ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№   446                                               24.07.2017 год.                                 Град Варна

Апелативен съд                                                                  Търговско отделение

На  24-и юли                                                                Година 2017год.

В    закрито заседание в следния състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

                                      ЧЛЕНОВЕ:  РАДОСЛАВ СЛАВОВ

                                                          ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

Като разгледа докладваното от Р.Славов ч. т. дело № 333 по описа за 2017 година и за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по чл. 274 и сл. от ГПК.

Производството по делото е образувано по подадена частна жалба от адв.С. А., като пълномощник на „Бохемия Консулт“ООД гр.Варна, чрез управителя В* Н*, против определение № 816  от  15.03.2017 год. по в.ч.т.д. № 138/2017 год. на Варненски окръжен съд, с което е оставил без разглеждане и прекратено производството по делото, по възражение по чл.423 ал.1 ГПК, както и по подадената частна жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение на Заповед № 5777/05.10.2016год.

В частната жалба се излагат доводи за неправилност на постановения съдебен акт, поради незаконосъобразност, нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост, по изложени съображения. Основните са, срещу извода на съда, че противоречието между двамата представляващи, не води до противоречие между представляващ и представляван. Излага съображения, че е налице пълно противоречие между интересите на представляваното дружество и представителя му-управителя Валентина Узунова, за това счита, че са налице предпоставките по чл.29 ал.4 ГПК и искането за назначаване на особен представител следва да бъде уважено.

Насрещната страна, чрез писмен отговор на процесуален представител, изразява становище за неоснователност на частната жалба.

Частната жалба е подадена в срок. При разглеждането й, съдът съобрази следното:

Обжалваното определение, е постановено от съда в производство по чл.423 ГПК,образувано по възражение на жалбоподателя, по ч.гр.д. № 11897/2016год. по описа на ВРС, с което се оспорва вземането по Заповед № 5777/05.10.2016год. и № 6 300/24.10.2016год. за изпълнение на парично задължение въз основа на документ.

С обжалвания акт, след анализ на доказателствата, съдът е приел, че възражението е процесуално недопустимо, понеже е подадено само от единия представляващ дружеството. За това е оставил без разглеждане възражението по чл.423 ал.1 ГПК, както и подадената частна жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение на Заповед № 5777/05.10.2016год.

Обжалваното определение е правилно, а подадената частна жалба се явява недопустима и следва да се остави без разглеждане, поради следното:

Производството по делото е образувано по подадена частна жалба от адв.С. А., като пълномощник на „Бохемия Консулт“ООД гр.Варна, чрез управителя В* В* Н*, против определение № 816  от  15.03.2017 год. по в.ч.т.д. № 138/2017 год. на Варненски окръжен съд, с което е оставил без разглеждане и прекратено производството по делото, по възражение по чл.423 ал.1 ГПК.

От представената справка от ТР се установява, че съдружници в „Бохеми Консулт“ООД гр.Варна са В* В* Н* и В* С* У*, които са с равен дял от капитала и посочен начин на представляване-само заедно. Следователно, за да е валидно представителството на търговеца, е необходимо  участието /волеизявлението/ и на двамата представляващи. Частната жалба е подадена от представител само на единия управител, респективно, липсва подписа и съгласието на другия управител, за да се приеме, че частната жалба с която е сезирана настоящата инстанция, е редовна. С други думи, за да е редовна, частната жалба следва да е подписана и от двамата управители, защото, с учредителния договор на дружеството е отнето правото на отделното представителство на всеки от управителите. За това, за да се постигнат определени правни последици относно дружеството, поради определеното колективно управление, е необходимо волеизявлението и на двамата управители, което не е налице.

Следва да се отбележи, за разлика от становището на жалбоподателя, че липсата на едното волеизявление не може да бъде преодоляна, респективно заместена от особен представител, назначен по реда на чл.29 ал.4 ГПК. Предпоставка за прилагането на тази разпоредба е само наличието на противоречие между представител-представляван, което в настоящия случай отсъства. Това е така, защото в случая не е  налице противоречие в интересите на представляаван-представител, а е  налице съобразно твърденията, противоречие между двамата представляващи. За това не са налице предпоставките за назначаване на особен представител, който да замести липсващото волеизявление на другия управител.  Следва да се отбележи, че изложените съображения са съобразени и с актуалната съдебна практика, изразени в актове на ВКС-ТК, между които  и  Определение № 73/10.02.2015год. по ч.т.д.№ 2690/2014год., ІІ ТО: Определение  № 223/29.03.2013год. на ВКС по ч.т.д. № 760/2012год. ІІ ТО и др. 

Гореизложеното, относно валидността нанастоящата  частна жалба се отнася в пълна степен и относно валидността на възражението по чл.423 ал.1 ГПК /същото е процесуално недопустимо, поради липсата на представителна власт за подаването му, както и правилно е приел окръжния съд/.

Този извод води до недопустимост на частната жалба, с която настоящата инстанция е сезирана, поради което същата следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното производство по нея, следва да бъде прекратено. 

          По изложените съображения Варненският апелативен съд

 

                                              О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като процесуално недопустима подадената частна жалба от адв.С. А., като пълномощник на „Бохемия Консулт“ООД, с ЕИК 202201460 гр.Варна, чрез управителя В* В* Н*, против определение № 816  от  15.03.2017 год. по в.ч.т.д. № 138/2017 год. на Варненски окръжен съд, с което съдът е оставил без разглеждане възражение по чл.423 ал.1 ГПК от „Бохемия Консулт“ООД, длъжник в производството по ч.гр.д. № 11897/2016год. по описа на ВРС, с което се оспорва вземането по Заповед № 5777/05.10.2016год. за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 ГПК и с което съдът е оставил без разглеждане  подадената частна жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение на Заповед № 5777/05.10.2016год.

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.т.д. № 333/2017год. по описа на ВАпС.

Определението подлежи на обжалване пред ВКС в едноседмичен срок от съобщаването.

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        ЧЛЕНОВЕ: 1.                  2.