О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

                     Номер   70 / 08.02. 2019 г.  град Варна

 

Варненски Апелативен съд,            Търговско отделение

В закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

като разгледа докладваното от А. Братанова в.ч.т.д. № 33/2019 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл. 274 и сл. ГПК.

Образувано е по частна жалба от  „ЕНЕРГОСНАБДЯВАНЕ“ ООД гр. Шумен, представлявано от управителите Д.С.Д. и Валентин Методиев Маламов, и от Д.С.Д. – лично, против разпореждане № 651/15.11.2018 год., постановено по в.гр.д.№ 189/2018 год. по описа на ОС – Шумен, с което съдът е върнал депозираната от ЕНЕРГОСНАБДЯВАНЕ ООД гр. Шумен и Д.С.Д. касационна жалба срещу постановеното по в.гр.д.№189/2018г. по описа на ШОС решение № 158/30.07.2018г.

Ответната страна не е депозирала писмен отговор в указания за това срок.

Частната жалба е редовна и надлежно администрирана.

 За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството пред ОС –Шумен е приключило с постановяването на Решение № 158/30.07.2018г., с което е потвърдено решение № 357/19.04.2018г. на РС-Шумен по гр.д. № 3243/2017 г.

В срока за обжалване на постановеното по в.гр.д. № 189/2018г. по описа на ШОС решение, при условията на чл. 62, ал. 2, вр. чл. 61, ал. 2 (отм.) ГПК, са депозирани касационни жалби от „Енергоснабдяване“ ООД – гр. Шумен, представлявано от двамата вписани управители и от Д.С.Д. ***, както следва:

вх. № 4056/06.08.2018г. от „Енергоснабдяване“ ООД, чрез Д.С.Д. – депозирана в деловодството при ШОС;

вх. № 4075/06.08.2018г. от „Енергоснабдяване“ ООД, чрез В* М* М* – депозирана по електронен път.

При администриране на жалбите съдът е възприел същите като една касационна жалба, подадена от името на „Енергоснабдяване“ ООД, като депозираната от управителя В* М* М* жалба е кредитирал като допълнение на изначално постъпилата чрез другия управител на дружеството – Д.Д. (вх. № 4056/06.08.2018г. по вх. рег. на ШОС).

Касационната жалба срещу решение № 158/30.07.2018г. по в.гр.д. № 189/2018 г., поради констатирани нередовности е била оставена без движение, като администриращият съд е дал подробни указания във връзка с привеждането ѝ съобразно законовите изисквания. Поради непредприети в срок действия от касатора съобразно дадените указания, касационна жалба вх. № 4056/06.08.2018г. по вх. рег. на ШОС е била върната /разпореждане № 521/18.09.2018 г./ . В срока за обжалване на разпореждане № 521/19.09.2018г. е депозирана частна жалба от „Енергоснабдяване“ ООД и Д.С.Д., която съдът поради констатирани нередовности, е оставил без движение (разпореждане № 568/05.10.2018г.), а след отстраняване на нередовностите съдът е разменил книжата по частната жалба.

Междувременно, в срока за обжалване на решение № 158/30.07.2018г. по в.гр.д. № 189/2018г. по описа на ШОС, предвид действащата към онзи момент норма на чл. 61, ал. 2 (отм.) ГПК, при условията на чл. 62, ал. 2 ГПК е депозирана последваща касационна жалба срещу постановеното по делото решение, с вх. № 4794/01.10.2018г. по вх. рег. на ШОС от „Енергоснабдяване“ ООД и Д.С.Д.. С разпореждане № 603/18.10.2018г., предвид констатираните от съда нередовности, касационна жалба с вх. № 4794/01.10.2018г. по вх.рег. на ШОС е била оставена без движение, а на касатора са отправени необходимите указания за привеждането ѝ съобразно законовите изисквания на чл. 284 ГПК. Съобщението, ведно с препис от разпореждането, са редовно връчени на касаторите на 22.10.2018 г., респ. срокът за предприемане на действия по привеждане на касационната жалба в съответствие с указанията на съда и изискванията на закона е изтекъл на 29.10.2018 г.

В срока за изпълнение на указанията на съда са депозирани уточнения на администрираната касационна жалба вх. № 4794/01.10.2018г. по вх. рег. на ШОС и доказателства за внесена по сметка на ВКС държавна такса, но не и указаните с разпореждане № 603/18.10.2018 г.  книжа в тяхната пълнота. Поради това, с оглед липсата на доказателства за притежавана от подалите касационната жалба управители – Д. Д. и В. М* юридическа правоспособност, респ. непредставянето на приподписана от адвокат касационна жалба, както и изложение по см. на чл. 280, ал. 1 ГПК, администриращият касационната жалба съд е върнал същата поради неотстраняване в срок на всички нередовности на касационната жалба,  на осн. чл. 286, ал. 1, т. 2 ГПК.

Така установената фактическа обстановка обуславя следните правни изводи:

Депозираната частна жалба обективира доводи за неправилност на постановения съдебен акт, обосновани с твърдения за предубеденост и конфликт на интереси на съдията – докладчик С* С*. Частната жалба не обективира факти и обстоятелства, съставляващи законоустановено основание за отвод на докладчика  по смисъла на чл. 22 ГПК. Трайна и последователна е практиката на ВКС, че произнасянето по свързани дела, вкл. и такива с преюдициална връзка не съставлява основание за отвод /Определение № 240/02.07.2014 год. на ВКС по гр.д.№ 1204/2014 год., IV г.о., Определение № 544/07.07.2014 год. на ВКС по ч.т.д.№ 1059/2014 год., I т.о.; Определение № 193/22.12.2015 год. по т.д.№ 912/2015 год., Второ т.о.  /. Неизгодната за страната преценка  на релевантен факт при разглеждането на спора по същество не съставлява основание за отвод. Не съставлява основание за отвод и довода за допуснати от съда процесуални нарушения. Предприетите от страната действия по обжалване, отправянето на сигнали, искания за проверка, вкл. и такива с наказателноправен характер, не презумира предубеденост на съдията по смисъла на чл. 22, ал.1, т.6 ГПК. Не се твърди наличието на частен интерес по смисъла на чл. 175и, ал.1 ЗСВ. Няма данни за приключила проверка на Инспектора при ВСС в обратен смисъл, по реда, предвиден в чл. 175и и следв. ЗСВ.  

 В частната жалба са наведени и доводи за отмяна на обжалвания съдебен акт, обосновани с неправилност, вкл. и допуснати процесуални нарушения във връзка с постановяване на  съдебните актове по съществото на спора в първа и въззивна инстанция. Такива доводи съставляват твърденията за постановяване на решения при наличие на предпоставките за спиране по чл. 229 , ал.1 ГПК, както и твърденията за нередовно призоваване на страната. Сочените възражения не са от компетентността на настоящия състав, който осъществява ревизия единствено във връзка с правилността на обжалвания съдебен акт - разпореждане № 651/15.11.2018 год.

Обжалваното разпореждане е постановено при условията на чл. 286 ГПК и се предхожда от отправянето на точни, конкретни и надлежно връчени указания до страните. Изискванията относно съдържанието на касационната жалба са изрично регламентирани в чл. 284 ГПК. За да отговаря на тези изисквания, освен минимално необходимото съдържание на жалбата, тя следва да е приподписана от адвокат, освен когато жалбоподателят или неговият представител има юридическа правоспособност, като към жалбата се прилага пълномощно или удостоверение за юридическа правоспособност. Липсата на такова удостоверяване правилно е констатирана от администриращия съд, а непредставянето му в изпълнение на изричните указания, правилно е обусловило връщането на касационна жалба.

Изискването за приподписването от адвокат, когато жалбоподателят сам не притежава юридическа правоспособност, е установено императивно в чл. 284, ал. 2 ГПК. То представлява своеобразна законова гаранция срещу подаването на правно неиздържани касационни жалби. Установено е в защита на интереса на касатора, като гаранция за ефективност на защитата на правата на страната в касационното производство.

По изложените съображения, Определението на ШОС следва да бъде потвърдено. Формулираното в частната жалба искане за спиране  на изпълнителни дела срещу ответника „Енергоснабдяване“ ООД при условията на чл. 306, ал.4 ТЗ следва да бъде оставено без разглеждане. Стопанската непоносимост е правен институт, който може да бъде въведен в осъдителен процес срещу страната като защитно възражение по съществото на спора. Настоящата инстанция няма правомощията на инстанция по същество на повдигнатия материалноправен спор.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 651/15.11.2018 год., постановено по в.гр.д.№ 189/2018 год. по описа на ОС – Шумен.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                              ЧЛЕНОВЕ: