О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

594/02.10.                                                  2018 година                           град Варна

 

Апелативен съд – Варна                    търговско  отделение

на първи октомври                                                         година 2018

в закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:В.Аракелян      

ЧЛЕНОВЕ:А.Братанова

                             М.Недева

 

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.ч.т.д. № 323 по описа  на Варненския апелативен съд за 2018г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е по реда на чл.274 ал.1 т. 1 ГПК.

          Образувано е по подадена частна жалба от  Кооперация „Областен кооперативен съюз“ ,ЕИК 000875945, „Кооптрейд“ АД, ЕИК 125548920, „СП- Първи май“ ЕООД, ЕИК 000860562 и Й.Л.Б. ЕГН ********** против Разпореждане № 98/13.03.2018г. на Търговищкия окръжен съд по т.д. № 47/2017г., с което е върната въззивната им жалба срещу Решение № 3/12.01.2018г. по същото дело. По съображения за неправилност на обжалваното разпореждане молят съда да го отмени и върне делото на окръжния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

          С определение № 424/29.06.2018г. съдът е спрял производството по делото до произнасянето с влязъл в сила съдебен акт по в.ч.т.д. № 324/18г. на същия съд, тъй като е приел, че предмета на посоченото дело – обжалване на определението на Търговищкия окръжен съд от 12.03.2018г., с което е отказано продължаването на срока за изпълнение на указанията за внасяне на държавна такса има преюдициално значение за настоящото дело.

          С определение № 435/06.07.2018г. по в.ч.т.д. № 324/18г. състав на Варненския апелативен съд е оставил без разглеждане като процесуално недопустима частната жалба срещу определението от 12.03.18г. Определението на апелативната инстанция не е обжалвано и е влязло в сила.

          При това положение пречките за разглеждане на частната жалба по настоящото дело са отпаднали и същата подлежи на разглеждане по същество. В този смисъл е и подадената от частните въззивници молба вх.№ 4873/07.08.2018г.

          За да се произнесе по същество, съдът съобрази следното :

          Частната жалба е подадена  в срок от надлежна страна в процеса и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.

          В законоустановения срок не е постъпил писмен отговор от ответната по жалбата страна.

          След преценка на доказателствата по делото, съдът намери частната жалба за  неоснователна, по следните съображения :

          Срещу постановеното по т.д. № 47/17г. на Търговищкия окръжен съд, търговско отделение решение е постъпила въззивна жалба от Й.Л.Б., „Областен кооперативен съюз“, „Кооптрейд“ АД и „СП Първи май“ ЕООД, която с разпореждане от 13.02.18г. е оставена без движение с указания за внасяне на дължима държавна такса в размер на 3 270лв. Съобщението за това е получено от процесуалния представител на въззивниците на 28.02.18г. и в едноседмичния срок е внесена част от таксата в размер на 500лв. В молбата за представяне на доказателства за внесената държавна такса е инкорпорирана и молба по чл.63 от ГПК за продължаване на срока за внасяне на остатъка от същата. С определение от 12.03.18г. окръжният съд е отхвърлил молбата, като съобщението за това е получено от страната на 20.03.18г. Още в деня на постановяване на определението по чл.63 от ГПК – 12.03.18г. са представени доказателства за довнасяне на остатъка от дължимата държавна такса. На следващия ден е постановено и обжалваното разпореждане за връщане на въззивната жалба на осн.чл.262 ал.2 т.2 ГПК.

          Според константната съдебна практика актовете на съда, постановени в процедурата по чл.63 ГПК не подлежат на инстанционен контрол, същите съдът не е задължен да ги съобщава на страната, поискала удължаване на срок, а тя сама трябва да следи за развитието на делото и да предприема необходимите процесуални действия. Предвид на това срокът за отстраняване на нередовности е изтекъл на 07.03.18г., тъй като към него момент не е бил налице постановен акт на съда за продължаване на срока за внасяне на държавната такса. Възстановяване на пропуснатия срок не е поискано, евентуалният отказ за което би позволило разглеждане от въззивния съд на аргументите дали са налице уважителни причини за пропускане на срока по чл.64 ГПК. Към датата на постановяване на обжалваното разпореждане дължимата държавна такса не е била внесена в пълен размер, поради което и разпореждането се явява законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

          Водим от горното, съдът

О    П   Р   Е   Д   Е   Л   И   :

 

          ПОТВЪРЖДАВА Разпореждане № 98/13.03.2018г. на Търговищкия окръжен съд по т.д. № 47/2017г., с което е върната въззивната жалба срещу Решение № 3/12.01.2018г. по същото дело.

          Определението може да се обжалва пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му с частна жалба по реда на чл.274 ал.3 ГПК.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :