ОПРЕДЕЛЕНИЕ

483                                                 11.07.2014 год.                                 Град Варна

Апелативен съд                                                  Търговско отделение

На  11-и юли                                                      Година 2014год.

В    закрито заседание в следния състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: З* З*

                                          ЧЛЕНОВЕ:  Р* С* 

                                                             П* Х*

Като разгледа докладваното от Р.С* ч.в. търговско    дело № 334 по описа за 2014 година и за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е образувано по подадена частна жалба от „П*” ООД /н/гр.Шумен, представлявано от синдика Д.Д., срещу определение № 195  от 08.05.2014 год. по т.д. № 672/2013год. на Окръжен съд - гр.Шумен, с което е прекратено производството по делото. Излага доводи за неправилност на постановения съдебен акт, като моли определението да бъде отменено и делото върнато за продължаване на съдопроизводствените действия по иска.

Насрещната страна не е изразила становище по частната жалба.

Частната жалба е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалване на определението на окръжния съд, като неизгодно за него и е  редовна. При разглеждането й по същество, съдът съобрази следното:

Прекратеното производство е образувано по искова молба на жалбоподателя срещу ЕТ „М.И.-***, представляван от М.Х.И., чрез която е предявен иск за обявяване за нищожен склюючен договор за отдаване под наем на недвижими имоти от 23.12.2003год., поради противоречие на закона..

За да постанови обжалваното определение, съдът е посочил, че исковата молба е недопустима, поради липса на правен интерес. Изводът за липса на правен интерес съдът извежда от обстоятелството, че договорът за наем е сключен между страните на 23.12.2003год. за срок от 10 год. от подписването, следователно действието на същия е до 23.12.2013год. и към момента на постановяване на определението е прекратен.

Определението е незаконосъобразно, поради следното:

С разпореждане № 93 от 20.02.2014год., съдът на основание чл.129 ал.2 ГПК е оставил исковата молба без движение, а като констатирана нередовност е посочено: -да посочи цена на иска и да се внесе дължимата държавна такса, което ищецът е сторил с молба от 13.03.2014год. Следователно, съдът е приел исковата молба в останалата част за редовна, съответно не е дал указания ищецът да обоснове правният си интерес от производството. Освен това се съдържат доказателства /стр.84-86/, че пред ШРС е образувано 2212/2013год., което е между същите страни /по т.д. № 672/13год./ и същото  е спряно до приключване на делото. Настоящата инстанция изиска и се представиха исковите молби по образуваните съдебни производство, като едната претенция е за 10 723,88лв., а втората-5739,36лв., представляващи получени от ответника суми-наемни вноски от преотдаване под наем на наетия от него имот на трети лица. Делата са спрени до приключване на производството по т.д. № 672/13год.

Следователно, за ищеца е налице правен интерес от иска по който е образувано т.д. № 672/13год., тъй като претенциите по спрените дела са в зависимост от валидноста на договора за наем, който е предмет на прекратеното производство.

Предвид гореизложеното, следва да се направи извод, че обжалваното определение за прекратяване на производството се явява незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

                                   О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ  Опреление №195 от 08.05.2014 год. постановено по  т.д. № 672/2013год. на Окръжен съд - гр. Шумен, с което е оставена без разглеждане искова молба на синдика на „П*”ООД /в н./ против ЕТ”М.И.-***, за прогласяване нищожност на договор за отдаване под наем на недвижими имоти и е прекратено производството по делото.

ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия по предявения иск.

Определението е окончателно.

      

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           ЧЛЕНОВЕ: 1.                    2.