Р Е Ш Е Н И Е   № 168

 

23.06.2016г., гр. Варна.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на двадесет и втори юни две хиляди и шестнадесета година, проведено в състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                          ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                               НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Н. ДАМЯНОВА в. т. д. № 329

по описа на ВнАпС за 2016г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 25, ал. 4, изр. 2 ЗТР, образувано по жалба вх. 14959/25.05.2016г. на „ЗДРАВЕЦ – ТУР” ООД, ЕИК 834075487, със седалище гр. Варна, подадена чрез адв. Р.Д. от ВАК, срещу решение № 337/14.05.2016 г., постановено по т. д.№ 556/2016 г. по описа на Варненски окръжен съд, с което е потвърден отказ на длъжностното лице по регистрацията № 20160331160029/04.04.2016г. за вписване по партидата на дружеството на промени в подлежащи на регистрация обстоятелствата по заявление вх. № 20160331160029, а именно: заличаване на съдружник с прекратено участие по чл. 125, ал. 1, т. 1 ТЗ, поемане на дяловете на починалия съдружник, вписване на оставащия съдружник като едноличен собственик на капитала, заличаване на единия от управителите.

В жалбата са инвокирани оплаквания за неправилност на съдебният акт. Поддържа се, че вписаните запори върху дружествените дялове на починалия съдружник Т Г не съставляват пречка за поемане на освободените дялове от оставащия съдружник и за вписване на заявените промени, свързаните промяната в собствеността на капитала. Излага се, че правата на кредиторите, по чието искане са вписани запори, не са засегнати, тъй като поемането на дружествените дяловете не препятства изпълнението върху паричната равностойност на делата на починалия съдружник. По отношение на отказа да се заличи управител се сочи, че след като участието на единия от двамата съдружници е прекратено с неговата смърт, решенията на общо събрание на съдружниците се формират единствено с волеизявлението на другия съдружник, независимо дали той ще бъде посочен в протокола, обективиращ съответното решение, като единствен съдружник или като едноличен собственик на капитала. Искането е за отмяна решението на ВОС и на постановения отказ и даване на задължителни указания на АВп, ТР, по реда на чл. 25, ал. 5 ЗТР, за вписване на заявените промени.

 

Жалбата е подадена в срок, от легитимирано лице, чрез валидно упълномощен процесуален представител, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, при наличие на правен интерес от обжалването, и е процесуално допустима. Разгледана по същество, същата се преценява като неоснователна по следните съображения:

По делото е безспорно установено, че по партидата на „ЗДРАВЕЦ ТУР” ООД с ЕИК 834075487, са вписани като съдружници лицата Г Ц Н и Т Г Г, поч. на 16.12.2015г. Установява се още, че са вписани два обезпечителни и два изпълнителни запора върху всички дружествени дялове от капитала на „ ЗДРАВЕЦ-ТУР” ООД, притежавани от съдружника Т Г Г, както следва: в полза на „Грийн парк” ЕООД /в несъстоятелност/ - въз основа на запорни съобщения по изп. д.№ 20138110400134 и по изп. д. № 20138110400133, и в полза на „Юробанк България”, наложени по изп. дело № 20137180400829 и изп. дело № 20143210400014. Вписването на запорите е извършено преди подаването на заявление вх. № 20160331160029.

Съгласно чл. 517, ал.1 от ГПК, запор върху дял от търговско дружество се налага чрез изпращане на запорно съобщение до Агенцията по вписванията. Запорът се вписва по реда за вписване на залог върху дял от търговско дружество и има действие от вписването му в търговския регистър. Налагането на запора води до предвидените в чл. 451, ал.1 ГПК последици, включващи и императивна забрана за разпоредителни действия със запорираното материално право. Нарушаването на сочената забрана води до относителна недействителност на осъщественото разпореждане – чл. 452 ГПК. В случаите обаче, когато предмет на запора са дялове на ограничено отговорен съдружник, забраната по чл. 451, ал.1 ГПК има за цел да охрани последващите действия по изпълнение върху дял от търговското дружество.

С оглед особените материалноправни и процесуални последици на запора върху дял от ООД, надлежното му налагане съставлява пречка за последващо вписване на промяна в собствеността на запорираните дружествени дялове.

В настоящия случай, както решението за поемане на дяловете на съдружника с прекратено членствено правоотношение, в хипотезата на чл. 125, ал. 1, т. 1, предл. 1 ТЗ, от оставащия съдружник, така и заявлението за вписването са последващи спрямо наложените запори. На вписването на решения за изменение и допълнение на дружествения договор, каквито са налице във всички случаи на промяна в собствеността на дружествените дялове, е придадено конститутивно действие съгласно императивните норми на чл. 140, ал. 2 и 3 ТЗ. Поемането на дяловете от другия съдружник в дружеството по естеството си представлява прехвърляне на дялове, което, след вписване запора върху същите, не може да произведе действие, тъй като е непротивопоставимо на третите лица, вписали по – рано изпълнителни и обезпечителни запори, по аргумент от чл. 453 ГПК. Същевременно фактът на настъпилото прекратяване на членственото правоотношение на съдружник, независимо от това, при която от хипотезите на чл. 125, ал. 1 ТЗ е настъпило, и разписаните от това последици по ал. 3, по аргумент от разпоредбата на чл.137 ТЗ, не подлежат на самостоятелно вписване в търговския регистър.

 

При извършване на дейността по вписване длъжностното лице по регистрация е длъжно да извърши проверка по чл. 21, ал. 5 ЗТР за съответствие на заявените за вписване обстоятелства със закона. В обхвата на длъжностното лице по регистрация е и съблюдаването на забраната по чл. 451, ал. 1 ГПК, за която, с оглед особеностите на обезпечителния и изпълнителния запор върху дружествен дял, длъжностното лице следи служебно.

По самостоятелните оплаквания на жалбоподателя относно отказа за вписване на промяна в представителството съдът намира, че не се установява спазването на законовите изисквания за възникване и на това обстоятелство, тъй като, по аргумент от чл. 136 ТЗ, общо събрание на ООД не може да функционира като колективен орган и да взема валидни решения, ако са налице непоети основни дялове от капитала.

Поради съвпадение на правни изводи на двете съдебни инстанции относно приложимите норми и установените с тях правни последици обжалваното решение следва да бъде потвърдено.

Воден от горното съставът на Варненски апелативен съд

 

Р   Е   Ш   И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 337/14.05.2016 г., постановено по т. д.№ 556/2016г. по описа на Варненски окръжен съд.

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

                                                                                        2.

                                                                         / подписано с особено мнение

                                                                           от съдия Н. Дамянова/

 

 

МОТИВИ

 

за особеното мнение на съдията докладчик Николина Дамянова

 

Считам, че не са налице законови пречки за вписване на заявените за регистрация обстоятелства по заявление вх. № 20160331160029/31.03.2016г., а приложените от заявителя документи доказват изпълнение на изискванията, предвидени от закона като предпоставка за вписване на промените по партидата на „ЗДРАВЕЦ – ТУР” ООД, ЕИК 834075487, по следните съображения:

Правото на наследяване възниква при настъпване на юридическото събитие– смърт на съдружника, за разлика от прехвърлянето на дружествени дялове в ООД, което е предмет на правна сделка. Наследяването винаги е право с имуществен характер, тъй като личните и неимуществените права на наследодателя не преминават върху неговите наследници. При смърт на съдружник в ООД имуществените му права – дяловете от капитала, се наследяват, но не и правото на членство. Наследниците се явяват приобретатели на дяловете като трети лица за дружеството по смисъла на чл. 129, ал. 1 ТЗ, поради което биха могли да придобият членствени права на собствено основание само при спазване на реда за приемане на нови съдружници - след решение на общото събрание. Притежаването на дружествени дялове по наследство обуславя правото на наследник, който към момента на смъртта на наследодателя няма качеството на съдружник, да получи равностойността на дяловете, по реда на чл. 125, ал. 3 ТЗ, ако не заяви желание да бъде приет за съдружник или общото събрание откаже да го приеме. При липса на членствено правоотношение между наследника и дружеството / съществуващо или нововъзникнало след наследяването/, общото събрание следва или да вземе решение за намаляването на основния капитал или да избере друг начин за запазване покритието на капитала - чрез поемане дела на съдружника от друг съдружник или разпределение на дяловете между съдружниците или приемане на нов съдружник.

Наложеният от обезпечения кредитор или взискателя запор върху дружествени дялове създава императивна забрана за разпоредителни сделки със запорираните дялове, но от длъжника. При прекратяване на членственото правоотношение, независимо дали с изявление на взискател по чл. 517, ал. 3 ГПК или на друго основание, от кръга на предвидените в чл. 125, ал. 1 или ал. 2 ТЗ, последващата съдба на освободените дялове е вътрешнодружествен въпрос, който не засяга интересите на кредитора и не препятства правата му да се удовлетвори от вземането на длъжника, за паричната равностойност на дяловете, определена по реда на чл. 125, ал. 3 ТЗ. / в този смисъл решение № 515/20.03.2002г. на ВКС по гр. д. № 1312/2001г. , V г. о./

Поемането или преразпределението на освободените дялове от основния капитал няма връзка с облигационното право на съдружника с прекратено членствено правоотношение / или на неговите наследници/, съставляващо парично вземане към дружеството за равностойност на дружествен дял, съответен на притежаваните и впоследствие освободени дялове от основния капитал, върху което вземане продължава да тежи наложеният обезпечителен или изпълнителен запор.

 

                                                                 / съдия Н. ДАМЯНОВА/