О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

366

 

гр. Варна, 05.06. 2018 год.

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, Търговско отделение, в закрито заседание на пети юни, през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

  ЧЛЕНОВЕ:  ДАРИНА МАРКОВА

ЖЕНЯ Д.

          като разгледа докладваното от съдия Д. ч.т.д. № 327 по описа за 2018 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл.274 и сл. ГПК.

Образувано е по постъпила частна жалба от Ю.И.Т., Р.Д.Т., С.Ю.Т., М.М.Т. против определение No-144/26.04.2018 година, постановено по ч.т.д.№ 297/2015 г. по описа на ОС-Шумен, с което е оставено без уважение искането им за освобождаване на внесената гаранция по ч.т.д.297/2015 година по описа на ОС Шумен.

Твърди се в жалбата, че неправилно съдът не е възприел, че необходимостта от действуващата обезпечителна мярка е отпаднала едва с влизането в сила на решение 34/09.02.2018 година по описа на ВАпС и моли съдът да отмени определението на Шуменски окръжен съд.

Съдът намира за недопустима частната жалба по следните съображения:

Производството по ч.т.д.297/2015 година е образувано по постъпила молба за обезпечаване на бъдещ отрицателен установителен иск от Ю.И.Т., Р.Д.Т., С.Ю.Т., М.М.Т. срещу „Банка ДСК”, ЕАД като с Определение № 259 от 15.05.2015 г. по ч.т.д. №  257/2015 г., Шуменският ок- ръжен съд е допуснал обезпечение на бъдещ отрицателен установителен иск по чл. 439 от ГПК, който ще бъде предявен от Ю.И.Т., Р.Д. Тер- зийска, С.Ю.Т. и М.М.Т. срещу „Банка ДСК” ЕАД, чрез спиране на принудителното изпълнение по изп. д.  №  201587604000 12 по описа на частен съдебен изпълнител Даниела Златева, рег. № 876 на КЧСИ, с район на действие ШОС, след внасяне на гаранция в размер на 4 500.00 лева, по сметка на Шуменския окръжен съд. Определената от съда гаранция е била внесена по сметка на ШОС (л.116). Искът е бил предявен в указания от съда срок и е образувано т.д. № 358/2015 г. по описа на ШОС. С влязло в сила на 23.03.2016 г. Определение № 399 от 11.08.2015 г. по т. д. № 358/2015 г. производството по делото е прекратено и исковата молба е върната на ищците.

Изискуемостта на вземането за връщането на сумите настъпва с влизане в сила на съдебния акт, с който е приключил исковия процес - т.3 от Тълкувателно решение № 6 от 23.10.2015 г. по тълк. д. № 6/2014 г. на ОСГТК на ВКС. В конкретния случай определението с което е приключило производството по т.д. № 358/2015 г. е влязъл в сила на 23.03.2016 г., с постановяването на Определение № 160 от 23.03.2016 г. по ч.т.д. № 46/2016 г. по описа на ВКС, ТК, ІІ отд. С това определение не е допуснато касационно обжалване на определение № 729 от 02.11.2015 г., постановено по в.ч.т.д. № 653/2015 г. на Варненски апелативен съд, потвърждаващо определението по т. д. № 358/2015 г., с което производството по делото е прекратено. Едногодишния срок по чл.82 от ГПК е изтекъл на 23.03.2017 г.

Обезпечението по конкретен иск не може да ползува страната по друг предявен иск, поради което факта, че принудителното изпълнение е било спряно до приключване на производството по друг иск по т.д.195/2015 година и кредиторът не се е възползувал от възможността да възобнови принудителното изпълнение не може да ползува страната.

Съгласно разпоредбата на чл.274 ГПК на обжалване подлежат две категории определения – тези, които преграждат по-нататъшното развитие на делото и посочените, изрично в закона. Определението, с което се оставя без уважение искането за освобождаване на гаранция не е от категорията определения, посочени в чл.274, ал.1 ГПК.

В този смисъл това изрично е посочено в ТР 6/2014 година на ОСГТК на ВКС, което е задължително за съдилищата.

         Водим от горното, съдът

 

                                      О П Р Е Д Е Л И :

 

ПЕКРАТЯВА производството по ч.т.д.327 по описа за 2018 година на Варненски апелативен съд.

 Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен касационен съд в 1-седмичен срок от получаване на съобщението, при условията на чл.280, ал.3 ГПК.

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ: