РЕШЕНИЕ

 

гр. Варна,  № 176  / 16.06.2015 г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, ІІ състав, в закрито заседание в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

        ЧЛЕНОВЕ: МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

АНЕТА БРАТАНОВА

         

като разгледа докладваното от съдия В. Аракелян в. т. д. № 334/2015 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 25, ал. 4 от ЗТР.

Образувано е по жалба на „БЪЛГАРСКА ПАРИЧНА ГРУПА” АД – гр. Варна, ЕИК 175438953, чрез адв. А.С., срещу Решение № 241/25.03.2015 г. на Варненския окръжен съд по ч. т. д. № 415/2015 г., с което е потвърден отказ № 20150105203458-2/09.01.2015 г. на Агенция по вписванията по заявления вх. рег. № 20150105203458 за обявяване на съобщение за сключен облигационен заем по партидата на жалбоподателя, на осн. чл. 206, ал. 6 от ТЗ.

Жалбоподателят навежда аргументи за неправилност на решението, като се позовава на нарушения на процесуалния и материалния закон. Твърди се, че неправилно е прието, че разпоредбата на чл. 206, ал. 6, т. 4 във вр. ал. 4 от ТЗ се отнася както до публичното предлагане на облигации, така и при непубличното предлагане. Разграничението било предвидено в разпоредбата на чл. 205, ал. 1 от ТЗ, където изрично е посочено, че издаването на облигации чрез подписка и други форми на публично предлагане се извършва при условия и по ред, установени със закон. Моли за отмяна на съдебния акт и указване на длъжностното лице по регистрация да извърши исканото обявяване.

Жалбата е подадена в преклузивния срок за обжалване, от легитимирана страна и против подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество, съдът приема следното:

Пред Агенция по вписванията – търговски регистър е подадено заявление № 20150105203458 от адв. А.С., като пълномощник на „БЪЛГАРСКА ПАРИЧНА ГРУПА” АД – гр. Варна, ЕИК 175438953 за вписване по партидата на дружеството на съобщение за сключен облигационен заем на основание чл. 206, ал. 6 от ТЗ. Заявлението е подадено по електронен път. Към него са били приложени държавна такса, списък на акционерите, протокол от ОСА, покани за свикване на ОСА, протокол от СД, декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТР, съобщение за сключен облигационен заем, изготвен под формата на протокол с отразяване на условията по чл. 205, ал. 2 от ТЗ. По направеното искане е постановен отказ от длъжностното лице по регистрация № 20150105203458-2/09.01.2015 г. след даване на указания по чл. 22, ал. 5 от ЗТР с довод, че в съобщението за сключен облигационен заем не е посочена информация по чл. 206, ал. 6, т. 4 от ТЗ – не е посочена банката, обслужваща плащанията по облигационния заем.

Отказът е потвърден от ВОС с аргументи, че в нормата на чл. 206, ал. 6 от ТЗ се съдържат задължителни реквизити, които следва да са налице в съобщението, подлежащо на обявяване в ТР.

Съдът съобрази следното:

Вследствие на взето на 30.12.2013 г. решение от ОСА на „БЪЛГАРСКА ПАРИЧНА ГРУПА” АД е издадена облигационна емисия при условията на чл.205, ал.2 ТЗ: размерът на облигационния заем е в размер на 2 167 000 лв.и съвпада с общата номинална и емисионна стойност на записаните облигации; записани и напълно изплатени са 2 167 бр. облигации, всяка с номинална стойност от 1 000 лв.; облигациите са поименни и налични; същите са издадени без ограничения за прехвърлянето им с изключение на посочените в закона изисквания за прехвърляне; облигациите са издадени при условията на частно (непублично) предлагане, съгласно чл. 205, ал. 2 от ТЗ; срокът до падежа на облигациите започва да тече от 16.12.2014 г. и изтича на 16.12.2019 г. – падежът на облигациите е определен на 60 месеца с годишна възнаградителна лихва от 24 %, платима еднократно на 16.12.2019 г., ведно с цялата главница. 

При така установеното съдът прави следните правни изводи:

Издаването на облигации е средство за увеличаване на финансовите средства на дружеството, средство за кредитиране при по-изгодни условия от тези, които би предложила банкова институция. Облигации могат да се издават и за обезпечение на дружествените задължения. Това е особен вид договор за паричен заем, който се сключва в писмена форма чрез издаването на специален документ – облигация. Договорът е известен още като емисионен договор, по който правата и задълженията се уреждат в решението на ОС на акционерите, като част от тях се обективират и върху самия документ – облигация. За разлика от обикновения заем по ЗЗД, договорът за облигация може да бъде определен като публичен заем при общи условия – същият се сключва между АД и неограничен брой лица при еднакви за всички заемодатели условия.

Съгласно чл. 205, ал. 1 от ТЗ издаването на облигации чрез подписка и други форми на публично предлагане се извършва при условия и по ред, установени със закон. Алинея втора на цитираната разпоредба сочи, че при издаването на облигации извън случаите по ал. 1 дружеството изготвя предложение за записване на облигации, съдържащо най-малко: решението за издаване на облигации, взето от ОСА; общата номинална и емисионна стойност на облигационния заем; брой, вид, номинална и емисионна стойност на предлаганите облигации, както и предвиждани ограничения за прехвърлянето им; при лихвоносни облигации – срока до падежа на облигациите, схемата за погасяване на облигационния заем, включително гратисния период, ако такъв е предвиден, лихвените плащания, начина на изчисляването им и периодичността на плащанията; при облигации с друга форма на доход – начина на образуване на дохода и падежите на плащанията; вида и размера на предоставеното обезпечение, ако има такова; начин и срок на плащане на лихвата и главницата; начална и крайна дата, както и място и ред за записване на облигациите; условия за записване на облигациите; минимален и максимален размер на набраните парични вноски, при които заемът ще се счита за сключен. Облигациите се издават само след пълното заплащане на емисионната им стойност.

Облигационният заем може да се сключи чрез подписка, която може да бъде публична или закрита, и достъпна само на акционерите (така В. Таджер „Капиталови търговски дружества”, изд. ИК „Труд и право”, 1997 г., с. 176). Закритата подписка се урежда единствено в ТЗ. Емитирането на облигации при публична подписка се извършва само чрез банка или инвестиционен посредник – правилата на чл. 206, ал. 1 от ТЗ са императивни. Лицата, които са записали облигации, внасят сумите в определена от дружеството банка по набирателна сметка. Сумите по тази сметка не могат да се използуват преди обявлението на съобщението за сключен облигационен заем по реда на ал. 6 на чл. 206 от ТЗ. Сметката е лиховносна – чл. 206, ал. 5 от ТЗ. Забраната средствата по сметката да се използват преди приключване на подписката е императивна. Съгласно чл. 206, ал. 6 от ТЗ в едномесечен срок след крайната дата за записване на облигациите по чл. 205, ал. 2, т. 9 от ТЗ управителният орган на дружеството представя в търговския регистър за обявяване съобщение за сключения облигационен заем, в което се посочват: 1/ размерът на заема; 2/ датата, от която тече срокът до падежа; 3/ датата на падежа - за лихвени и главнични плащания; 4/ банката по чл. 206, ал. 4 от ТЗ, обслужваща плащанията по облигационния заем; 5/ мястото, датата, часът и дневният ред на първото общо събрание на облигационерите. Правилата на чл. 206 следва да намират приложение и при закритите подписки (в този смисъл М. Бобатинов, Ан. Калайджиев „Коментар на Търговския закон”, изд. „Фенея” 1998 г., с. 245).

Съгласно чл. 21, т. 5 от ЗТР длъжностното лице по регистрация проверява съществуването на заявеното за вписване обстоятелство и съответствието му със закона, съответно дали подлежащият на обявяване акт отговаря по външните си белези на изискванията на закона. Непосочването на банката, обслужваща плащанията по облигационния заем като необходимо съдържание на съобщението за сключен облигационен заем по чл. 206, ал. 6 от ТЗ, не отговаря на изискването на закона, поради което правилно ДЛР е постановил отказ по чл. 24 от ЗТР. Обжалваното решение е правилно и следва да се потвърди.

Водим от горното, съдът 

 

Р  Е  Ш  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 241/25.03.2015 г., постановено по ч. т. д. № 415/2015 г. на Варненския окръжен съд.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                 2.