П Р О Т О К О Л

 

АПЕЛАТИВЕН СЪД – ВАРНА                             ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ

На  13 септември                                                      2016 година   

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ  

                                                           ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ         

                                                                                НИКОЛИНА ДАМЯНОВА                   

секретар Е.Т.

сложи за разглеждане докладваното от Председателя на състава търговско дело № 332 по описа за  2016  година.  

На основание чл.150 ГПК, заседанието се провежда с осъществяване на звукозапис.   За това обстоятелство участниците в процеса са уведомени.

 

На именното повикване в 15:00 часа, се явиха:

Въззивникът  К-РБ ЕООД гр.Шумен, редовно призован, представлява се от адв.О.М., редовно упълномощен и приет от съда от преди.

Въззиваемата страна „Котларов” ЕООД гр.Нови пазар, редовно призован,  представлява се от адв.Владимир Йорданов, редовно упълномощен и приет от съда от преди. 

Вещото лице Е.А.А., редовно призовано, явява се лично.

Адв.М.: Да се даде ход на делото. 

Адв.Йорданов: Да се даде ход на делото. 

 

Съдът, с оглед редовното призоваване на страните,  не намира процесуални    пречки  по  хода  на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

    ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА ЖАЛБАТА И ПИСМЕНИЯ ОТГОВОР   

в съответствие с постановеното в закрито съдебно заседание определение  по реда на чл.267 ГПК, с № 461/ 15.07.2016 г., което е връчено на страните.

Съдът докладва становище с вх.№ 5779/12.09.2016 г. на ответника „Ктоларов” ЕООД чрез адв.Владимир Йорданов, с което оспорва представената СГЕ и моли за назначаване на тройна СГЕ.

 

Адв.М.: Поддържам жалбата. Нямам други доказателствени искания, освен посочените в жалбата.

Адв.Йорданов: Поддържам отговора.

 

Съдът пристъпи към изслушване заключението на вещото лице и снема самоличността му: Е.А.А. - 56 год., неосъждан, без родство и дела със страните по спора, предупреден за наказателната отговорност по чл.291 НК, обещава да даде обективно и вярно заключение. 

В.л.А.:- Поддържам представената експертиза.

 

Адв.М.: Нямам въпроси към вещото лице.

Адв.Йорданов: Въпросът ми към вещото лице е: Достатъчен ли е този почерков материал като обем и качество, за да бъде извършена експертизата, с оглед на обстоятелството, че представлява безбуквена транскрипция?

Вещото лице: Представеният материал е достатъчен. Това са положени подписи лично от лицето и отделно документи - молби, които са приложени по делото, включително съм ползвал и подпис от Търговския регистър. Вярно е, че транскрипцията е безбуквена, подписът е опростен, но въпреки това има достатъчно признаци за идентификацията му. Лицето е имало подобен подпис в миналото, видно от подписа в ТР, но се подписва по съвсем различен начин в годините, което е показано в таблицата към експертизата.

Вещото лице на въпрос на съда: Наклонът на подписа е променлив, в зависимост как му се представят документите, така се подписва. Има както ляв така и десен наклон. Има оспорена декларация в делото, която е почти идентична с този подпис, не е копиран, но много наподобява този подпис. Всеки подпис сам за себе си е различен като транскрипция.

 Вещото лице на въпрос на адв.Йорданов: Имам предвид копие на една декларация, която е представил по делото, мисля, че подписът върху нея не е положен от лицето въпреки, че не съм имал такава задача. Използвал съм сравнителни образци, като в таблицата в експертизата съм посочил следното: Обозначеното в червено е за общи признаци, посоченото в края на таблицата в синьо са частни признаци, те са различията. На фототаблицата се виждат подписите. Те наподобяват подписа на изследвания обект, но въпреки това има съществени различия в някои елементи.

Вещото лице на въпрос на съда: За мен този подпис е имитация – опит да се имитира подписа на лицето. Твърдението от страната за маскировка на подписа от лицето е много трудно да се твърди. Този подпис е много опростен, по – скоро се изследват различията в подписа. В конкретния случай, не са налице признаци лицето да бяга от подписа си. В такъв случай, няма да наподобява неговия подпис, той ще измисли съвсем свободен образец от подписа си. В конкретния случай е правен опит да се имитира подписа, който наподобява подписа на лицето, което е посочено за автор - Цвети А. Йорданов. Лицето, което е имитирало е познавало подписа. Заключението е направено на базата на задълбочено изследване, на базата на достатъчен материал.

Адв.Йорданов: Нямам други въпроси към вещото лице.

Адв.М.: Считам, че заключението е обективно, компетентно дадено и моля да бъде прието. 

Адв.Йорданов:Оспорваме експертизата. Смятаме, че почерковият материал не е достатъчен за да бъде идентифициран подписът. Поддържам искането си за назначаване на тройна СГЕ със същата задача и като се допълни  задачата с въпроса дали подписът е положен от Цвети А. Йорданов, ако е възможна идентификация.  Възниква въпросът кой е депозирал тази молба. Не съм подавал молбата, аз сега встъпвам в процеса. Преупълномощен съм от друг адвокат.

Адв.М.: Има производство в РС-Нови пазар. По същия начин бяха входирани два противоречащи се документа – споразумение за заместване и отказ от иска. Частната жалба е подсъдна на ОС-Шумен, където излезе експертизата миналата седмица, също с отрицателно становище. Във връзка с искането за назначаване на тройна СГЕ, се противопоставям.

 

Съдебният състав, след съвещание намира, че заключението на вещото лице Е.А. следва да се приеме и цени по съществото на спора. Искането на ответника по жалбата за назначаване на тройна СГЕ следва да остане без уважение, тъй като заключението на единичната СГЕ е обосновано, убедително, последователно и категорично и липсват обстоятелства, от които да възникват съмнения относно правилността на заключението. Ето защо, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА  заключението на единичната СГЕ,  като на  вещото

лице Е.А. да се изплати възнаграждението от внесения по делото

депозит.

                                      ОСТАВЯ  БЕЗ   УВАЖЕНИЕ    искането  на    защитата    на    ответника  за

назначаване на тройна СГЕ по същия въпрос на изследване.

                                     

Адв М.: Нямам други искания по доказателствата. 

Адв.Йорданов: Нямам други доказателствени искания. 

 

Съдът   счете   делото   за    изяснено    от   фактическа   страна,   поради  което

О П Р Е Д Е Л И:    

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:

 

Адв.М.: Моля, да уважите подадената частна жалба, да отмените обжалваното определение, да върнете делото на ОС-Шумен за продължаване на съдопроизводствените действия.

Адв.Йорданов: Моля да не уважавате частната жалба. Категоричността, с която вещото лице се произнася ме смущава. Употребява термини, които издават известна несигурност, неувереност и колебливост в заключението. Ние смятаме, че се касае за маскировка на подписа, с оглед евентуално отричане в бъдеще от документа, който е депозиран в съда, с оглед на моментния интерес. В този смисъл, моля да оставите жалбата без уважение.

 

Съдебният състав, след съвещание съобрази следното: Обжалва се прекратителното определение по т.д.№ 167/2016 г. по описа на ОС-Шумен. В хода на производството е допусната СГЕ, чието заключение съдът възприема като обективно и компетентно дадено. От заключението на същата се установява по категоричен начин, че подписът в заявлението за отказ от иска на лист 26 от първоинстанционното дело е неистински и не е положен от управителя на ищеца Цвети Анастасов Йорданов. Според вещото лице се касае за имитация на неговия подпис, като в общите признаци при сравняване на подписа под молбата за отказ от иска и автентичния подпис на Цвети Йорданов се установяват съществени различия, от което следва категоричният извод, че подписът срещу „С уважение” в молбата с вх.№ 2156 от 22.04.2016 г. не е изпълнен от Цвети Анастасов Йорданов. Съдът не възприема предложената от ответника версия, че се касае за маскировка на подписа, извършена от самия автор Цвети Йорданов, тъй като липсват данни, които да я подкрепят. Още повече това е така след като договорът за заместване в дълг между длъжника и поемателя от 14.04.2016 г. е подписан само от длъжника – „Котларов” ЕООД и от поемателя – „Йогурт 02” ЕООД, а съгласието на кредитора „К-РБ” ЕООД гр.Шумен е дадено отделно с декларация - съгласие по чл.102 от ЗЗД, като в нея срещу декларатор е положен аналогичен на изследвания подпис по заявлението за отказ от иска, относно който вещото лице също категорично заявява, че е неистински. От това може да се направи извод, че липсва валиден договор за заместване в дълг, представляващ основание за евентуален отказ от иска. При положение че е доказано, че изявлението за отказ от иска  не изхожда от процесуалния представител на ищеца, прекратяването на делото от Шуменския окръжен съд се явява неправилно, поради което определението му следва да бъде отменено и делото върнато на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия по разглеждането на иска. Предвид изложеното, съставът на Апелативен съд – Варна,

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение № 179 от 26.04.2016 г. по т.д.№ 167/2016 г. на Окръжен съд –Шумен, търговско отделение.

ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на  съдопроизводствените действия по разглеждане на иска.

Определението не подлежи на обжалване. 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Разглеждането на делото приключи в 15:25 часа.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

        ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

 

                              2.

 

                                                                                            

                      

            СЕКРЕТАР: