Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№  207/12.08. 2016г.                             гр.Варна

 

В     И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

Апелативен съд   -  Варна                   търговско   отделение

на  дванадесети юли                                                        Година 2016

в  открито   заседание в следния състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:В.Аракелян

ЧЛЕНОВЕ:А.Братанова

                                                                            М.Недева

при секретар : Д.Ч.

като разгледа докладваното от съдия Недева в.т.дело № 326   по описа за 2016 година, за да се произнесе, съобрази следното:

          Производството по делото е по реда на чл.258 ГПК.

          Образувано е по подадена въззивна жалба от „Запрянови -03” ООД, ЕИК 115816551, гр. Асеновград, представлявано от управител Г. З*,  в качеството му на съдружник в  Консорциум „В и К - Исперих 2013”, ЕИК 176452703 против решение № 6/24.03.2016г. на Разградския окръжен съд, постановено по т.д. № 71/2015г., с което  са отхвърлени предявените от дружеството  искове  против Община Исперих за заплащане на сумата 175 640, 07 лв. , представляваща остатък от стойността за плащане  по сделки за извършени и приети СМР по фактура № 8/ 02. 10. 2015 г. по Договор № 54 за възлагане на обществена поръчка, сключен на 29. 07. 2013 г. на осн. чл. 258 и сл. от ЗЗД, както и за заплащане на сумата 586, 94 лв. на осн. чл. 86 от ЗЗД обезщетение за забава на плащанията за времето от 13. 10. 15 г. до 18. 10. 15 г., като неоснователни и 2 000лв с.д. разноски в полза на Община Исперих. По съображения, изложени в жалбата, моли съда да отмени обжалваното решение като неправилно, необосновано и незаконосъобразно, постановено в нарушение на материалния и процесуалния закон и постанови друго, с което да уважи предявената от него искова претенция.

          Въззиваемата страна счита жалбата за неоснователна и моли съда да потвърди обжалвания съдебен акт като правилен и законосъобразен.

          Третото лице помагач на страната на ответника Национална агенция за приходите, гр.София  не изразява становище по жалбата.

          Съдът, за да се произнесе по съществото на въззива, прие за установено следното :

          Предявените искове са с правно основание чл.258 и сл.ЗЗД и чл.86 ал.1 ЗЗД.

          Ищецът „Запрянови – 03” ООД претендира от ответника Община Исперих заплащането на сумата от 175 640,07лв, представляваща остатък от стойността на фактура № 8/02.10.2015г.

за извършени и приети СМР и обезщетение за забава в плащанията в размер на 586,94лв за времето от 13.10.2015г. до 18.10.2015г.

          От събраните по делото доказателства се установява, че  на 23. 11. 2012 г. е сключено Споразумение за съвместна дейност за създаване на обединение по чл. 357 и сл. от ЗЗД и чл. 275 от ТЗ  с наименование „Консорциум „В и К – Исперих 2013” за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет : „Избор на изпълнител на „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Исперих с две обособени позиции: 1. „Избор на изпълнител на строителство на канализационна мрежа и реконструкция вътрешна водопроводна мрежа І-ви етап” и 2. Избор на изпълнител на инженеринг на ІІ-ри етап”. Страни по споразумението са „Запрянови-03” ООД и „Стройкомерс – ТТ” ЕООД с процентно участие от по 30 %, „Газстроймонтаж” АД – 25%, „Ивелинстрой” ЕООД – 10% и „Келет-УТ” ООД  - 5%. Уговорено е, че всички участници в  Консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на всеки договор за възлагане на обществената поръчка, както и за изпълнението на предмета на договора, включително и плащанията. За изпълнението на договора съдружниците отговарят солидарно. Водещ партньор на Консорциума е „Запрянови-03” ООД, който го и представлява.

          На 29. 07. 2013 г. е сключен Договор № 54 за възлагане на обществена поръчка  между Община Исперих, като възложител и  Консорциум „В и К – Исперих 2013”, като изпълнител с предмет – Строителство на канализационна мрежа и реконструкция вътрешна водопроводна мрежа І-ви етап; Подобект І „Канализационна мрежа на гр. Исперих – І етап”, Подобект ІІ „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Исперих – І етап”. Уговорената цена за изпълнение е в размер на  3 787 895, 34 лв. без ДДС и в размер на 4 545 474, 41 лв. с ДДС. Страните не спорят и че  извършените СМР са заплатени от ответника както следва :  По фактура № 2/ 08. 08. 2013 г. - 454 547, 44 лв., по Протокол № 1/ 02. 12. 13 г. , за който е съставена фактура № 3/ 27. 12. 13 г.  - 1 027 124, 32 лв.; по Протокол № 2/ 07. 04. 14 г. , за който е съставена фактура № 5/ 08. 04. 14 г.  - 544 635, 36 лв.; по Протокол № 3/ 15. 09. 14 г., за който е съставена фактура № 6/ 29. 10. 14 г. - 1 607 056, 76 лв. По  Протокол № 4 от 20. 04. 2015 г.  за установяване на завършването и заплащането на натуралните видове СМР към 20. 04. 15 г. и съставената въз основа на него  фактура № 8/ 02. 10. 15 г. са фактурирани извършени СМР на стойност 702 560, 27 лв.,  от които платени с пл. нареждане от 15. 10. 15 г.  526 920, 20 лв. и оставащи незаплатени  процесните  175 640, 07 лв.

         

 

В изпълнение на  Решение № 788/ 28. 11. 14 г. на МС след  получаване на фактура № 8/ 02. 10. 15 г.  Община Исперих уведомила  НАП и Агенция „Митници” за лицето, на което дължи  плащането и на 09. 10. 15 г.  получила писмо № 334 на ТД на  НАП София за наличие на задължения, както и Запорно съобщение изх. № 0737/2013/000335/09. 10. 2015 г. от ТД на НАП гр.София  на осн. чл. 202, ал. 2 от ДОПК във вр. с чл. 215, ал.1 т. 2 от ДОПК, с което се уведомява, че във връзка с публично вземане в размер на главница 1 005 058лв, лихва 183 864,21лв и нелихв.част 200лв към 09.10.2015г. с   Постановление за налагане на обезпечителни мерки № 0737/2013/000334/09. 10. 2015 г., издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП, гр.София  на „Газстроймонтаж”АД , гр.София е наложен запор върху вземането, признато пред органите на НАП в размер на  175 640, 07 лв. / до размера на участие на дружеството - 25% в ДЗЗД „Консорциум В и К Исперих 2013”/ въз основа на договор № 54/29.07.2013г. и фактура № 8/02.10.2015г., което е във връзка с Решение на МС № 788/28.11.2014г. На осн.чл.202 ал.3 от ДОПК общината е уведомена, че запорът се смята за наложен от деня и часа на получаване на запорното съобщение, както и че съгласно чл.206 ал.2 ДОПК  от датата на получаване на запорното съобщение не може да предава дължимите от нея суми на дружеството, като в противен случай отговаря солидарно за задължението на дружеството до размера на нейното задължение към него. На осн.чл.230 ал.4 от ДОПК общината се задължава да внесе дължимата сума по сметка на ТД на НАП гр.София, Дирекция СДО в тридневен срок от получаване на нареждането за изпълнение. Приложено е и Нареждане за изпълнение изх. № 0737/2013/000336/09. 10. 2015 г., издадено  от публичен изпълнител  при ТД на НАП София – л.144.  На 14.10.2015г. общината превела с две  платежни нареждания сумите от 90 000 лв. и 85 640, 07 лв., като уведомила ищеца, че по фактура № 8/02.10.2015г. е изплатила сумата от 526 920, 20 лв. Ищецът възразил, че запорираното плащане е следвало да бъде изплатено на него, а не на „Газстроймонтаж” АД, предвид на което запорът върху сумата от 175 640,07лв е неправилно наложен.

Основният спорен въпрос, пренесен и пред настоящата инстанция е  : С извършеното плащане в полза на ТД на НАП София за нейно публично вземане от  „Газстроймонтаж” АД – съдружник с 25 % участие в ДЗЗД „Консорциум В и К Исперих 2013” погасено ли е вземането на изпълнителя на обществената поръчка за извършени и приети СМР по фактура № 8/ 02. 10. 2015 г. на стойност 175 640,07лв. В тази връзка съдът съобрази :

 

 

 

            С Решение № 788/ 28. 11. 14 г. на МС за разплащанията на разпоредители с бюджет по договори, прието на  основание чл. 7, ал. 1 от Закона за публичните финанси е създадено задължение за всички разпоредители с бюджет, каквато е  и Община Исперих, преди извършване на плащания по договори за суми на стойност, равна на или надвишаваща 100 000 лв.,  да изпращат на НАП и на Агенция „Митници“ по електронен път информация относно идентификационни данни за лицето, получател на плащането, размер на предстоящата за изплащане сума, данни за банковата сметка, по която ще бъде извършено плащането, и за нейния титуляр. В случай, че за обезпечаване на просрочени публични задължения на лицето, получател на плащането, НАП е наложила запор върху предстоящата за изплащане сума, общината се задължава след получаване на разпореждане за изпълнение да преведе дължимата сума по сметката на НАП до размера на просроченото публично задължение и едва след това да се разплаща  с кредиторите си.

Съгласно чл.202 ал.3 ДОПК  запорът се смята наложен спрямо третото задължено лице Община Исперих  от деня и часа на получаването на запорното съобщение, като от този момент третото задължено лице не може да предава дължимите от него суми или вещи на длъжника, като спрямо тях то има задължението на пазач. Изпълнението след получаване на запорното съобщение е недействително спрямо държавата. Третото задължено лице отговаря солидарно за вземането с длъжника до размера на задължението му  - чл.206 ал.2 ДОПК. В тридневен срок от получаване на нареждането за изпълнение  Община Исперих като трето задължено лице е била длъжна да внесе дължимата сума по сметката на публичния изпълнител съгласно новелата на чл.230 ал.4 ДОПК. Превеждайки запорираната сума  по сметката на ТД на НАП, гр. София Община Исперих е изпълнила вменено й по нормативен ред задължение, поради което и изводът на първоинстанционния съд за наличието на погасителен ефект на това плащане  по отношение на задължението й по фактура № 8/02.10.2015г. следва да бъде споделен.

Действително всички възражения  на ищеца относно законосъобразността на наложения запор като това, че Постановлението за налагане на обезпечителни мерки от 09.10.2015г. и Запорно съобщение от същата дата не са връчвани и съобщавани на ДЗЗД – Консорциум „В и К Исперих 2013”, което лице се явява единственото трето лице спрямо което може да бъде насочено принудителното изпълнение – „запор” за вземания на длъжника „Газстроймонтаж” АД от него, че препис от постановлението не е връчван на Консорциума, поради което това

 

 

 постановление няма сила по отношение на него, че не е налице и не съществува ликвидно и изискуемо вземане на лицето „Газстроймонтаж” АД от Община Исперих, върху което да е наложен запор и този запор да подлежи на изпълнение, както и че запорът и запорното съобщение не съдържат реквизитите, изискуеми от чл.196 ал.1 ДОПКе следвало да бъдат релевирани в производство по оспорването им, каквото не е проведено.

Не може да бъде споделена и тезата на въззивника, че Решение № 788/28.11.2014г. на МС и Указания – У – 6/ 30.12.2014г. на МФ не създават задължителна нормативна уредба  за субектите  в гражданския и търговския оборот, а само съдържат указания за дължимите действия  на разпоредителите с бюджет, в случая – Община Исперих с цел изпълнение на Държавния бюджет. Решение № 788/28.11.2014г. на Министерския съвет е прието въз основа на чл.7 ал.1 от Закона за публичните финанси в изпълнение на релегираните му правомощия и задължения във връзка с изпълнението на държавния бюджет и в този смисъл се явява задължително за адресатите си.

С оглед на гореизложеното претенцията, предмет на предявения главен иск се явява неоснователна, като погасена чрез плащане и като такава следва да бъде отхвърлена.

Предвид неоснователността на главната претенция, неоснователна се явява и акцесорната такава за присъждане на обезщетение за забавено плащане.

Поради изцяло съвпадение на фактическите констатации и правни изводи на двете инстанции обжалваното решение се потвърждава.

С оглед изхода на спора пред настоящата инстанция на въззиваемата страна се присъждат направените от нея разноски в размер на 2 000лв – адв.хонорар, съобразно представените в тази насока доказателства.

Водим от горното, съдът

 

                                       Р       Е       Ш      И       :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 6/24.03.2016г. на Разградския окръжен съд, постановено по т.д. № 71/2015г.

ОСЪЖДА „Запрянови -03” ООД, ЕИК 115816551, гр. Асеновград, представлявано от управител Г. З*,  в качеството му на съдружник в  Консорциум „В и К - Исперих 2013”, ЕИК 176452703 да заплати на Община Исперих направените от нея разноски за водене на делото в настоящата инстанция в размер на 2 000 лв – адв. хонорар.

          Решението е постановено с участието на трето лице помагач на ответника Национална агенция за приходите.

 

Решението може да се обжалва пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщаването му при условията на чл.280 ал.1 ГПК.

 

 

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :