О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 422

 

                                                 гр.Варна, 13.07.2017 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито заседание на горепосочената дата през две хиляди и седемнадесета  година, в състав :

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ 

           ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа  докладваното от съдия Г. ЙОВЧЕВ в.т.д. № 322 по описа на съда за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 258 и сл. ГПК.

Образувано е по въззивна жалба с вх. 3517/12.06.2017 г. по вх.рег. на ВапС, подадена от «АЛИАНЦ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ» АД, със седалище гр.София, чрез адв. М. срещу решение № 121/16.02.2017г., постановено по т.д. № 532/2016 год. по описа на ОС – Варна.

Въззивната жалба е депозирана от надлежната страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, при условията на чл. 62, ал. 2 ГПК, с дата на пощенското клеймо върху товарителницата 20.03.2017г.

За да се произнесе по допустимостта на същата, съдът съобрази следното:

В законоустановения срок е постъпил писмен отговор от «ПЪТКОНСУЛТ 2004» ООД, със седалище гр.Шумен, в който са наведени доводи за недопустимост на въззивната жалба предвид подаването й след изтичане на законоустановения за това срок. В подкрепа на твърдяната в писмения отговор процесуална недопустимост на въззивната жалба на Алианц лизинг България АД, въззиваемата страна след депозиране на нарочна молба – заявление вх. № 3972/30.06.2017 г. се е снабдила със съдебно удостоверение.

Видно от постъпилото писмо вх. № 4252/12.07.2017 г., изпратено от «Спиди» АД,  товарителница с номер идентичен на приложената по делото (л. 10 от делото - представена от въззивника) е предадена на куриерската служба на 21.03.2017 г. в 16:03:38 ч. след генерирането на пратката от клиента – настоящ въззивник, с модул в електронната система на Спиди АД. Пратката е била предадена на куриера, респ. приета от последния на съдебния адреса на въззивника на 21.03.2017 г. и е доставена в съда на 23.03.2017 г. В подкрепа на гореизложеното към молбата са приложени  заверени копия на товарителници № № 60411592040, 60412426149 и № 60412425176 издадени от служител на «Спиди» АД при предаване/приемане на пратката, съдържаща процесната въззивна жалба.

Препис от обжалваното решение е редовно връчен на Алианц лизинг България АД на 06.03.2017 г., като срокът за обжалване е изтекъл на 20.03.2017 г.

След като съобрази представените от куриерската фирма «Спиди» АД доказателства, от които се установява по безспорен начин, че жалбата срещу решението е изпратена по пощата не на 20.03.2017 г., а на 21.03.2017 г., т.е. след изтичане на законоистановения за това срок, настоящият състав на съда счита, че производството по в.т.д. № 322/2017г. по описа на ВАпС, като образувано по процесуално недопустима въззивна жалба, следва да бъде прекратено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.т.д. № 322/2017г. на ВАпС, поради неподаване на въззивната жалба в срок.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 ЧЛЕНОВЕ: