесе взе предвид:

Производството по реда на чл. 268 ГПК.

Образувано е по въззивната жалба на СД”А Ф К Д” със седалище гр. Варна срещу решение № 179/28.02.2013 г. постановено по т.д. 1787/2012 г. на Варненския окръжен съд, с което е отхвърлен иска на въззивника срещу Ч.А.Д. за плащане на сумата 25 100 лв /частичен иск от 93 200 лв представляваща изтеглени от банковата сметка на ищеца и неотчетени парични средства в периода 8.04.2008 г. – 30.01.2009 г. Наведени са доводи за неправилност на решението поради незаконосъобразност, съществени нарушения на съдопроизводствените правила  и необоснованост.

Въззивната жалба е подадена в срок от процесуално легитимирано лице, при наличието на правен интерес и е допустима.

Въззиваемата страна в писмен отговор в срока по чл. 263 ГПК оспорва основателността на жалбата.

Съдът след служебна проверка на осн. чл. 269 ГПК констатира валидността и допустимостта на обжалваното решение и в качеството си на инстанция по съществото на спора приема за установено:

Предявен е иск с правно основание 284 ал. 2 ЗЗД.

Безспорно между страните е, че ответникът, като пълномощник на СД ”А Ф К Д” е теглил пари от банковата сметка на дружеството, в периода 08.04.2008 г – 30.01.2009 г. по 13 бр. платежни документи – нареждане-разписка общо на стойност 93 200 лв. Спорът е относно разпореждането със парите.

Ответникът оспорва иска по основание, като твърди че не се е разпореждал лично със сумите а ги е предавал на съдружниците за покриване на текущи плащания.

По делото в първоинстанционото производство е назначена ССЕ, която е извършила проверка по наличните счетоводни данни – счетоводни регистри хронология на сметки 501000 каса и 503100 разплащателна сметка за периода 01.01.2008 г. - 31.12. 2009 г. Всички посочени банкови документи са отразени в регистрите, на дружеството като са заприходени в касата на предприятието. Освен посочената сума от 93 200 лв. в счетоводните регистри са отразени като постъпления в касата от изтеглени суми по банкови сметки  още 59 600 лв. т.е. размера на сумите в касата на дружеството към изследвания период е 152 800 лв. От разпита на вещото лице е видно, че не са му предадени първични счетоводни документи въз основа на които са извършени счетоводните операции, както и протоколи за инвентаризации, но в съответствие със счетоводните записвания е и отразената касова наличност в ГФО за 2008 г. приет с решение на Общото събрание на съдружниците и обявен в ТР. Организацията на счетоводството и на касовата дейност е вменена на ръководството на дружеството и затова ищецът, който е задължен да води редовно счетоводство не може да черпи права от собственото си неизпълнение, като твърди, че записванията не са верни.

При така установеното от фактическа страна съдът приема, че счетоводното отразяване на постъпилите суми в касата на дружеството доказва отчетната сделка - предаването им от пълномощника на съдружниците. Предявеният иск е неоснователен и следва да се отхвърли.

Поради сходство в мотивите и еднаквия краен резултат първоинстанционното решение следва да се потвърди.

         С оглед изхода на спора за настоящата инстанция следва да се присъдят съдебни разноски на осн. чл. 78 ал. 3 ГПК на ответника Ч.Д. в размер на доказаното адвокатско възнаграждение от 500 лв.   

Водим от горното съставът на Варненския апелативен съд

 

Р    Е    Ш    И    :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 179/28.02.2013 г. постановено по т.д. 1787/2012 г. на Варненския окръжен съд, с което е отхвърлен иска на ”А Ф К Д” ЕИК 103082231 със седалище гр. Варна срещу Ч.А.Д. за плащане на сумата 25 100 лв /частичен иск от 93 200 лв представляваща изтеглени от банковата сметка на ищеца и неотчетени парични средства в периода 8.04.2008 г. – 30.01.2009 г. и са присъдени съдебни разноски от 1300 лв. в полза на Д..

ОСЪЖДА СД”А Ф К Д” ЕИК 103082231 със седалище и адрес на управление гр. Варна ул.”Рила” № 1 вх. Б ет. 5 ап. 42 да заплати на Ч.А.Д. ЕГН ********** сумата 500 лв. съдебни разноски за въззивната инстанция на осн. чл. 78 ал. 3 ГПК.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщаването му при условията на чл. 280  ал. 1 от ГПК .

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                                     ЧЛЕНОВЕ :