О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

384………

 

гр. Варна, 28.06.……… 2017 год.

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, Търговско отделение, в закрито заседание на горепосочената дата, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

  ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА

  ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

 

          като разгледа докладваното от съдия Д. МАРКОВА в.т.д. № 329 по описа за 2017 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл.258 и сл. ГПК.

Образувано е по въззивна жалба на ИНТРА СИТИ БЪС ЕАД гр. Разград, чрез адв. Ж., срещу решение №3/30.03.2017г., постановено по т.д. № 3/2016 год. по описа на ОС – Разград, с което е уважен предявеният от от синдика на ЕТ „Карина – Т-Т.Т.”*** Я.К. против ЕТ „Карина-Т-Т.Т.”*** /в несъстоятелност/, Т.Т., „Интра сити бъс” ЕАД гр. София и К.И.Т. исковете с правно основание чл. 647, ал. 1, т. 3 от ТЗ, в условията на евентуалност с пр. основание чл. 135 ЗЗД и чл. 648 от ТЗ във вр. с чл. 55, ал. 1 от ЗЗД и е обявил за недействителни по отношение кредиторите на масата на несъстоятелността на ЕТ "КАРИНА – Т- Т.Т."*** правни сделки, обективирани в следните актове: Договор за покупко-продажба на недвижим имот, обективиран с нот. акт № 162, т. 7, дело № 1207/29.11.2013г., Договор за покупко- продажба на недв. имот, обективиран с нот. акт № 158, т. 7, дело № 1203/ 29.11.2013 г., Договор за покупко-продажба на недв. имот с нот. акт № 159, т. 7, дело № 1204/ 29.11.2013 г. и Договор за покупко-продажба на МПС от 03.12.2013г. с нотариално удостоверяване на подписите рег. № 8864/03.12.2013г., всичките на нотариус с рег. № 378, и е осъдил „ИНТРА СИТИ БЪС“ ЕАД – гр. Разград да върне в масата на несъстоятелността на ЕТ "КАРИНА – Т- Т.Т."*** недвижимите и движими вещи предмет на гореописаните сделки.

Въззивната жалба е депозирана в законоустановения срок. След проверка редовността на въззивната жалба съдът установи, че същата е нередовна по см. на чл. 261, т. 2 ГПК с оглед липсата на доказателства за представителната власт на М* Т. А*, упълномощила М* В* И*, последната преупълномощила адв. Ж. за процесуално представителство по делото до приключването му пред въззивната инстанция. Ето защо, съдът приема, че въззивната жалба е подадена от лице без представителна власт, с оглед липсата всички доказателства за такава.

В срока за отговор има депозиран такъв от Я.Г.К., в качеството му на синдик на ЕТ "КАРИНА – Т- Т.Т."*** /в несъстоятелност/, чрез адв. Ц. (редовно упълномощен с пълномощно на л. 345 от първоинстанционното дело).

Предвид констатираните пропуски в администрирането на въззивната жалба на ИНТРА СИТИ БЪС ЕАД гр. Разград, производството по делото следва да се прекрати, а делото да се върнато на първостепенния съд за предприемане на необходимите действия администриране на въззивната жалба съгласно горепосочените несъответствия на същата със законовите разпоредби.

Воден от горното, съставът на ВАпС, търговско отделение

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.т.д.№ 329/2017 год. по описа на ВАпС.

ВРЪЩА делото на РОС за предприемане на необходимите действия по администриране на депозираната чрез адв. Ж. въззивна жалба на ИНТРА СИТИ БЪС ЕАД гр. Разград.

След изпълнение на горните указания делото да се изпрати обратно на ВАпС.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 ЧЛЕНОВЕ: