О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 

 

Номер 348 / 19.05.2015                    , град Варна

Варненски Апелативен съд,    Търговско отделение

В закрито заседание в следния състав:

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: В* А*

                                                ЧЛЕНОВЕ:  М* Н*

                                                                       А* Б*

 

като разгледа докладваното от съдия А.Б*

в.ч.т.дело 332 по описа за 2015 година,

за да се произнесе взе предвид следното:

 

           Производството по делото е образувано по частна жалба от В.Д.С. против Определение № 3550/09.09.2014 год., постановено по т.д.№ 59/2014 год. по описа на ОС – Варна, с което е оставено без разглеждане искането на „В.Д.”*** за изменение на постановеното по делото решение в частта за разноските.

         За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството по делото е образувано по иск с правно основание  чл. 422, ал.1 от ГПК вр. чл.415 от ГПК, предявен от „П*А И* Б*” АД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. "Драган Цанков" № 37 срещу В.Д.С.,*** за приемане за установено  по отношение на ответника дължимостта на вземане по издадена заповед за изпълнение от 15.10.2013г. по ч.гр.д.№ 14873/2013г., 21-ви състав за сумата от 100 000 евро, представляваща главница по запис на заповед от 26.06.2012г. и падеж 27.09.2013г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на депозиране на заявлението в съда - 09.10.2013г. до oкончателното изплащане на задължението, както и сумата от 6321.66 лева разноски по заповедното производство.

По спора е постановен съдебен акт – решение № 619/16.06.2014 год., постановено по т.д.№ 59/2014 год. по описа на ВОС.

В срока по чл. 248 ГПК е депозирана молба от В.Д.С., действащ като управител и законен представител на „В.Д.”*** за изменение на постановеното решение в частта за разноските.

С обжалваното определение ВОС е оставил депозираната молба без разглеждане, тъй като изхожда от трето за спора лице.

Определението е неправилно.

Съдът следи служебно за допустимостта на предприетите от страните процесуални действия. На основание чл. 101, ал.1 ГПК съдът е длъжен да укаже на страната в какво се състои нередовността на извършеното процесуално действие, да посочи начина на поправката и да определи срок за извършването й.

Обжалваният съдебен акт е постановен при дерогиране на соченото процесуално задължение на съда. Съдът е формулирал констатация за процесуална недопустимост на депозираната молба с правно основание чл. 248 ГПК без  да предприеме дължимите действия по чл. 101 ГПК по отношение на отстраним порок на процесуалното действие.

Така мотивиран, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ Определение № 3550/09.09.2014 год., постановено по т.д.№ 59/2014 год. по описа на ОС – Варна, с което е оставено без разглеждане искането на „В.Д.”*** за изменение на постановеното по делото решение в частта за разноските.

ВРЪЩА делото за продължаване на дължимите процесуални действие по чл. 248 ГПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                  ЧЛЕНОВЕ: