О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  №382

 

27.06.2017г., гр. Варна,

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на двадесет и седми юни две хиляди и седемнадесета година, в състав:

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                                 НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

като разгледа докладваното от съдията Н. ДАМЯНОВА в. т. д. № 336

по описа на ВнАпС за 2017г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 258 и сл. ГПК, образувано по въззивна жалба вх. № 1229/20.04.2017г. на КМ БИЛДСИСТЕМЕООД - с. Сребърна, Община Силистра, представлявана от управителя К* И., срещу решение № 25/14.03.2017г., постановено по т. д. № 158/2015 год. по описа на ОС – Силистра.

При извършване на проверка по чл. 267, ал. 1 ГПК съдът констатира, че жалбата е подадена в срока по чл. 259, ал. 1 от ГПК, от легитимирано лице, чрез законен представител, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, при наличие на правен интерес от обжалването, и отговаря на изискванията на чл. 262 ГПК, поради което се преценява като процесуално допустима и редовна..

На основание чл. 263 ГПК на насрещната страна са връчени от първоинстанционния съд преписи от жалбата и приложенията. В законоустановения срок е подаден писмен отговор вх. № 1857/08.06.2017г. от адв. И.И. в качеството на процесуален представител на ПЪТПЕРФЕКТ – ТЕАД- гр. Силистра, представлявано от Ж*Д* Д*, по отношение на който следва да бъде направена преценка за спазване изискванията на чл. 259, ал. 2 – 4 , чл. 260, т. 1, 2, 4 и 7 и чл. 261 ГПК

След извършване на проверка въззивният съд констатира, че по делото не са представени доказателства за представителната власт на адв. И.И. за въззивна инстанция, следователно отговорът не отговаря на изискванията на чл. 261, т. 2 ГПК, като съображенията за това са следните:

 

Производството по т. д. № 158/2015г. по описа на СОС е образувано по искова молба на Благстрой ЕООД - гр. Силистра, срещу КМ Билдсистем ЕООД. Поради извършено преобразуване чрез вливане на дружеството в ПЪТПЕРФЕКТ – Т ЕАД-гр. Силистра, първоначалният ищец е заличен, а в качеството на ищец е конституиран правоприемникът. В протокол от проведено от СОС открито съдебно заседание на 14.09.2016г. представляващият ПЪТПЕРФЕКТ – Т ЕАД - гр. Силистра е потвърдил устно представителната власт на адв. И.И.. Потвърждаващото представителната власт изявление обаче може да бъде зачетено за производството по т. д. № 158/2015г. по описа на СОС, по което е направено, но не е достатъчно за извод относно наличие на представителна власт по пълномощие на адвоката за въззивна инстанция. Това обуславя необходимостта от даване на указания по чл. 101 ГПК на страната за представяне на доказателства за надлежно предоставена представителна власт на адвоката за процесуално представителство пред ВнАпС.

По изложените съображения съставът на ВнАпС счита, че настоящото производство следва да бъде прекратено, а делото - върнато на администриращия съд за провеждане на процедура по чл. 101 ГПК по отношение на отговор вх. № 1857/08.06.2017г.

Воден от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в. т. д. № 336/2017г. по описа на ВАпС.

ВРЪЩА делото на Силистренския окръжен съд за предприемане на необходимите действия съобразно мотивите на определението, след което същото да се изпрати обратно на Апелативен съд – гр. Варна за разглеждане на въззивната жалба.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      ЧЛЕНОВЕ:  1.                             2.