П Р О Т О К О Л

 

АПЕЛАТИВЕН СЪД – ВАРНА           ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ

На 28 септември                                     2016 година         

в публично заседание в следния състав:

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  РАДОСЛАВ СЛАВОВ 

                                                             ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ  ЙОВЧЕВ  

                                                                                 ЖЕНЯ ДИМИТРОВА             

секретар Е.Т.

сложи за разглеждане докладваното от Председателя на състава търговско дело № 330 по описа за 2016  година. 

На основание чл.150 ГПК, заседанието се провежда с осъществяване на звукозапис.   За това обстоятелство участниците в процеса са уведомени.

След спазване разпоредбата на чл.142, ал.1 ГПК, на именното повикване в 15:20 часа  се явиха:

Въззивникът  Е.Х.Я., редовно призована, не се явява и не се представлява.

Съдът докладва постъпила молба от адв.Т.Б., процесуален представител на въззивника в която заявява, че желае да бъде даден ход на делото, счита, че въззивната му жалба е основателна и доказана и желае да бъде отменено частично решението и вместо него се постанови решение, с което се осъди „Изотех Варна” АД да заплати на Е.Х.Я. сумата от 8069.02 евро, представляваща претендирана законна лихва от 15.03.2011 до завеждане на иска. В останалата част моли, обжалваното решение да бъде оставено в сила. Претендират се разноски за двете съдебни инстанции.

Въззивникът „Изотех Варна” АД гр.Варна, редовно призована, представлява се от адв.К.Н., редовно упълномощена и приета от съда от преди.

Адв.Н.: Считам, че няма пречки, моля да дадете ход на делото. 

 

СЪДЪТ, констатира че са налице пречки за разглеждане на делото предвид допусната от ВОС явна фактическа грешка при постановяване на допълнителното решение, която е в следния смисъл: С определение № 132 от 17.02.2016 г., постановено по т.д.№ 79/2016 г. по описа на Апелативен съд – Варна, образувано по въззивна жалба на „Изотех Варна” АД, съдът е отменил обжалваното решение № 696/02.10.2015 г. по т.д.№ 434/2015 г. на ВОС в частта, с което е прекратено производството по иска на Е.Х.Я. срещу „Изотех-Варна” АД, за заплащане на сумата 8069.02 евро – обезщетение за забава за периода 15.03.2011 г. до завеждане на иска и връща делото на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия чрез размяна на книжа по иска по чл.86 ЗЗД. Варненският окръжен съд в изпълнение на това определение е насрочил делото за разглеждане  в открито съдебно заседание проведено на 28 март 2016 г. Видно от съдържанието на протокола съдът е извършил допълнителен доклад по делото в следния смисъл: „предявен е иск с правно основание чл.86 от ЗЗД за осъждане на ответника да заплати сумата 8069.02 лв., представляващи обезщетение за забава върху главницата за периода от 15 март 2011 г. до 17 март 2015 г. В постановеното решение № 208/01.04.2016 г. , съдът е възпроизвел този доклад като е посочил, че производството е образувано по предявен от Е.Х.Я. срещу „Изотех Варна” АД иск  с правно основание чл.86 ал.1 ЗЗД да бъде осъден ответника да заплати сумата от 8069.02 лв. обезщетение  за  забава за периода  от 15.03.2011 г. до 17.04.2015 г.  В съобразителната част на решението, както и в постановения диспозитив е видно, че съдът е разглеждал иск за обезщетение за забава в размер на 8069.02 лв. за разлика от предявения иск в размер на 8069.02 евро и съответно в диспозитива е постановено, че искът е отхвърлен за разликата над  577.35 лв. до пълния предявен размер от 8069.02 лв.

Предвид изложеното, настоящият съдебен състав намира, че съдът не е изпълнил указанията дадени с определението на Варненския апелативен съд, в което изрично е посочено, че делото се връща за разглеждане на иск за обезщетение за забава в размер на 8069.02 евро и е приел, че искът е в същата цифра, но в лева.

Предвид изложеното съдебният състав намира, че в постановеното и обжалвано от въззивницата Е.Х.Я. решение е допусната явна фактическа грешка, която следва да бъде отстранена по реда на чл.247 ГПК от съответно постановилия го съдебен състав. На това основание настоящото производство следва да бъде прекратено и делото върнато на ВОС за отстраняването й, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА в.т.д.№ 330/2016 г. по описа на Варненски апелативен съд  и изпраща делото на Варненския окръжен съд,  за отстраняване на констатираната явна фактическа грешка в постановеното решение № 208/01.04.2016 г. в посочения смисъл. След влизане в сила на постановеното определение от ВОС, делото следва да бъде върнато на АС-Варна за произнасяне на постъпилите въззивни жалби.

 

Разглеждането на делото приключи в  15:30 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен в съдебно заседание. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                  

 

 

 

          ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

 

 

 

                               2.

 

                                                        

                      

              

              СЕКРЕТАР: