ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№   436                                               05.07.2016 год.                                 Град Варна

Апелативен съд                                                                  Търговско отделение

На  05-и юли                                                                Година 2016год.

В    закрито заседание в следния състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ   

                                      ЧЛЕНОВЕ:  ЖЕНЯ Д.  

                                                          ДАРИНА МАРКОВА  

Като разгледа докладваното от Р.Славов в. ч.търговско дело

№ 331 по описа за 2016 година и за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е образувано по постъпила частна жалба от адв. С.П., като пълномощник  на „Уеб финанс холдинг”АД гр.София, срещу протоколно определение от 22.03.2016год. по т.д.№ 435/2015г. по описа на ШОС в частта, с която е спряно производството по делото, до приключване с влязъл в сила съдебен акт по адм.д. № 237/2015год. на ШАдС.

Излага доводи за неправилност на постановеният съдебен акт, поради незаконосъобразност, по изложени съображения. Основните са, че  не са налице предпоставвките на чл.229 ал.1 т.4 ГПК за спиране на производството по делото, понеже предмет на административното дело е прогласяване нищожността на административния акт, а съгласно чл.17 ал.2 ГПК, гражданския съд се произнася по валидността на административните актове чрез косвения съдебен контрол. За това считат, че завеждането на отделно дело в административния съд няма отношение към заведеното от жалбоподателя исково производство.

Моли определението да бъде отменено и делото върнато за продължаване на съдопроизводствените действия.

Насрещната страна „Мадара Интертур”АД гр.Шумен, чрез писмено становище на процесуални представители, счита частната жалба за неоснователна, по изложени съображения.

Частната жалба е подадена в срок. При разглеждането й, съдът съобрази следното:

Производството пред ШОСе образувано по искова молба на жалбоподателя против Община Шумен в която са предявени искове с правно основание: чл.87 ал.1 и 3 вр.чл.55 ал.1 ЗЗД с искане да бъде съдебно развален Договор за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост от 13.12.2006год.,  изх.№ 25-01.-909/13.12.2006год. на Община Шумен, както и да бъде осъдена Община Шумен да заплати на ищеца сумата от 3 479 424,69лв., представляваща сбор от платена продажна цена и разходи по придобиване на имущество, данъци и такса битови отпадаци, ведно със законната лихва, до окончателното заплащане на сумата: В евентуалност, се иска да бъде прогласена нищожността на договора за продажба на недвижим имот и на основание чл.34 от ЗЗД, сумата да бъде върната.

С обжалваното определение на основание чл.229 ал.1 т.4 ГПК съдът е спрял производството по делото, до приключване с влязъл в сила съдебен акт на производството по адм.д. № 237/2015год. на ШАдС.

Обжалваното определение се явява законосъообразно и като такова следва да бъде потвърдено, поради следното:

Настоящата инстанция споделя извода на окръжния съд, относно преюдициалния характер на висящото производство по адм.д.№ 237/2015год. на ШАдС, поради следните съображения:

Предмет на адм.д. № 237/2015год. на ШАдС е разглеждане на жалба на „Мадара Интертур”АД гр.Шумен срещу Решение № 1009 по Протокол № 50 от 28.05.2015год. от заседание на Общински съвет Шумен, с което ОбС Шумен е потвърдил извършените от Кмета на Община Шумен действия по подготовката, проведената конкурсна процедура и сключване на договор № 25-10-809/13.12.2006год. за продажба на собствени на общината 32,2%ид.ч. от хотелския комплекс на „Уеб финанс холдинг”АД гр.София, на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА.

Съдът е разгледал жалбата в частта й, относно изложените доводи за нищожност на административния акт и с невлязло все още в сила решение е отхвърлил жалбата като неоснователна, по изложени съображения.

Следва да се отбележи, че страните не твърдят, че Решение № 1009 по Протокол № 50 от 28.05.2015год. от заседание на Общински съвет Шумен, с което ОбС Шумен е потвърдил извършените от Кмета на Община Шумен действия по подготовката, проведената конкурсна процедура и сключване на договор № 25-10-809/13.12.2006год. за продажба на собствени на общината 32,2%ид.ч. от хотелския комплекс на „Уеб финанс холдинг”АД гр.София, на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА е ирелевантно за спора. Претенцията на ищеца се основава на твърдения, че след влизане  в сила на решенията на ШОС за отмяна на Решение № 821/2006год. на ОбС-Шумен и Заповед  № РД-25-1727/04-12.2006год. на Кмета на Община Шумен, както и съдът правилно е приел, че ищецът не е станал собственик на идеални части от процесните имоти. Претенцията са основава на твърдението, че Община Шумен като продавач, не е изпълнила задължението си, да прехвърли собствеността.

Ответната Община, в писмения отговор оспорва исковете. Относно евентуалния иск за нищожност сочи, че дори и да се приеме, че с отмяна на решение № 821/26.10.2006год. на ОбС-Шумен е възникнал порок, с решение № 1009 по протокол № 50/28.05.2015год., ОбС е потвърдил извършените от кмета действия по процедурата и по този начин сделката е санирана.

Следователно, съобразно представените доказателства и направените оспорвания, това решение на ОбС-Шумен има отношение към предявениите искове.

Спорът е, дали  по реда на косвения съдебен контрол в общия исков процес, съдът може да се произнесе по валидността на оспорения административен акт, независимо от образуваното административно производство.

 Съдебния състав намира, че след образуването на административното производство с предмет-програсяване на нищожност на административния акт, исковият съд не може да се произнесе относно неговата валидност, по реда на косвения съдебен контрол-съобразно разпоредбата на чл.302 ГПК.

Предвид гореизложеното, обжалваното определение с което на основание чл.229 ал.1 т.4 ГПК е  спряно   производството по т.д. № 435/2015год. по описа на ШОС, до приключване с влязъл в сила съдебен акт по адм.д. № 237/2015год. на ШАдС се явява законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

          По изложените съображения Варненският апелативен съд

    

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Протоколно Определение от 22.03.2016год. постановено по т.д.№ 435/2015г. по описа на ШОС, с което на основание чл.229 ал.1 т.4 е спряно производството по делото, до приключване с влязъл в сила съдебен акт на производството по адм.д. № 237/2015год. на ШАдС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВКС в едноседмичен срок от съобщаването.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       ЧЛЕНОВЕ: 1.                           2.