О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 417

 

13.06.2019г., гр. Варна

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на дванадесети юни две хиляди и деветнадесета година, проведено в състав:

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                                         ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                               НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Н. ДАМЯНОВА ч. т. д. № 325

по описа на ВнАпС за 2019г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 278 и сл. във вр. с чл. 274, ал. 1, т. 2 и чл. 70, ал. 2 ГПК, образувано по въззивна частна жалба на „КОНСОРЦИУМ РЕМИ ГРУП“ АД – гр. Варна, срещу определение № 998/14.03.2019г., постановено по т.д. № 127/2019г. по описа на Варненски окръжен съд, с което е увеличена от 7 007 007лв. на 18 851 767.10лв. цената на предявен от частния жалбоподател установителен иск срещу „МОССТРОЙ – ВАРНА“ АД / н./ и „ИМПЕРА ТРЕЙДИНГ“ ООД.

В жалбата са изложени съображения за неправилност на извода на окръжния съд, че част от цената на иска в случая се определя по правилото на чл. 69, ал. 1 т. 4, предл. 1 във вр. чл. 69, ал. 1 т. 4 ГПК. В евентуалност се твърди, че цената на иска следва да бъде намалена със сумата 3 749 942 лв., тъй като според актуални към 18.03.2019г. удостоверения за данъчна оценка, последната е намалена с посочената сума общо за земя и сгради, съставляващи част от прехвърлената обособена част от масата на несъстоятелността. Излага се също, че ако се приеме за приложима данъчната оценка на недвижимите имоти като база за определяне цената иска, то стойността на движимите вещи, предмет на процесната сделка за продажба на обособена част от предприятието на длъжника, не следва да се прибавя при определяне цената на иска.

Частната жалба е подадена в срок, от легитимирано лице, чрез надлежно упълномощен процесуален представител, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт по чл. 70, ал. 1, изр. 3 ГПК, с който е увеличена посочената от ищеца цена на иска, при наличие на правен интерес от обжалването и е процесуално допустима.

Съставът на ВнАпС, като обсъди доводите на частния жалбоподател във връзка с изложените оплаквания и провери данните по делото, намира жалбата за основателна по следните съображенията:

Варненският окръжен съд е сезиран с искова молба на КОНСОРЦИУМ РЕМИ ГРУП“ АД – гр. Варна, с която е предявен установителен иск срещу „МОССТРОЙ – ВАРНА“ АД / н./ със седалище гр. Варна, и „ИМПЕРА ТРЕЙДИНГ“ ООД – гр. Варна, за прогласяване по отношение на кредиторите на несъстоятелността нищожността на сключен между синдика на „МОССТРОЙ-ВАРНА“ АД – в несъстоятелност като продавач, и „ИМПЕРА ТРЕЙДИНГ“ ООД като купувач, договор за продажба на обособена част масата на несъстоятелността на предприятието на несъстоятелния длъжник, обективиран в нот. акт № 171/24.10.2018г. на Нотаруис А. Александров, вписан в АВп с вх. рег. № 29507, акт 172, том LXXVI, дело №16515/25.10.2018г. Предметът на продажбата, съставляващ обособена част от предприятието на обявеното в несъстоятелност дружество – ответник, включва поземлен имот с идент.№ 10135.513.163, находящ се в гр.Варна, к. к. Златни пясъци, изградената в него жилищна сграда със смесено предназначение, завършена до етап груб строеж, с идент.№10135.513.163.6, както и намиращото се в жилищната част на секция А движимо имущество /преместваемо обзавеждане/.

Ищецът е посочил цена на предявения иск в размер на продажната цена на имуществото, предмет на сделката, а именно 7 007 007лв., поддържайки неприложимост на правилото на чл. 69, ал. 1, т. 4, предл.1 ГПК.

За да определи цена на иска в размер на 18 851 767.10лв. окръжният съд е приел, че доколкото данъчната оценка на процесния недвижим имот, включващ земя и жилище-подземен гараж, апарт хотел и жилищна част, възлиза на сумата 18 843 877лв., цената на иска следва да се определи в размер на данъчната оценка, към която да се прибави стойността на движимото имущество по пазарната им оценка, приложена към предложението на синдика за продажба на обособена част от имуществото на длъжника.

Правилна е преценката на окръжния съдия, че доколкото предмет на оспорения договор е обособена част от масата на несъстоятелността, включваща недвижими имоти и движими вещи, за определяне цената на иска е приложимо и правилото на чл. 69, ал. 1, т. 4, предл. 1 и пр. 2 във вр. чл. 69, ал.1, т. 2 ГПК.

Съгласно § 1а от ДР на ТЗ - „Обособена част" по смисъла на този закон е организационна структура, която може самостоятелно да осъществява стопанска дейност (магазин, ателие, кораб, цех, ресторант, хотел и други подобни)“. Легална дефиниция за обособена част се съдържа и § 1 от ДР на ЗПСК - „По смисъла на този закон „обособена част" е структура в търговско дружество, която може самостоятелно да осъществява стопанска дейност (магазин, ателие, кораб, цех, ресторант, хотел и други подобни), както и незавършен обект на строителството, собственост на търговско дружество. Разликата в дефиниране съдържанието на обособените части е, че ЗПСП приема, че такава част може да бъде и незавършен обект на строителство. Незавършен обект на строителство от своя страна може да представлява недвижима вещ, по смисъла на чл. 110 ЗС, ако е недовършена сграда, постройка или е обект, който „по естествен начин или от действието на човека е прикрепено трайно към земята или към постройката.“, но може и да не е недвижима вещ, ако не е трайно прикрепен към земята и след отделянето му не се разрушава - например т. нар. преместваеми обекти. В случая, от данните по делото и представените от ищеца данъчни оценки се установява, че сградите в поземлен имот с идент. № 10135.513.163, находящ се в гр. Варна, к. к. Златни пясъци, предмет на процесната сделка, са изградени до етап „ груб строеж 100 %“, т. е. представляват недвижими вещи по смисъла на закона. Следователно както за земята, така и за сградите, предмет на сделката, цената на иска следва да се определи въз основа на тяхната данъчна оценка по правилото на чл. 69, ал. 1, т. 4, предл. 1 и пр. 2 във вр. чл. 69, ал.1, т. 2 ГПК.

Съгласно представените от ищеца пред окръжния съд два броя удостоверения за данъчни оценки по чл. 264, ал. 1 от ДОПК сборът от данъчните оценки на отчуждените от синдика, при осребряване на имущество от масата на несъстоятелността, недвижими имоти, предмет на сделката по нот. акт № 171/24.10.2018г., възлиза на сумата 18 843 877.10лв. С частната жалба са представени два броя удостоверения за актуализирани данъчни оценки, по данни на Община Варна, актуални към 18.03.2019г. Удостоверенията са издадени по заявления от 15.03.2019г., т. е. подадени в деня, следващ постановяване на обжалваното определение. Данъчната оценка на земята е определена в размер на 202 342.50 лв., а на незавършеното строителство – 14 891 592.60 лв.

Доколкото удостоверенията са представени при висящо производство за определяне цената на иска по чл. 70, ал. 1, изр. 3 ГПК, същите следва да бъдат съобразени от въззивния съд. Цената на иска възлиза на сумата 15 101 825.10лв., съставляваща сбор от актуалните данъчни оценки на недвижимите имоти - 15 093 935.10лв. и продажната цена на движимите вещи – 7 890 лв.

Предвид представените пред въззивния съд нови доказателства за размер на данъчни оценки определението на окръжния съд следва да се отмени само в частта, с която е увеличена цената на предявения от частния жалбоподател установителен иск срещу „Мосстрой – Варна“ АД / н./ със седалище гр. Варна, и „Импера Трейдинг“ ООД – гр. Варна за разликата над 15 101 825.10лв. до 18 851 767.10лв., и да се потвърди в останалата част.

Воден от горното и на основание чл. 278 ГПК, ВнАпС, ТО, І- ви състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение № 998/14.03.2019г., постановено по т. д. № 127/2019г. по описа на Варненски окръжен съд, в частта за разликата над 15 101 825.10лв. до 18 851 767.10лв., с която е увеличена цената на предявен от „КОНСОРЦИУМ РЕМИ ГРУП“ АД – гр. Варна установителен иск срещу „МОССТРОЙ – ВАРНА“ АД / н./ със седалище гр. Варна, и „ИМПЕРА ТРЕЙДИНГ“ ООД – гр. Варна, с правно основание чл. 646, ал. 1, т. 3 ТЗ, за прогласяване по отношение на кредиторите на несъстоятелността нищожността на извършената с договор от 24.10.2018г. продажба на обособена част от масата на несъстоятелността на предприятието на „Мосстрой - Варна“ АД, сключен между синдика на „Мосстрой - Варна“ АД /н./ като продавач, и „Импера Трейдинг“ ООД като купувач, обективирана в нот. акт № 171/24.10.2018г. на Нотариус Ал. Александров, вписан в АВ с вх. рег. № 29507, акт 172, том LXXVI, дело № 16515/25.10.2018г.

ПОТВЪРЖДАВА определение № 998/14.03.2019г., постановено по т. д. № 127/2019г. по описа на Варненски окръжен съд, в останалата част, с която е увеличена цената на иска от 7 007 007лв. на 15 101 825.10лв.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: 1.                      2.