РЕШЕНИЕ

 

№  242/13.08.2015 г   Варна

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Апелативен съд - Варна                                                  търговско отделение трети състав

На  двадесет и първи юли                                                                                    2015  година

В публично заседание в следния състав:

                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златка Златилова

ЧЛЕНОВЕ: Радослав Славов

                                                                                     Женя Димитрова

 

при участието на секретаря Д.Ч. сложи на разглеждане въз.т.д. № 329 по описа за 2015 г. докладвано        от З.Златилова     за да се произнесе взе предвид:

Производството по делото е по реда на чл. 268 ГПК.

Образувано е по въззивната жалба на „Силистра ленд” АД, правоприемник на „Силистра ленд” ООД, срещу решение № 4/15.01.2015 г. постановено по т.д. 96/2014г. по описа на Силистренския окръжен съд, с което е уважен предявен от  съдружника „Юръпиан трейдинг глобал” /ЕТГ/ СА иск с правно основание чл. 74 от ТЗ и са отменени решенията взети на ОС на съдружниците  на „Силистра ленд” ООД, състояло се на 15.04.2014 г.

Въззивникът „Силистра ленд” АД, правоприемник, чрез преобразуване на „Силистра ленд” ЕООД, навежда оплаквания за неправилност на решението и иска отмяната му и отхвърляне на иска с правно основание чл. 74 от ТЗ. Сочените в жалбата пороци са: противоречие с материалния закон – чл. 42 ЗЗД  и чл. 301 от ТЗ, действието на императивната норма по чл. 137 ал. 3 от ТЗ и приложението на чл.126 от ТЗ;  съществени нарушения на процесуалните правила - за разпределение на доказателствената тежест, относимите към спора доказателства и съвкупната им преценка; Във връзка с оплакванията за допуснати процесуални нарушения са направени нови доказателствени искания.

Въззиваемата страна „Юръпиан трейдинг глобал” /ЕТГ/ СА, по изложени в писмен отговор съображения оспорва основателността на въззивната жалба.

Въззивната жалба е подадена в срок от надлежна страна при наличието на правен интерес и е допустима.

След служебна преценка в изпълнение на задълженията си по чл. 269 ГПК,  съдът констатира валидността и допустимостта на обжалваното решение и в качеството си на въззивна инстанция по съществото на спора приема:

Предявен е иск с правно основание чл. 74 от ТЗ. Ищецът „Юръпиан трейдинг глобал” /ЕТГ/ СА, дружество учредено в гр.Панама, Република Панама, в качеството си на съдружник в „Силистра ленд” ООД, твърди, че решенията взети на ОС на съдружниците проведено на 15.04.2014 г. са незаконосъобразни, поради което следва да се отменят. Релевираните в исковата молба пороци са: 1/ неспазена процедура по свикване и провеждане на ОС на съдружниците, тъй като липсват доказателства за представителството на А Г П, при вземане на решения от името на съдружника „Глобал Брокеридж Сървисиз” ЛТД и едновременно връчени предупреждение за изключване и поканата с дневния ред, като ОС на съдружниците е проведено преди изтичане на срока по предупреждението. 2/ Незаконосъобразност на взетите решения, поради липса на материалноправните основания на чл. 126 ал. 3 от ТЗ, след като съдружникът – ищец е изпълнил всички отправени с предупреждението искания и е коригирал поведението си.

Няма спор по следните факти: 1/ на проведено общо събрание от 13.08.2013 г., е взето решение дружеството „Силистра ленд” ООД да се представлява само заедно от двамата управители. Решението не е вписано в ТР, /има отказ поради непредставена декларация/, но е произвело действие в отношенията между съдружниците. На 17.09.2013 г. управителят на ответника Х М Я Т, еднолично е сключил с „Юръпиан трейдинг глобал” /ЕТГ/ СА, договор за консултантски услуги, които не са извършени, но на ищеца е преведена сума от 17 060 евро. Отново еднолично Х М Я Т, като управител на „Силистра ленд” ООД е сключил 3 договора за заем. В договора от 1.12.2013 г. сключен със „Юръпиан трейдинг глобал” /ЕТГ/ СА „Силистра ленд” ООД е заемател за сумата от 275 000 евро.В другите два договора от 12.12.2013 г. и 25.11.2013 г. „Силистра ленд” ООД е заемодател на „Брехт” ЕООД за  110 000 евро и на „Екомит” ЕООД за сума от 165 000 евро. По всеки от договорите за заем и двете дружества -  заемодател и заемател са представлявани от Х М Я Т, който към процесния период е бил управител както на „Силистра ленд” ООД, така и на „Брехт” ЕООД и „Екомит” ЕООД. По отношение на „Юръпиан трейдинг глобал” /ЕТГ/, представителството му произтича от взетото от съвета на акционерите на дружеството с протокол от 7.12.2012 г. решение за упълномощаване на Х М Я Т, с правото да представлява дружеството, да сключва и изпълнява договори от негово име, да осъществява процесуално представителство и да придобива от негово име дялови участия и акции в други дружества и упражнява произтичащите от тях права. /Копие от оргиналния протокол, с нотариална заверка е приложен по делото /л. 29 и сл./

. В предупреждението е посочено, че „Съдружникът Юръпиан трейдинг глобал” /ЕТГ/ следва да бъде изключен, за това че след като е знаел, че контрахентът „Силистра ленд” ООД се представлява само заедно, е допуснал да сключи договори с него” , че сумите са получени без основание и това е вреда на общото дружество. Според ответника целта е да бъде увредено „Силистра ленд” ООД, тъй като няма да получи сумите от тези дружества които имат финансови проблеми. В поканата е посочено, че Х М Я Т следва да даде писмено обяснение, да върне на дружеството ответник всички оригинални документи свързани с описаните факти, да върне сумите 17 060 евро и 130 000 лв. ведно със законна лихва от датата на получаването, да сключи споразумение с което да признае, че ответникът не дължи на ищеца 275 000 евро по договор за заем от 1.12.2013 г. Съдружникът е предупреден, че ако не изпълни тези си задължения, ще бъде изключен на осн. чл. 126 ал. 3 т.1,2 и 3 от ТЗ на 15.04.2014г. Няма спор, че в отговор на предупреждението на 15.04.2014 г. между страните по спора и дружествата „Екомит” ЕООД и „Брехт” ЕООД е подписано споразумение /л.53 от първ.д./  С него се признава, че по сключените договори за заем: от 1.12.2013 между страните по спора, за сумата 275 000 евро; от 25.11.2013 г. между „Силистра ленд” и „Екомит” за сумата 165 000 евро и от 12.12.2013 г. между „Брехт” ЕООД и „Силистра ленд” за 110 000 евро страните нямат взаимни претенции за плащания в изпълнение на договорите, за връщане на даденото или за лихви и неустойки. Видно от протокола на проведеното общо събрание на същата дата – 15.04.2014 г. / л.46 първ.д/, съдружникът „Юръпиан трейдинг глобал” /ЕТГ/ СА, чрез  Х М Я Т, е представил документи за връщане на сумите 17 060 евро и 130 000 лв. и оригиналите на документите в счетоводството на дружеството. Не е дал писмени обяснения на поведението си, като се е позовал, че срокът му изтича  на 16.04.2014, но устно е обяснил, че сключените заеми са изгодни за дружеството ответник. С решение при условията на чл. 137 ал.3 от ТЗ другият съдружник е гласувал за изключване на ищеца. Решението е мотивирано с невъзможност да се възстанови доверието и нормалното функциониране на дружеството, въпреки че са върнати сумите представляващи преки вреди. След изключване на съдружника „Юръпиан трейдинг глобал” /ЕТГ/ СА е взето решение за преразпределение на дяловете на изключения съдружник, приемане на нов устав и освобождаване на управителя Х М Я Т.

След преценка на събраните по делото доказателства съдът приема .

Относно качество на ищеца като съдружник към датата на провеждане на ОС: Видно от вписаните в ТР данни, към 15.04.2014 г. „Силистра ленд” ООД е със съдружници „Глобъл брокеридж сървисис” ЛТД, /учредено и съществуващо съгл. законодателството на щата Делауеър САЩ, представлявано от Б Г , действаща чрез пълномощника си А Г П/ и „Юръпиан трейдинг глобал” /ЕТГ/ СА, /учредено и действащо по законодателството на Република Панама, представлявано от Рене Хауърд  действащ чрез пълномощника си Х М Я Т/. Съдружниците имат равно дялово участие – по 50% от капитала на „Силистра ленд” ООД. Дружеството се представлява от двамата управители А Г П и Х М Я Т заедно и поотделно./

По оплакванията за неспазени императивни изисквания на закона относно свикване на ОС: Писменото предупреждение за изключване на съдружника по чл. 126 ал. 3 от ТЗ и поканата за провеждане на ОС на 15.04.2014 г., с посочен дневен ред са връчени: 1/лично на Х М Я Т на 3.04.2014 г. при отказ, удостоверен с констативен протокол и 2/ на 7.04.2014 г. на адреса на дружеството в Панама. Ищецът оспорва датата на констативния протокол, удостоверяващ първото връчване, но в подписано от представляващия го Т споразумение от 14.04.2014 г. /л. 43 първ.д./, се съдържа признание на факта, че на 3.04.2014 г. е получил предупреждение и покана. Повторното връчване на 7.04.2014 г., удостоверено от товарителница и обр. разписка на „ДHL” Панама /л.180/ и също предхожда императивния 7 дневен срок. Неоснователно е оплакването, че поради едновременното връчване на предупреждението и поканата е нарушена процедурата по свикване на ОС. В закона липсва формално изискване за по - дълъг срок на предупреждението за изключване на съдружника, като преценката достатъчен ли е бил за да може ищецът да подготви защитата си следва да бъде конкретна. В случая, в определения му срок ищецът е осъществил предписаното поведение, като е върнал неправомерно получените суми и е подписал споразумение /л.53/, поради което съдът приема, че срокът е бил достатъчен за да може да коригира поведението си.

По процедурата за провеждане на ОС. Несъстоятелно е оплакването, че съдружникът „Глобъл брокеридж сървисис” ЛТД, не е надлежно представляван на 15.04.2014 г., тъй като представляващият го А Г П, не е бил изрично упълномощен за конкретното събрание. Логическото и граматическо тълкуване на текста на чл. 137 ал. 4 от ТЗ, налага извода, че изрично писмено пълномощно за всяко събрание касае представителството на физическите лица съдружници. В случая качеството на А П, като пълномощник на юридическото лице е посочено в дружествения договор, поради което той не се нуждае от изрично пълномощно да го представлява на всяко общо събрание. Освен това с нотариално завереното пълномощното от 06.12.2013 г. /л. 137и сл. от първ.д./ е изрично упълномощен от Б Г представляваща „Глобъл брокеридж сървисис” ЛТД, да създава смесени дружества, да придобива и продава дялове от капитала или други участия и да упражнява пълните права на тези дялове, т.е., той е търговски пълномощник по смисъла на чл. 26 от ТЗ, който представлява съдружника при упражняване на членствените му права, по смисъла на чл. 137 ал. 4 от ТЗ. Съгл. чл. 137 ал. 3 от ТЗ изключваният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството, поради което взетото решение само с гласовете на съдружника „Глобъл брокеридж сървисис” ЛТД, представляван от А.Попов, е при необходимото мнозинство.

По материалноправните предпоставки на чл. 126 от ТЗ. Проверката за законосъобразността на решението за изключване има за цел да установи извършени ли са сочените нарушения. Кои са те е видно от предупреждението / л. 38/

1/Нарушение на чл. 126 ал. 3 т.1 от ТЗ вр. с чл. 124 от ТЗ, тъй като вместо лично да оказва съдействие за дейността на дружеството ищецът – съдружник е сключил договор за консултантски услуги със дружеството „които не са извършвани и не са необходими за търговската дейност на дружеството”;

2/ Нарушение на чл. 126 ал. 3 т. 3 от ТЗ – ищцовото дружество е получило на 19.12.2013 г. сумата 130 000 лв. от „Силистра ленд” ООД, с основание на превода лихви, неустойки и част от главницата, въпреки че към тази дата липсва падежирано задължение. Преводът и на двете суми 17 060 евро и 130 000 лв. е вреда на дружеството, поради което с тези си действия ищецът е нарушил задължението си да действа в интерес на дружеството.

3/. Нарушение на чл. 126 ал. 3 т. 2 от ТЗ - Х М Я Т, представлява и управлява „Юръпиан трейдинг глобал” /ЕТГ/ СА, поради което съдружникът е знаел, че действията на управителя по сключване на договорите са в нарушение на взетото на 13.08.2013 г. решение на ОС на „Силистра ленд” ООД, като договорите са сключени единствено със цел да бъде увредено ответното дружество.

Неоснователни са твърденията на ответника за действия и бездействия представляващи основание по чл. 126 ал. 3 т.1 от ТЗ вр. с чл. 124 от ТЗ за изключването на ищеца, който вместо лично да оказва съдействие за дейността на дружеството, е сключил договор за консултантски услуги с него. Нарушено ли е задължението за оказване на съдействие след като не е било необходимо? В предупреждението е посочено, че тези услуги „не са необходими за търговската дейност на дружеството”; поради което няма основание за ангажиране на отговорността на ищеца за неоказано лично съдействие по смисъла на чл. 124 от ТЗ.

Не се доказва и нарушение по чл. 126 ал. 3 т. 3 от ТЗ. Всъщност има извършено недължимо плащане от страна на Т, като управител на „Силистра ленд” ООД в полза на ищеца на 17 060 евро за неизвършени консултантски услуги и на 130 000 лв. по договор за заем, като е посочено основание – неустойки, лихви и главница, а плащането предхожда падежа на задължението. Но получаването на сумите от„Юръпиан трейдинг глобал” /ЕТГ/ СА не следва да се третира като действие на юридическото лице съдружник срещу интересите на общото дружество. Действието, т.е превеждането на сумите и в двата случая е от Х М Я Т в качеството му на управител на ответното дружество. Освен това те са възстановени в срока определен в предупреждението за изключване.

Доводите на ответника са, че сключените договори за заем между свързаните лица, представлявани от Юръпиан трейдинг глобал” /ЕТГ/ са схема, насочена към създаване на привидни задължения за ответното дружество „Силистра ленд” ООД, инициатор на която е съдружникът „Юръпиън Трейдинг Глобал” СА, защото това дружество има полза от движението на тези пари и затова следва да бъде изключен са несъстоятелни. Назначената съдебно-счетоводна експертиза за установяване на механизма по който чрез прехвърляне на една сума от 107 242,06 лв. равностойност на 54 925 евро от сметка в сметка на различните свързани лица, доказва наличието на схема. Но във всички сочени сделки Х М Я Т, е действал като управител на общото дружество, което е задължавал, факт който се съдържа и в предупреждението за изключване – Т е нарушил решението на ОС от 13.08.2013 г., като е представлявал самостоятелно „Силистра ленд”ООД. Като управител на „Силистра ленд” ООД, Т е сключил и договорите със третите свързани лица „Екомит” ЕООД  и „Брехт” ЕООД. Т.е. схемата за задължаване на ответното дружество е създадена от управителя на ответното дружество, който е в мандатно отношение със дружеството чл. 141 ал. 7 от ТЗ и на осн. чл. 145 от ТЗ отговаря за причинените на дружеството вреди. Тази негова отговорност се различава от отговорността на съдружника. Освен това постъпилите суми в ищцовото дружество са върнати преди провеждане на ОС на 15.08.2013 г. и е сключено споразумение между всички договарящи, че по договорите за заем не съществуват задължения.

Доводите на ответника „Силистра ленд” ООД, че независимо от възстановяване на сумите, които не представляват всички действително претърпени вреди, влошените отношения не могат да се възстановят, поради липса на доверие са ирелевантни. Съдът е длъжен да се произнесе по конкретните нарушения визирани в предупреждението и  решението за изключване на съдружника. Сочените нарушения  са преимуществено свързани с дейността на Х М Я Т като управителя на ответното дружество „Силистра ленд” ООД и не представляват основание за изключване на съдружника. Искът по чл. 74 от ТЗ за отмяна на решенията по т. 3 и 4 от дневния ред на проведеното ОС, а именно за изключване на съдружника „Юръпиън Трейдинг Глобал” СА и преразпределяне на дяловете му от капитала на другия съдружник е основателен и следва да се уважи.

По иска за отмяна на взетите решения по следващите т. 5 и 6 от дневния ред на проведеното на 15.04.2014 г. ОС на съдружниците на „Силистра ленд” ООД: Ищецът „Юръпиън Трейдинг Глобал” СА не е процесуално активно легитимирана страна, тъй като няма качеството на съдружник по следните съображения: Взетото решение за изключване поражда незабавно действие в отношенията между съдружниците, поради което изключеният съдружник няма право да гласува по останалите точки от дневния ред на същото събрание. В този смисъл  има постоянна практика на ВКС по реда на чл. 290 ГПК, обективирана в решение № 690/03.12.2008г. по т.д. 349/2008 г. на ВКС II т.о., решение № 135/09.11.2009 г. по по т.д. 184/2009 г. на ВКС ТК I т.о. и решение № 39/15.05.2011 г. по т.д. 526/2010 г. на ВКС ТК I т.о., според която решенията за промяна в капитала и в персоналния състав на съдружниците, включително изключване на съдружник пораждат незабавно действие във вътрешните отношения между дружеството и неговите съдружници. Те са обвързани от незабавното действие на решението, независимо, че предвиденият в чл. 140 ал. 4 от ТЗ конститутивен ефект не е настъпил. Този ефект намира проявление само спрямо третите лица. Ирелевантно е и обстоятелството, че с настоящото решение е отменено решението за изключване на съдружника. Едва след влизането си в сила то би произвело конститутивното си действие, което е само за напред. Затова ищецът не е процесуално легитимирана страна, защото към този момент няма вече качеството на съдружник по отношение на дружеството. Следващите решения са взети след изключването на ищеца и касаят приемане на нов учредителен акт и промяна в представителството. По отношение на тези решения на ОС, ищецът не е легитимиран да предявява иск по чл. 74 от ТЗ, тъй като по вече изложените съображения от момента в който е изключен губи качеството си на съдружник. Позитивното решение за отмяна на изключването има действие за в бъдеще, считано от влизането му в сила и не може да се отрази на легитимацията. За процесуалната легитимация на страните, която е абсолютна положителна процесуална предпоставка съдът следи служебно, поради което следва да обезсили решението в тази му част като произнесено по недопустим иск и да прекрати производството по делото.

Поради изложеното обжалваното решение следва да се потвърди в частта с която са отменени решенията на ОС за изключване на съдружника „Юръпиън Трейдинг Глобал” /ЕТГ/СА и за поемане на дружествения му дял от капитала от другия съдружника и да се обезсили в останала му част.

Пред въззивната инстанция е направено искане за присъждане на съдебни разноски само от „Юръпиан трейдинг глобал” /ЕТГ/ СА. Претендира се адвокатско възнаграждение от 3 200 лв. за което има направено възражение за прекомерност от другата страна. Съдът намира, че поради сложността на иска претендираното възнаграждение не е прекомерно по размер, но предвид частичното уважаване на претенцията, следва да се уважи за сумата 1 600 лв.

Водим от изложеното съставът на Варненския апелативен съд

 

Р    Е    Ш    И    :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 4/15.01.2015 г. постановено по т.д. 96/2014г. по описа на Силистренския окръжен съд, в частта с която е уважен предявен от  съдружника „Юръпиан трейдинг глобал” /ЕТГ/ СА иск с правно основание чл. 74 от ТЗ и са отменени решенията по т. 3 и 4 от дневния ред взето от ОС на съдружниците  на „Силистра ленд” ООД, ЕИК 202212872, състояло се на 15.04.2014 г., а именно за изключване на съдружника „Юръпиан трейдинг глобал” /ЕТГ/ СА и за поемане на дружествения му дял от съдружника „Юръпиън Трейдинг Глобал” СА. 

ОБЕЗСИЛВА решение № 4/15.01.2015 г. постановено по т.д. 96/2014г. по описа на Силистренския окръжен съд, в частта с която са отменени решенията на ОСС на „Силистра ленд” ООД обективирани в т. 5 и 6 от протокола от 15.04.2014 г., а именно за приемане на нов устав и за промяна в  представителството, поради освобождаване на управителя Х М Я Т.

ПРЕКРАТЯВА производството по делото в частта с която Юръпиан трейдинг глобал” /ЕТГ/ СА е предявил иск по чл. 74 от ТЗ за отмяна на взетите решения на проведеното на 15.04.2014 г. ОС на съдружниците на „Силистра ленд” ООД по т. 5 и 6 от дневния ред за приемане на нов устав на дружеството и за освобождаване на управителя Х М Я Т..

ОСЪЖДА „Силистра ленд” АД със седалище обл. София, с. Лозен ул. Съединение” № 224  ЕИК 203215533, като правоприемник на „Силистра ленд” ООД да плати на „Юръпиан трейдинг глобал” /ЕТГ/ СА със седалище Република Панама гр. Панама, представлявано от процесуалния представител адв. Т.Л.И. сумата 1 600 лв. съдебни разноски за въззивната инстанция.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВКС на РБ в едномесечен срок от връчването му при условията на чл. 280 ал. 1 ГПК .

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                                     ЧЛЕНОВЕ :