О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                

 366

 

                 гр.Варна,   26.05.2015г.

 

                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,TЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ  в закрито заседание на  двадесет и пети май през две хиляди и петнадесета година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРА ХРИСТОВА

    ЧЛЕНОВЕ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                          КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

 

като разгледа  докладваното от съдия Кристияна Генковска ч.т.д. № 321 по описа на съда  за 2015г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по частна жалба от „П* А* Г*” АД, представлявано от изп.директор П.Д., против определение № 64/12.02.2015г. по т.д. № 487/14г. на ШОС , с което е прекратено производството по делото.

В частната жалба се излагат съображения за допустимост на иска по т.д. № 487/14г. на ШОС. Определението, на което се позовава ШОС, за да приеме, че искът е недопустим като предявен извън преклузивния законов срок, не е определение , с което се одобрява списък на приети вземания. С цитирания акт само се изключва от списъка кредиторът „Б* 2000”ЕООД. Моли за отмяна на атакуваното определение и връщане на делото на ШОС за продължаване на съдопроизводствените действия.

Не е постъпил писмен отговор от ответника по частната жалба – „К* „К* П*” / в несъстоятелност/.

ВнАС прецени следното:

Пред ШОС е подадена искова молба от настоящия частен жалбоподател с твърдения , че същият е придобил чрез договор за цесия от 01.09.2014г. от „Б* 2000”ЕООД вземане на последното спрямо „К* „К* П*” / в несъстоятелност/. С решение по т.д. № 335/12г. на ШОС ответникът е обявен в несъстоятелност. Цедентът в срок е предявил цедираните вземания срещу несъстоятелния длъжник и те са били включени от синдика в списъка на допълнително предявените вземания по чл.688 ТЗ. Срещу включването е  постъпило възражение от друг кредитор – „П*”ООД , като след разглеждане на същото от ШОС с определение № 310/22.07.2013г. съдът по несъстоятелността е изключил от списъка на приетите вземания на кредиторите, предявени в срока по чл.685,ал.1 ТЗ, изготвен от временния синдик на длъжника. Счита , че вземанията са действителни и моли по реда на чл.694 ТЗ да бъде установено съществуването им в полза на ищеца.

ВнАС като съобрази представените доказателства, становищата на страните и приложимите правни норми , намира за установено следното от фактическа и правна страна:

На осн. чл.694,ал.1 ТЗ установителният иск на кредитор с неприето вземане може да бъде предявен в 7 дневен срок от обявяване в ТР на определението за одобряване на списъка по чл.692,ал.4 ТЗ.

В настоящия случай кредиторът цедент „Б* 2000”ЕООД е предявил вземанията си спрямо несъстоятелния длъжник-кооперация в срока по чл.685,ал.1 ТЗ. След служебна справка по партида на „К* „К* П*” / в несъстоятелност/ в ТР се установява , че временният синдик е включил тези вземания в списъка на приетите вземания от 10.09.2012г. От същата дата е съставен и списък на неприетите вземания , в който фигурира вземане на кредитора ”П*”ЕООД. Двата списъка са обявен в ТР на 14.09.2012г. В последствие със списък от 16.10.2012г. синдикът е включил в списъка на приетите вземания и това на ”Пестициди”ЕООД, който списък е обявен в ТР на 22.10.2012г. Последното дружество е подало на 25.10.2012г. възражение срещу включване в списъка на приетите вземания на вземанията на „Б* 2000”ЕООД. С определение № 578/27.11.2012г. по т.д. № 335/12г. на ШОС е оставено без разглеждане възражението на ”П*”ЕООД. А с определение № 532/01.11.2012г. по т.д. № 335/12г. на ШОС съдът по несъстоятелността е одобрил частично изготвения от временния синдик на 10.09.2012г. списък, която част включва и вземанията на „Б* 2000”ЕООД. Това определение по чл.692, ал.4 ТЗ е обявено в ТР на 05.11.2012г.

    ”П*”ЕООД е обжалвало с частна жалба определение № 578/27.11.2012г. по т.д. № 335/12г. на ШОС. С определение от 25.02.2013г. по ч.т.д. № 123/13г. на ВнАС е отменено определението на ШОС за оставяне без разглеждане на възражението на „П*”ЕООД по чл.690,ал.1 ТЗ срещу включване в списъка на приетите вземания на предявените от „Б* 2000”ЕООД и делото е върнато на ШОС за произнасяне по възражението.

    Именно във връзка с това определение на въззивната инстанция е постановено по реда на чл.692, ал.4 ТЗ определение № 310/22.07.2013г. по т.д. № 335/13г. на ШОС, с което вземанията на „Б* 2000”ЕООД : 1/за сумата от 1 738 800лв. / 210 000 лв. главница и 1 528 800 лв. лихви/ и 117 600 лв. – лихви след откриване на производството по несъстоятелност, всички по договор от 29.07.2011г. и 2/за сумата от 246 000лв., от които 30 000 лв. главница и 216 000лв. лихви, и 16 800лв. неустойка след датата на откриване на производството по несъстоятелност , дължими по договор от 03.08.2011г., са изключени от списъка на приетите вземания на кредитори, предявени в срока по чл.685,ал.1 ТЗ и изготвен от временния синдик на Кооперация „Преслав”, обявен в ТР на 14.09.2012г. Определение № 310/22.07.2013г. по т.д. № 335/13г. на ШОС е обявено в ТР на 23.07.2013г.

    В случая поредността на произнасяне на ШОС по възраженията по чл.690,ал.1 ТЗ – първо с определение за одобряване на списъка с включване на вземанията на „Б* 2000”ЕООД предвид неразглеждане на възражение на „П*”ЕООД срещу тях, а след това с определение по чл.692,ал.4 ТЗ за изключване на вземанията при разглеждане на възражението на „Пестициди”ЕООД, определя и съответната поредност на обявяването им в ТР. След произнасянето на ШОС с определение № 310/22.07.2013г. по т.д. № 335/13г. и обявяването му в ТР на 23.07.2013г. съдът не дължи произнасяне с общо определение за одобряване на списъка на приетите вземания от 10.09.2012г. / обявен в ТР на 14.09.2012г./ с друг последващ акт , предвид наличието на такова по характера си определение № 578/27.11.2012г. по т.д. № 335/12г. на ШОС, обявено на 28.11.2012г.

    Ето защо се налага като краен извод , че правата на „Б* 2000”ЕООД / респ. на цесионера „П* А* Г*”АД/ се засягат от определение  № 310/22.07.2013г. по т.д. № 335/13г. на ШОС. И след неговото постановяване за кредитора с изключени вземания възниква правен интерес да предяви иск по чл.694 , ал.1 ТЗ , за да защити правата си в производството по несъстоятелност.Ето защо срокът за предявяване на иска в настоящия случай започва да тече от датата на обявяване в ТР на определение № 310/22.07.2013г. по т.д. № 335/13г. на ШОС, т.е. 23.07.2013г.

    След като искът по т.д. № 487/14г. на ШОС е предявен едва на 05.09.2014г. / пощенско клеймо/ , то правилен се явява изводът на ШОС за недопустимост на иска , поради изтичане на указания от закона срок за предявяването му.

    Обжалваното определение следва да се потвърди.

    Водим от горното , съдът

 

             О П Р Е Д Е Л И :

 

    ПОТВЪРЖДАВА определение № 64/12.02.2015г. по т.д. № 487/14г. на ШОС.

    Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВКС в едноседмичен срок от съобщението.

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:              ЧЛЕНОВЕ: