О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

353      / 20.      05.2015 г.

 

Варненски Апелативен съд  -  Търговско отделение, първи състав, в закрито заседание на  горепосочената дата в състав:

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРА ХРИСТОВА

        ЧЛЕНОВЕ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

 

Като разгледа докладваното от съдия Кр. Генковска ч.в.т.д.№ 331/2015 година по описа на АС - Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано е по обективирано в частна жалба на „Е* И*” ЕООД гр. Варна срещу определение № 64/03.04.2015г. постановено по т.д. № 88/2012г. по описа на ТОС искане за спиране на производството по разглеждане на частична сметка за разпределение № 1 по чл. 721 ТЗ, вписано в ТР на 04.05.2015г..

Преписката по частната жалба е изпратена без първоинстанционното дело, като към същата са приложени копия на конкретни книжа по делото относими към обжалвания съдебен акт, респ. по направеното искане за спиране производството по разглеждане на частична сметка за разпределение № 1 по чл. 721 ТЗ, вписано в ТР на 04.05.2015г.. След като се запозна с материалите по делото съдът констатира, че приложените копия на листи от  първоинстанционното т.д. № 88/2012г. по описа на ТОС са незаверени за вярност с оригинала. Този недостатък води до невъзможността съдът да пристъпи към разглеждане на образуваното ч.в.т.д. № 331/15г., тъй като липсва удостоверяване, че приложените копия на материали от първоинстанционното делото действително кореспондират с книжата по делото.

Поради изложеното по-горе, производството по ч.в.т.д.№ 331/2015 година по описа на АС - Варна следва да бъде прекратено, а частната жалба, респ. особеното искане – върнато на първоинстанционния съд за прилагане към същите на заверени по надлежния ред копия от материалите по делото.

Воден от горното, съставът на ВАпС, търговско отделение

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.в.т.д.№ 331/2015 год. по описа на ВАпС.

ВРЪЩА делото на ОС – гр. Търговище за изпълнение на дадените по-горе указания, след което делото да се изпрати обратно на ВАпС за разглеждане инкорпорираното в частната жалба особено искане.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                    ЧЛЕНОВЕ: 1.    

 

                                                                         2.