ОПРЕДЕЛЕНИЕ

89

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на  02.02.2016 г. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВИЛИЯН ПЕТРОВ

          ЧЛЕНОВЕ:ДАРИНА МАРКОВА

                   НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№ 33 по описа за 2016 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от К.Б. *** срещу определението на Окръжен съд – Варна, ТО по т.д.№2194 /2013 г., с което е  оставено без уважение искането й за освобождаване от държавна такса за въззивно обжалване на решението от 19.03.2015 г. по същото дело.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е неоснователна.

От представената от молителката – ответник по иска декларация за имуществено и гражданско състояние по чл.83, ал.2, т.2 – ГПК се установява, че общите й месечни доходи – 546 лв позволяват заплащането на дължимата държавна такса по въззивната й жалба срещу частта от решението относно нея в размер на 365 лв. Освен това жалбата е подадена на 06.04.2015 г., така че таксата би могла да бъде събрана за сметка на доходите на молителката за изминалите от тогава до сега вече 10 месеца. Представеното с частната жалба експертно решение относно здравословното състояние на молителката не установява налагащо й се задължително лечение и прием на конкретни медикаменти, стойността на които да завишават значително ежемесечните й разходи. За да е налице основание за освобождаване на страна – физическо лице от задължение за заплащане на държавна такса, е нужно страната да не е изобщо в състояние да я заплати, а не просто да е затруднена да стори това.

Ето защо, отказът на съда да освободи жалбоподателката от заплащане на държавна такса по въззивната й жалба срещу решението по делото е правилен и определението му за това следва да бъде потвърдено.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №137/14.04.2015 Г. на Окръжен съд – Варна, ТО по т.д.№2194/2013 г., с което е  оставено без уважение искането на  К.Б. *** – ответник по иска за освобождаване от държавна такса за въззивно обжалване на решението от 19.03.2015 г. по същото дело.

Определението не подлежи на обжалване на основание чл.274, ал.4 във връзка с чл.280, ал.2 – ГПК, тъй като обжалваната част от цената на иска е под 20000 лв /17000 лв/ и за разликата решението като необжалвано е влязло в сила.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ:1.                    2.