О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ …429……..

 

гр.Варна, 14.07. 2017 год.

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, търговско отделение, в закрито заседание на четиринадесети юли, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА

ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

Като разгледа докладваното от съдия Ж. ДИМИТРОВА в.ч.т.д.№ 330 по описа на ВАпС за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид:

 

          Производството е по реда на чл.274 и сл. ГПК.

Образувано е по постъпила частна жалба от П.К.К.  против определение № 1636/30.05.2017 г., постановено по т.д.№ 625/2017 г. по описа на Окръжен съд Варна, с което е прекратено производството по предявения от същата иск срещу ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД за заплащане на сумата от 10300 лева, обезщетение за неимуществени вреди, вследствие ПТП на 22.02.2015 година, на основание чл.226 КЗ /отм./, ведно със законната лихва върху главницата от датата на деликта /погрешно посочен като 22.04.2016 година / до окончателното изплащане на задължението.

Частният жалбоподател твърди в жалбата си, че определението е неправилно и незаконосъобразно. Съдът неправилно е изпратил делото по подсъдност на Районен съд Варна, като не е отчел обстоятелството, че се касае за другарство, като исковете почиват на един и същи факт, поради което следва да бъдат разгледани от един и същ съд. Моли въззивният съд да отмени обжалваното определение и върне делото на първоинстанционният съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Частната жалба е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна по следните съображения.

Производството по т.д. 625 по описа за 2017 година по описа на Окръжен съд Варна е образувано по предявени искове от К.В.Р. и П.К.К. срещу ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди, причинени от ПТП по което виновния водач има застраховка „Гражданска отговорност“ с ответното дружество. Исковете са предявени за сумата от 36 200 лева за пострадалия К.В.Р. и за сумата от 10 300 лева за пострадалата П.К.К..

Касае се за субективно активно съединяване на искове, като ищците имат качеството обикновени другари., при които важи правилото за самостоятелността на тяхното материалноправно положение, като съгласно чл.216, ал.1 при обикновеното другарство всеки от другарите действува самостоятелно; неговите процесуални действия и бездействия нито ползуват, нито вредят на останалите. Другарството е налице, когато исковете, предявени от другарите имат за предмет права или задължения, които почиват на едно и също основание. Едно и също е основанието на правата и задълженията, когато произтичат от един и същ юридически факт. Лицата, увредени от едно деяние могат общо да предявят исковете си срещу виновника. За да се допусне другарство обаче е необходимо исковете да подлежат на разглеждане по същия ред, като цената на всеки един иск поотделно, а не сборът от тях е меродавен за родовата подсъдност /Опр 40-84 решение по ВАД 35/93/. Ако някое от условията липсва, съдът трябва да раздели съединените искове в отделни производства /арг. чл.210, ал.2 ГПК; ТР 6/21.01.1972 година на ОСГК на ВС, ТР 40 от 30.06.1986 година по гр.д.56/1985 година на ОСГК на ВС/. Изискването, че разделяне не се допуска ако връзката между исковете е от такова естество, че въпреки различната им родова подсъдност разделянето е недопустимо и делото следва да бъде разгледано от окръжния съд касаят обективното съединяване на искове, предявени от един ищец /решение 8 от 01.02.2012 година на ВКС по гр.д.1011/2011 година, IV гр.о., ГК, с което е допуснато до касационно обжалване въззивно решение по процесуалноправният въпрос как се определя родовата подсъдност при обективно съединяване на искове/.    

Искът за сумата от 10 300 лева е подсъден на районен съд, който ще го разгледа по реда на общото гражданско производство и тъй като родовата подсъдност е абсолютна процесуална предпоставка за наличието, на която съдът следи служебно не може да се допусне разглеждането на исковете в едно производство.    

Поради съвпадане на правните изводи на двете инстанции определението на Варненски окръжен съд следва да бъде потвърдено.       

Водим от горното, Варненският апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1636/30.05.2017 г., постановено по т.д.№ 625/2017 г. по описа на Окръжен съд Варна, с което е прекратено производството по предявения от П.К.К. иск срещу ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД за заплащане на сумата от 10300 /десет хиляди и триста/ лева, обезщетение за неимуществени вреди, вследствие ПТП на 22.02.2015 година, на основание чл.226 КЗ /отм./, ведно със законната лихва върху главницата от датата на деликта /погрешно посочен като 22.04.2016 година /до окончателното изплащане на задължението.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: