О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

355      /     21.  05.2015 г.

 

Варненски Апелативен съд  -  Търговско отделение в закрито заседание на  горепосочената дата в състав:

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТКА ЗЛАТИЛОВА

        ЧЛЕНОВЕ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

ЖЕНЯ Д.

 

Като разгледа докладваното от съдия Р. Славов в.т.д.№ 336/2015 година по описа на АС - Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 258 и сл. от ГПК. Образувано е по въззивна жалба на ЗК „Л* И*” АД гр. София срещу решение № 95/09.02.2015г., постановено по т.д.№ 1190/2014 год. по описа на ОС – Варна.

След като се запозна с книжата по делото и извърши служебна проверка по редовността и допустимостта на жалбата, съдът установи следното:

Първоинстанционният съд е оставил въззивната жалба без движение за уточняване на обжалваемия интерес, както и за внасяне на дължимата държавна такса за въззивно обжалване. Въззивникът е представил уточнителна молба, с която е изпълнил дадените му от администриращия съд указания по привеждане въззивната жалба в съответствие със законовите изисквания, като в същата се съдържа и искане по чл. 248 ГПК за изменение на първоинстанционното решение в частта за разноските. Пристъпено е към размяна на книжата по депозираната от ЗК „Л* И*” АД гр. София въззивна жалба, след което същата е комплектована с книжата по делото и е изпратена на ВАпС по компетентност. Съдът констатира, че по делото липсват данни съдът да се произнесъл по молбата по чл. 248 ГПК. Ето защо, настоящото производство следва да бъде прекратено и делото върнато на първоинстанционния съд за администриране и разглеждане на молбата за изменение на решението в частта за разноските, като след това да се изпрати на ВАпС за произнасяне.

Воден от горното, съставът на ВАпС, търговско отделение

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.т.д.№ 336/2015 год. по описа на ВАпС.

ВРЪЩА делото на Варненския окръжен съд за произнасяне по молбата на ЗК „Л* И*” АД гр. София по чл. 248 от ГПК, след което делото да бъде върнато на Варненския апелативен съд за продължване на съдопроизводството.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                    ЧЛЕНОВЕ:          1.

 

                                                                                  2.