Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

 

   № 239 /гр. Варна,  27.10.2016 г.

                                                          

В ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД – ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в открито съдебно заседание на двадесет и седми септември през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                 ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                               НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

При участието на секретаря Д.Ч. като разгледа докладваното от съдия Георги Йовчев в.т.д.№333/2016 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е въззивно, образувано по жалба на “КМ БИЛДСИСТЕМ  ЕООД, ЕИК 201691708, със седалище с.Сребърна срещу решение №42 от 24.03.2016 год. постановено по т.д.№152/2015 год. на Окръжен съд - Силистра, с което е отхвърлен предявения от въззивника срещу „ПЛАСТПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, ЕИК 131236206, иск за заплащане на сумата от  82 548 лв., претендирана като обезщетение за претърпени вреди от неточно изпълнение на договори за проектиране от 26.09.11 г. и 28.10.11 г.

Във въззивната жалба се сочат допуснати нарушения при постановяване на решението, изразяващи се в допуснати нарушения на съдопроизводствените правила, неправилно интерпретиране на доказателствата и необосновани изводи. Направено е искане за отмяна на обжалваното решение и постановяване на ново, с което предявеният иск бъде уважен изцяло.

Насрещната страна „ПЛАСТПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и третото лице помагач ЗАД “Армеец”, не са подали писмени отговори на жалбата.

 За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Ищецът излага в исковата молба, че на 16.05.2011 г., „Жетом” ООД, „Пластпайп” ООД и „М-У-Т Машинен унд Транспортанлаген Гезелшафт М.Б.Х.”, са сключили договор за консорциум под формата на гражданско дружество с наименование „Екоинжинеринг  Антитраш за Силистра” с цел участие в процедура по ЗОП с възложител Община Силистра, като след приключване и определянето на консорциума за изпълнител, на 27.09.2011 г. е сключен договор, по силата на който Община Силистра е възложила на консорциума изпълнението на обособена позиция І – „Изграждане (проектиране, изграждане на строежа, доставка, монтаж и пускане в експлоатация) на  регионално съоръжение за предварително третиране на ТБО преди тяхното депониране, включващо линия за сепариране на ТБО”, а на 28.10.2011 г. и изпълнението на обособена позиция ІІ – „Изграждане (проектиране,  доставка, монтаж и пускане в експлоатация) на инсталация за компостиране на зелени/биоразградими отпадъци”.

Твърди, че първият от съдружниците „Жетом” ООД е имал задължението да изгради строежа на съоръжението, във връзка с което е сключил с ищеца договор за търговско представителство от 25.08.2011 г., а с договор от 08.12.2011 г., му е възложил извършването на определени СМР и му е прехвърлил всички права и задължения по двата договора с Община Силистра, така и правата си по договора за консорциум.

Излага още, че с договори от 26.09.2011 г. и 28.10.2011 г., ДЗЗД  „Екоинжинеринг  Антитраш за Силистра” възложило на ответното дружество изготвяне на технически проекти по двете обособени позиции на обществената поръчка, които проекти са били изработени и предадени на Община Силистра.

Твърди, че в изпълнение на задълженията си по изграждане на съоръжението, съгласно работния проект, изготвен от ответника,  ищецът е установил несъответствие между коти „терен” по одобрения проект, част „Геодезия”, и реалните коти „терен”, за което ответното дружество е било уведомено, като корекцията на проекта е довела до необходимост от извършване на допълнителни СМР на обекта, изразяващи се в закупуване, доставка, разстилане и уплътняване на допълнително количество трошен камък, извършване на допълнителни изкопи на земни маси и тяхното натоварване и транспортиране до депото.

Излага, че поради неточно изготвения проект, ищецът е претърпял загуби, изразяващи се в стойността и доставката на допълнителни материали на обекта и стойността на СМР за тяхното полагане, в размер на 82 548 лв.

Ответникът  „Пластпроект инженеринг” ЕООД е оспорил иска с твърдения, че закупуването на допълнителни материали за запълване на изкопите не се дължи на неточно или некачествено проектиране, а на неточности и грешки при подаване на заданието за изработване на проекта от възложителя, включително и относно данните за кота „терен”, както и на некачествено извършване на изкопните работи при разстилането и полагането на заложените материали.                                     С оглед наличието на застраховка на отговорността на проектанта, като трето лице помагач в процеса е конституирано ЗАД “Армеец”, което е изложило становище за неоснователност на иска.                                                                     Решението на първоинстанционния съд съдържа реквизитите по чл. 236 ГПК и е действително, произнасянето съответства на предявените искания и правото на иск е надлежно упражнено, поради което производството и решението са допустими.                                                                                                       Варненският апелативен съд, с оглед наведените оплаквания и след преценка на събраните доказателства, в предметните предели на жалбата, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

В хода на първоинстанционното разглеждане на делото, вкл. и пред настоящата инстанция, въззивникът обосновава активната си материално правна легитимация спрямо въззиваемото дружество, на получени от третото на спора лице - „Жетом” ООД по силата на договор от 08.12.2011 г. и споразумителен протокол от 13.01.2012 г., права и задължения по договори от 27.09.2011 г. и  28.10.2011 г., сключени между консорциум „Екоинжинеринг  Антитраш за Силистра” и Община Слилистра, при изпълнението на които е  претърпял вреди произтичащи от неточно изпълнение на задължения от страна на ответника по два договора за проектиране.

Между страните не се спори, а и от представените доказателства се установява, че на 16.05.2011 г., „Жетом” ООД, „Пластпайп” ООД и „М-У-Т Машинен унд Транспортанлаген Гезелшафт М.Б.Х.”, са сключили договор за консорциум под формата на гражданско дружество с наименование „Екоинжинеринг  Антитраш за Силистра” с цел участие в процедура по ЗОП с възложител Община Силистра, като след приключване и определянето на консорциума за изпълнител, на 27.09.2011 г. е сключен договор, по силата на който Община Силистра е възложила на консорциума изпълнението на обособена позиция І – „Изграждане (проектиране, изграждане на строежа, доставка, монтаж и пускане в експлоатация) на  регионално съоръжение за предварително третиране на ТБО преди тяхното депониране, включващо линия за сепариране на ТБО”, а на 28.10.2011 г. и изпълнението на обособена позиция ІІ – „Изграждане (проектиране,  доставка, монтаж и пускане в експлоатация) на инсталация за компостиране на зелени/биоразградими отпадъци”.

Консорциумът представлява обединение на търговски дружества във формата на избрано от тях търговско дружество или гражданско дружества – чл.276 ТЗ. Когато търговците се обединяват като консорциум под формата на гражданско дружество, спрямо обединението се прилагат правилата, уреждащи договора за гражданско дружество по чл.357 и сл. ЗЗД.  

Макар договорът за гражданско дружество да се сключва да постигане на обща цел, не съществува пречка по повод на едно гражданско дружество съдружниците да сключат отделен договор по между си за уреждане на вътрешните си отношения, вкл. да уговорят задължения, които да имат характера на насрещни, а не само такива, които са насочени към постигане на общата цел (в този смисъл Ставру, С.”Въпроси на българското вещно право”, изд.”Фенея”,2008г., стр.193-4).  Горното съответства и на предвидената в чл.364 от ЗЗД възможност, съдружникът да има право на обезщетение за вреди, претърпени във връзка с общата дейност.

С оглед възможността да се уговорят задължения, които да имат характера на насрещни, с договори от 26.09.11 г. и 28.10.2011 г., ДЗЗД „Екоинжинеринг  Антитраш за Силистра”  възложило на „Пластпайп“ ООД (със сегашно наименование „Пластпроект инженеринг”  ЕООД), изготвянето на техническите проекти по двете обособени позиции на спечелената от консорциума обществена поръчка.

Макар и сключени от името на гражданското дружество, страни по сделките с трети лице не е гражданското дружество, а отделните съдружници, поради което същите могат да упражняват правата по сключените от тяхно име и за тяхна сметка сделки.

При упражняване на правата по сключените за постигане на общата цел договори обаче, следва да се изхожда от правата и задълженията които самите съдружници са поели в договора за гражданското дружество.

Съобразно чл.13 от договора за консорциум, никой от членовете няма право да прехвърля своите права и задължения или част от тях на трети лица. Постигнатата между съдружниците уговорка е в унисон с разпоредбата на чл.362 от ЗЗД, съобразно която съдружникът без съгласието на другите съдружници, не може да прехвърли участието си в дружеството.

След като въззивникът КМ БИЛДСИСТЕМ  ЕООД, нито е страна по договорите от 26.09.2011 г. и 28.10.2011 г., с които ДЗЗД  „Екоинжинеринг  Антитраш за Силистра” е възложило на въззиваемото дружество изготвянето на технически проекти по двете обособени позиции на обществената поръчка, нито предвид уговорката в чл.13 от договора за консорциум и чл.362 от ЗЗД е могло без съгласието на останалите съдружници да придобие правата на някой от другите съдружници, съдът намира, че същият не притежава активна материално – правна легитимация спрямо въззиваемия.

Правата на въззивника в качеството му на изпълнител, произтичат единствено от договора му за изработка с „Жетом“ ООД от 08.12.2011 г., което дружество в качеството на възложител е легитимирано да отговаря за евентуално претърпените вреди при изпълнението на договора. Подписаният на 13.01.2012 г. споразумителен протокол, също не води до заместаване на съдружника „Жетом“ ООД с КМ БИЛДСИСТЕМ  ЕООД в гражданското дружество, респективно до придобиване на права по сключените с въззиваемия договори, тъй като е подписано единствено от „Жетом“ ООД, но не и от останалите двама съдружника.

С оглед на гореизложеното, съдът намира предявеният иск за неоснователен и като такъв, следва да бъде отхвърлен.

Ето защо съдът, препращайки и към мотивите на първоинстанционния съд на осн. чл.272 от ГПК, следва да потвърди обжалваното решение.

Мотивиран от гореизложеното и на осн.чл.272 от ГПК, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение №42 от 24.03.2016 год. постановено по т.д.№152/2015 год. по описа на Окръжен съд - Силистра

Решението подлежи обжалване при условията на чл.280 от ГПК пред Върховен касационен съд на РБ в едномесечен срок от връчването му на страните.      

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          ЧЛЕНОВЕ: