О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 391

                                                

                                                гр.Варна, 18.06.2018 г.

 

                                                      В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на осемнадесети юни през две хиляди и осемнадесета година в състав :

        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ   

                 ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                     НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

                  

като разгледа  докладваното от съдия Георги Йовчев в.ч.т.д. №334 по описа на съда за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по частна жалба на «АМБУЛАТОРИЯ – МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СВЕТА ПЕТКА» ООД, със седалище гр.Варна срещу разпореждане № 3938/23.04.2018 г., постановено по т.д. №204/2018 год. по описа на ОС – Варна, с което е оставена без уважение молбата на жалбоподателя, за връщане на внесена по образуваното и прекратено поради неотстраняване на нередовностите на исковата молба дело, в размер на 1785.60 лева.

Поддържат се оплаквания за неправилност на разпореждането по съображения, че след като искът не е разгледан по същество, задържането на внесена такса противоречи на принципите на справедливост.

Частната жалба е подадена от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, в преклузивния срок по чл. 275, ал.1 ГПК, поради което съдът приема същата за процесуално допустима.

Разгледана по същество, частната жалба е неоснователна по следните съображения:

Жалбоподателят на 09.02.2018 г. е внесъл държавна такса, в размер на 1785.60 лева, по депозирана от него в ОС – Варна искова молба с вх.№4605/12.02.2018 г., във основа на която е образувано т.д. №204/2018 г. по описа на съда.

Производството по делото е прекратено поради неотстранени нередовности на основание чл.129, ал.3 от ГПК, с определение от 20.03.2018 г., влязло в сила на 05.04.2018 г.

По искане на жалбоподателя от 20.04.2018 г., за връщане на внесената по делото искова молба, първоинстанционният съд е постановил разпореждане от 23.04.2018 г. за отказ с аргумента, че прекратяването на делото, не е основание за връщане на внесената държавна такса.

Съобразно разпоредбата на чл.4б от ЗДТ, на връщане подлежат само недължимо платените държавни такси, т. е. само таксите, по които исково или охранително производство не е било образувано или таксите са били събрани, въпреки че ищецът е бил освободен от заплащането им, както и надвнесените такси.

Разпоредбата на чл.3, ал.1 от ЗДТ предвижда, че държавната такса, се заплаща при предявяване на искането за извършване на действието и/или при издаването на документа, за който се плаща такса, както е указано в тарифата, одобрена от Министерски съвет. След като основанието за внасянето на държавната такса е отправеното искане до съдилищата за защита на права чрез провеждане на съдебно производство, то не може да се приеме, че внасяне на таксата е обвързано с очакван от вносителя правен резултат.

Прекратяването на производството по делото поради било поради недопустимост на иска или поради неотстраняване нередовностите на исковата молба, касае единствено приложението на чл.78, ал.4 от ГПК, а именно отговорността за разноските, но не представлява основание за връщане на таксата на ищеца.

Разпоредбата на чл.4, буква "а" от ЗДТ изрично предвижда, че държавната такса се заплаща за искови молби, т. е. предявяването на иск чрез подаване на искова молба до съда, а не извършването на определено съдопроизводствено действие от страна на съда е основание за заплащането й.

Предвид изложеното, частната жалба на «АМБУЛАТОРИЯ – МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СВЕТА ПЕТКА» ООД, със седалище гр.Варна, като неоснователна, следва да бъде оставена без уважение.

 

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на «АМБУЛАТОРИЯ – МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СВЕТА ПЕТКА» ООД, със седалище гр.Варна срещу разпореждане № 3938/23.04.2018 г., постановено по т.д. №204/2018 год. по описа на ОС – Варна, с което е оставена без уважение молбата на жалбоподателя, за връщане на внесена по образуваното и прекратено поради неотстраняване на нередовностите на исковата молба дело, в размер на 1785.60 лева.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВКС, при условията на чл.280, ал.1 от ГПК, в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                         ЧЛЕНОВЕ: