О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№…385……./гр.Варна, 14.06.2018  год.

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, в закрито съдебно  заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията А.Братанова в.ч.гр.д.№ 325/18 год. по описа на ВАС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.274, ал.1 ГПК.

 Образувано е по предявена частна жалба  от  „Телемонд“ ООД – Варна против Определение № 1343/17.04.2018 год. , постановено  по т.д.№  1277/2016 год., с което ВОС е оставил без уважение  молба вх.№ 11293/16.04.2018 год. на „Телемонд“  за назначаване на ликвидатор на дружеството в лицето на управителя И* К* Г*.

         В предявената частна жалба се излагат доводи за направилност на постановения съдебен акт. Твърди се, че при прекратяване на търговското дружество на съдебно прекратително основание, органът по ликивидация следва да се назначи от съда /Решение № 150/04.11.2011 год. по т.д.№ 992/2019 год., I ТО на ВКС /. Идентично искане страната е формулирала и в предявената въззивна жалба срещу съдебния акт.

         Насрещната страна – Г.Г.К. изразява становище за недопустимост, евентуално - неоснователност на предявената жалба.

         Депозираната частна жалба е редовна и надлежно администрирана. Жалбата е подадена чрез процесуален представител – адв.Я., надлежно упълномощен съгласно пълномощно, л.100 и л.171 от първоинстанционното дело с правата да извършва всякакви процесуални действия по делото, вкл. във всички инстанции. Последващото откриване на производството по ликвидация, вкл. смяната на представителния орган на дружеството, не прекратява учредената представителна власт от името на търговеца, доколкото липсват доказателства за оттегляне на упълномощаването.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Искането на страната за назначаване на ликвидатор, обективирано в молба вх.№ 11293/16.04.2018 год.,  следва да се квалифицира като претенция за допълване на постановения съдебен акт – Решение № 91/06.02.2017 год., с което е прекратено дружеството „ТЕЛЕМОНД“ ООД, на основание чл. 517, ал.3 ГПК и е ОТКРИТО производство по ликвидация. Страната твърди, че назначаването на ликвидатор е последица от откритото съдебно производство, вкл. задължителна част от постановения съдебен акт.

С Определение № 1343/17.04.2018 год. първостепенният съд е оставил депозираната молба без уважение с мотива, че съдът не е компетентен относно назначаването на ликвидатор.  Постановеното Определение обективира доводи за липса на твърдяната неполнота и следва да се квалифицира като акт, с който молбата с правно основание чл. 250, ал.1 ГПК е оставена без разглеждане. 

Съгласно разпоредбата на чл. 250, ал. 1 от ГПК молбата за допълване на съдебното решение може да се подаде в едномесечен срок от връчване на решението или от влизането му в сила. Решение № 91/06.02.2017 год. на ВОС е е съобщено на „Телемонд“ ООД   на 13.03.2017, а молбата за допълване на решението е подадена на 16.04.2018 год.,  след изтичане на едномесечния срок по чл. 250, ал. 1 от ГПК. Твърденията на страната, че искане за допълване се съдържа и е направено още в предявената въззивна жалба, са неоснователни. Поради това, молбата за допълване се явява просрочена и не подлежи на разглеждане по същество /по идентичен казус - Определение № 524 от 19.06.2014 г. на ВКС по т. д. № 3824/2013 г., I т. о., ТК/. Определението на ВОС следва да бъде потвърдено, макар и на основание, различно от посоченото.

Вън от гореизложеното, молбата за допълване на съдебния акт е недопустима и поради обстоятелството, че съдът е компетентен да назначи ликвидатор  единствено в две изрично предвидени хипотези на ТЗ – чл. 156, ал.3 ТЗ и чл.266, ал.4 ТЗ. В случаите на прекратяване на търговско дружество на съдебно прекратително основание, ликвидаторът се назначава от длъжностното лице по регистрацията по реда на чл.133 и следв. НАРЕДБА № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Дружеството „Телемонд“ ООД  понастоящем е с вписан ликвидатор.  Страната може да постигне смяната му единствено в хипотезата на чл. 266, ал.4 ТЗ и при спазване на особените изисквания за активнолегитимирани лица и материалноправни основания.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

         ПОТВЪРЖДАВА Определение № 1343/17.04.2018 год. , постановено  по т.д.№  1277/2016 год.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му на страните пред ВКС при условията на чл. 280, ал.1 и ал.2 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                          ЧЛЕНОВЕ: