ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

341…………….…./…18.05.…………..2015 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, ІІ състав, в закрито заседание в състав:

 

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: В* А*

     ЧЛЕНОВЕ: М* Н*

А* Б*

 

Като разгледа докладваното от съдия В. А* ч. в. т. дело № 326/2015 г. по описа на Апелативен съд – Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Образувано е по повод определение № 1726/14.05.2015 г. по ч. т. д. № 497/2015 г. на Варненския окръжен съд, с което производството е прекратено пред този съд и делото е изпратено на Варненския апелативен съд за определяне на компетентен районен съд, който да разгледа производството по искова молба на „В* и к*” ООД – гр. Варна срещу Г.Д.С. – предмет на гр. д. № 14551/2013 г. по описа на ВРС, ХVІІІ състав.

Съдът съобрази следното:

След отвод на съдиите от ВРС, делото е изпратено от Варненския окръжен съд по реда на чл. 23, ал. 3 от ГПК за разглеждане от друг равен по степен съд, последователно на Провадийския, а след това и на Девненския районен съд, чиито съдии също са си направили отвод от разглеждане на делото.

Поради отвод на всички съдии от всички районни съдилища в съдебния район на Варненския окръжен съд, обуславящо невъзможност делото да се разгледа от районен съд от този съдебен район, делото следва да бъде изпратено за разглеждане на районен съд в друг съдебен район – от горестоящия съд спрямо Варненския окръжен съд, тъй като последният не разполага с компетентност за това. В случая „горестоящият съд", разполагащ с тази функционална компетентност съгласно разпоредбата на чл. 23, ал. 3 от ГПК, е институционално, а не инстанционно горестоящият спрямо съда, отправил искането по тази разпоредба – т.е. в случая това е Варненският апелативен съд, като горестоящ на ВОС (в този смисъл Определение № 44 от 16.01.2014 г. на ВКС по ч. гр. д. № 190/2014 г., IV г. о.).

 ВАпС констатира, че са налице условията на чл. 23, ал. 3 от ГПК – от разглеждането на посоченото дело са се отстранили всички съдии от всички районни съдилища в съдебния район на Варненския окръжен съд, поради което настоящата инстанция реши делото да се разгледа от Добричкия районен съд.

Воден от изложеното, съставът на Варненския апелативен съд

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ОПРЕДЕЛЯ Районен съд – Добрич да разгледа гр. д. № 14551/2013 г. по описа на ВРС, ХVІІІ състав по искова молба на „В* и к*” ООД – гр. Варна срещу Г.Д.С. ***, на който съд същото ДА СЕ ИЗПРАТИ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                            

       

           2.