РЕШЕНИЕ

   № 143

               гр.Варна, 20.06.2018 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД - Търговско отделение в закрито заседание на 20.06.2018 г. в  състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                          ЧЛЕНОВЕ:ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                              НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

                                                                            

като разгледа докладваното от съдия В.ПЕТРОВ  в.т.дело № 330 по описа за 2018 год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

„Конте Ге“ ЕООД – гр.Варна обжалва решението на Окръжен съд-Варна,ТО по т.д.№487/2018  г., с което е потвърден отказ на длъжностното лице по регистрацията при Агенция по вписванията да впише промени в обстоятелствата по партидата му в търговския регистър, с молба да бъде отменено като неправилно и вместо него постановено друго, с което  отказът бъде отменен с даване на задължителни указания до АВп за извършване на вписването.

Съдебният състав на АС-Варна по оплакванията в жалбата и след преценка на събраните по делото доказателства приема за установено следното:

Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата е неоснователна.

Основният спорен въпрос, въведен с жалбата, е относно приложението на правните норми по време, като жалбоподателят счита, че приложими са нормите, действали към момента на вземане на решенията от Общото събрание на съдружниците на дружеството, проведено на 04.08.2017 г. за приемане на нов член, освобождаване на стария управител, за избор на нов управител, за прехвърляне на дялове и за прекратяване на членство, а не към момента на подаване на заявлението до Агенция по вписванията – 01.03.2018 г.

Оплакването е неоснователно. Вписванията следва да са съобразени с нормативната уредба, действаща към датата на подаване на заявление за извършването им. В случая, към датата на подаване на заявлението А4 – 01.03.2018 г. е била в сила новата редакция на ал.1 и ал.2 на чл.129 от ТЗ, съгласно която прехвърлянето на дружествен дял се вписва в ТР след представяне от управителя на дружеството и от праводателя на декларация по образец, че няма изискуеми неизплатени задължения за трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работнците и служителите, включително и на тези, с които трудовите правоотношения са прекратени до три години преди прехвърлянето на дружествения дял. Управителят и праводателите не са представили сочените декларации по образец, публикуван на сайта на Агенция по вписванията на 16.02.2018 г., след даване на указания от длъжностното лице по регистрацията в указания срок по чл.19, ал.2 от Закона за търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, което прави отказът на агенцията да впише заявените промени законосъобразен.

Ето защо, обжалваното решение на ОС Варна, ТО, с което е потвърден обжалваният отказ на длъжностното лице по регистрацията при АВп, следва да бъде потвърдено.

Воден от изложеното и на основание чл.25, ал.4 - ЗТРРЮЛНЦ съставът на Варненския апелативен съд

 

Р  Е  Ш  И  :

 

 ПОТВЪРЖДАВА решение №323/25.04.2018 г. на Окръжен съд -Варна,ТО по т.д.№487/2018  г.

 Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ:                    ЧЛЕНОВЕ:1.                        2.