ОПРЕДЕЛЕНИЕ№ 380

 

Гр.Варна, ……………… 2017г.

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение в закрито заседание на двадесет и шести юни през двехиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА     

ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

 

           Като разгледа докладваното от съдията Дарина Маркова ч.в.търг.дело № 334 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274 ал.2 от ГПК образувано по частна жалба на А.Р.П. *** срещу разпореждане № 4809 от 09.05.2017г. по в.търг.дело № 121/17г. по описа на Варненски ОС, с което е върната подадената от жалбоподателя частна касационна жалба с вх.№ 6336 от 02.03.2017г. срещу постановеното по делото определение № 422 от 09.02.2017г.

В частната жалба се твърди че обжалваното разпореждане е неправилно и моли съда да го отмени. Не са изложени мотиви в частната жалба защо жалбоподателят счита, че обжалваното от него разпореждане е неправилно, поради което и съдът приема, че частната жалба е бланкетна. Изложените в частната жалба подробни мотиви, защо определение № 422 от 09.02.2017г. за на ВОС, с което е потвърдено прекратително определение на първоинстанционен съд следва да бъде отменено, са неотносими към предмета на настоящето производство.

С оглед конкретната хипотеза, при която е прекратено първоинстнационното производство на основание чл.230 ал.2 изр. последно от ГПК по делото няма конституирана насрещна страна, поради което и администриране на частната жалба по реда на чл..276 ал.1 от ГПК не може да бъде извършено.

Частната жалба е подадена от надлежна в срока по чл.275 от ГПК и е допустима.

По жалбата, съдът намира следното:

Производството по ч.търг.дело № 121/17г. по описа на ВОС е по реда на чл.274 ал.1 т.1 от ГПК образувано по частна жалба срещу определение № 141 от 05.01.2017г. по гр.дело № 6844/15г., с което е прекратено производство по делото, образувано по иск на А.Р.П. срещу С* Н* Р* по предявен установителен иск след заповедно производство за сумата 14 950лв., претендирана по запис на заповед от 15.01.2012г.

Срещу постановеното от въззивния съд определение № 422 от 09.02.2017г. е постъпила касационна жалба от А.Р.П. с вх.№ 6336 от 02.03.2017г., върната обратно с обжалваното разпореждане № 4809 от 09.05.2017г., поради необжалваемост на акта на въззивния съд.

Апелативният съд намира, че обжалваното разпореждане следва да бъда потвърдено по следните съображения:

На основание чл.274 ал.4 от ГПК не подлежат на обжалване пред касационна инстанция определенията по дела, решенията по които не подлежат на касационно обжалване. На основание чл.280 ал.2 т.1 от ГПК не подлежат на касационно обжалване решения по въззивни дела с цена на иска до 5 000лв. за граждански дела и до 20 000лв. за търговски дела.

Понятието "търговско дело" не е дефинирано в закона, но в практиката на Върховния касационен съд е прието, че търговски са делата, които имат за предмет търговски сделки по смисъла на чл.286 от ТЗ, както и всяко дело, което има за предмет спорове с участие на търговци, свързани изцяло или отчасти с регулирани от обективното търговско право отношения. Определящи за търговския характер на делото са качеството на страните и договорната връзка, от която произтича претенцията, а не вида на образуваното пред първоинстанционния или въззивен съд дело.

В настоящия случай предмета на спора по предявения от частния жалбоподател иск е вземане по запис на заповед, която на основание чл.286 ал.2 от ТЗ е абсолютна търговска сделка. Поради което и определението на въззивния съд е постановено по търговско дело с цена на иска под 20 000лв., поради което и решението по него, а на основание и чл.274 ал.4 от ГПК и определението не подлежи на касационен контрол. Предвид на това и обжалваното разпореждане следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 4809 от 09.05.2017г. по ч.в.търг.дело № 121/15г. по описа на Варненски ОС за връщане на частна касационна жалба на А.Р.П. с  вх.№ 6336 от 02.03.2017г. срещу постановеното по делото определение № 422 от 09.02.2017г.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: