ОПРЕДЕЛЕНИЕ№ 426

 

Гр.Варна, …14.……07.…… 2017г.

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение в закрито заседание на тринадесети юли през двехиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  РАДОСЛАВ СЛАВОВ 

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА

              ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

                                                                                          

           Като разгледа докладваното от съдията Дарина Маркова ч.в.търг.дело № 321 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274 ал.1 от ГПК, образувано по частна жалба на Земеделска кооперация „Христо Ботев“ със седалище с.Люблен, община Опака, срещу определение № 126 от 10.05.2017г. по търг.дело № 37/17г. по описа на Търговищки ОС, с което жалбата на кооперацията по чл.25 от ЗТР срещу отказ на длъжностното лице по регистрация № 20170403133626 от 05.04.2017г. е оставена без разглеждане.

В частната жалба се оспорва извода на съда, че подадената от кооперацията жалба е просрочена, като неправилен. Твърди се че в срока за обжалване, който изтича на 12.04.2017г., от кооперацията е изпратена жалба чрез „Български пощи“ АД, приета от пощата на 12.04.2017г. Излага, че по-късно представляващия кооперацията е бил извикан да се яви лично в офиса на Агенцията по вписване в гр.Търговище, и на 19.04.2017г. подадената по пощата жалба е входирана в системата на Търговския регистър, за да бъде окомплектована и изпратена на ОС – Търговище. Твърди че с подаването на жалбата по пощата срокът за обжалване е спазен. Моли съда да отмени обжалваното от него определение и да върне делото на окръжния съд за произнасяне по подадената жалба.

Частната жалба е подадена от надлежна в срока по чл.275 от ГПК и е допустима.

По жалбата, съдът намира следното:

Производството по търг.дело № 37/17г. по описа на ТОС е образувано по жалба на ЗК „Христо Ботев“ със седалище с.Люблен, по реда на чл.25 от ЗТР срещу отказ на длъжностно лице по регистрацията № 20170403133626 от 05.04.2017г. по заявление вх.№ 20170403133626. При проверката за редовността на подадената жалба окръжният съд е констатирал, че отказът е връчен на заявителя на посочен от него електронен адрес на 05.04.2017г. и седмодневният срок за обжалване изтича на 12.04.2017г. С оглед входящия номер на жалбата съдът е констатирал че същата е подадена на 19.04.2017г., приел е че същата е просрочена, поради което с обжалваното определение е оставил жалбата без разглеждане.

Не се оспорва в частната жалба че срокът за обжалване изтича на 12.04.2017г.

Видно от представеното по делото удостоверение от пощенска станция Попово, във връзка с представена с частната жалба разписка от ЗК „Христо Ботев“ с.Люблен, на 12.07.2014г. е подадена в пощенска станция Попово кореспондентска пратка с получател АВ – Търговски регистър, гр.Търговище. Същата е доставена на получателя на 18.04.2017г. в първия работен ден след Великден.

При така установеното, въззивният съд намира, че обжалваното определение следва да бъде отменено поради следното:

Жалбата на частния жалбоподател по чл.25 от ЗТР срещу отказ на длъжностното лице по регистрация е подадена по пощата на 12.04.2017г. в последния ден, преди изтичането на законоустановения срок. Поради което и на основание чл.62 ал.2 от ГПК е подадена в срока по чл.25 ал.1 от ЗТР. За спазването на срока по чл.25  ал.1 от ЗТР за обжалване пред съд на отказ на длъжностното лице следва да намерят приложение общите правила на ГПК.

Жалбата е подадена на хартиен носител и съобразно чл.16 от ЗТР и чл.74 от Наредба № 1 от 14.02.2007г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър се въвежда в информационната система от служител в териториалното звено на агенцията, който снема електронен образ от жалбата и от приложените към нея документи. Генерираният входящ номер на жалбата 20170419115954 е след постъпване на изпратената по пощата жалба и извършена проверка на самоличността на подалия жалбата с оглед изискванията на чл.85 ал.2 във връзка с чл.87 от Наредба № 1 от 14.02.2007г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър.

С оглед нормата на чл.62 ал.2 от ГПК от значение за проверката за спазване на срока за подаване на жалбата е датата на пощенското клеймо, а не генерираната от информационната система на търговския регистър входящ номер на жалбата, съдържащ датата и часа на постъпването и.

С оглед на изложеното обжалваното определение следва да бъде отменено, а делото върнато на окръжния съд по седалището на кооперацията за произнасяне по жалбата.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОТМЕНЯВА определение № 126 от 10.05.2017г. по търг.дело № 37/17г. по описа на Търговищки ОС, с което жалбата на ЗК „Христо Ботев“ със седалище с.Люблен по чл.25 от ЗТР срещу отказ на длъжностното лице по регистрация № 20170403133626 от 05.04.2017г. е оставена без разглеждане

ВРЪЩА делото на Търговищки окръжен съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: