ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№  405                                    15.06.2015 год.                                          Град Варна

 

Апелативен съд                                                  Търговско отделение

На  15-и юни                                                      Година 2015год.

В    закрито заседание в следния състав:

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТКА ЗЛАТИЛОВА

                                      ЧЛЕНОВЕ:  РАДОСЛАВ СЛАВОВ       

                                                                    ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

Като разгледа докладваното от Р.Славов в. частно търговско    дело № 325 по описа за 2015 година. и за да се произнесе, съобрази следното:

          Производството е по чл. 274 и сл. от ГПК.

Производството е образувано по частна жалба от Д.Ж. Илиева, чрез процесуален представител, против Определение № 943 от 12.03.2015год., постановено  по ч.т. д. № 403/2015 г. по описа на ВОС, с което е допуснато обезпечение на бъдещ иск на „Ю КЕЙ ЕУРО” ООД /в ликв./, представлявано от ликвидатора Е А Ш А, срещу жалбоподателката, за заплащане на сумата 50 000лв., като част от обща сума в размер 80 893,33евро с левова равностойност 158 213лв., представляваща причинени на дружеството имуществени вреди от дейността на ответника като ликвидатор за периода 07.07.2014год.-16.01.2015год., чрез налагане на възбрана върху следните недвижими имоти:

1..Лозе с площ от 1 143кв.м., представляващо част от имот пл.№ 875 по КП на Ален мак”,, м. „Манси гьолджук”-землище кв.Виница, гр.Варна:

 -1/2 ид.ч. от недвижим имот-апартамент № 34, находящ се в гр.Варна, ул.”Македония” бл.124, вх.В, ет.3, със застроена площ 99,75кв.м., ведно с ½ от прилежащите към жилището таванско помещение, изба и 1,7063% от общите части на сградата и правото на строеж върху имота.

 Счита че обжалваното  определение се явява неправилно като незаконосъобразно, като сочи, че не са са налице основанията за допускане на обезпечение на иска по изложени съображения и  се иска същото да бъде отменено. Основните съображения са, че не е налице обезпечителна нужда, както и че бъдещия иск за заплащане на процесната сума не е  подкрепен с достатъчно писмени доказателства, от които да се направи извод за вероятната основателност на иска, поради което не са налице и предпоставките по чл.391 ал.1 т.1 ГПК.

Насрещната страна, чрез писмено изразено  становище на процесуален представител, счита частната  жалба за неоснователна.

По частната  жалба съдът съобрази следното:

Производството по делото е образувано по молба на „Ю кей юро”ООД /в ликв./, представлявано от ликвидатора Е А Ш А, за обезпечение е на бъдещ иск с правно основание чл.145 ТЗ, срещу Д.Ж. Илиева  за заплащане на сумата 50 000лв., като част от обща сума в размер 80 893,33евро с левова равностойност 158 213лв., представляваща причинени на дружеството имуществени вреди от дейността на ответницата като ликвидатор на дружеството-ищец, чрез налагане на възбрана върху недвижими имоти, собственост на ответницата.

С обжалваното определение съдът е приел, че искът е допустим и с оглед на представените писмени доказателства-вероятно основателен, а поисканата обезпечителна мярка за адекватна на обезпечителната нужда и е  допуснал исканите обезпечения при условията на чл.391 ал.1 т.1 ГПК.

При разглеждане на молбата за обезпечение по същество, съдът съобрази следното:

Обезпечение на иска се допуска, когато без него за ищеца ще бъде невъзможно, или ще се затрудни осъществяването на евентуално признатите права със съдебното решение и то, ако искът е подкрепен с писмени доказателства, или ако бъде представена парична гаранция. Съдебният състав на Апелативен съд-Варна споделя извода на ВОС, че бъдещият иск е допустим и е налице обезпечителна нужда на  същия / същата винаги се предполага че е налице при искове, които имат за предмет парично вземане/, какъвто е  настоящият случай, за неговата вероятна основателност, както и че бъдещият иск е подкрепен с убедителни писмени доказателства / съобразно представените с молбата доказателствата, които не се оспорват/. Поради което обезпечителната мярка следва да се допусне при условията на чл.391 ал.1 т.1 ГПК, както законосъобразно е приел окръжния съд.

При горната установеност, правилно са допуснати исканите обезпечения на иска, чрез налагане на възбрани върху посочените недвижими имоти, собственост на ответницата по бъдещия иск Д. И.

По изложените съображения, съдът

         

                                      О П Р Е Д Е Л И :

        

ПОТВЪРЖДАВА определение №943 на Варненски  окръжен съд от 12.03.2015 г., постановено по ч. т.д.№ 403/2015 г. по описа на съда.

 

Определението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         ЧЛЕНОВЕ: 1.                     2.