ОПРЕДЕЛЕНИЕ

427/14.06.2019

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 14.06.2019 г. в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

    НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№336 по описа за 2019 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е жалба от „Полимери инвест“ АД - гр.Девня чрез адв. М.С. от БАК срещу постановление от 22.10.2018 г. по т.д. №615/2016 г. на Окръжен съд Варна за възлагане на недвижими имоти.

Жалбата е подадена в срок, но подлежи на връщане като нередовна.

Към датата на подаване на жалбата – 01.11.2018 г. адв. М.С. не е бил надлежно упълномощен за подаването й. Окръжен съд Варна-ТО предвид липсата на представено с жалбата пълномощно с разпореждане от 02.11.2018 г. е оставил жалбата без движение и е задължил въззивника да представи доказателства за учреден мандат за процесуално представителство на адв. М.С. от БАК, като в случай че подаването на жалбата е извършено без представителна власт, същото действие да се потвърди с нарочна писмена молба или жалбата се приподпише от законния представител на въззивника или от упълномощено от него лице, с предупреждение с разпореждане №11446/26.11.2018 г., че при неизпълнение жалбата ще се върне. Жалбоподателят на два пъти – чрез адв. М.С. и чрез преупълномощилия го адв. Милко Пенчев от ДАК са представили на съда генерално пълномощно за упълномощаване на АД „Пенчев и партньори“-гр.Добрич, представлявано от адв.Милко Пенчев, и пълномощни за преупълнощаване от последния на адв. М.С. от БАС от 09.11.2018 г. и от 27.11.2018 г. да подава жалби по т.д. №615/2017 г. на Окръжен съд Варна. Последните две пълномощни установяват преупълномощаване за подаване на жалбата след като тя е била вече подадена от преупълномощения адвокат, което изисква безусловно потвърждаване на действията му за това поради липса на представителна власт към момента на извършването им. Доколкото такова потвърждаване не е заявено нито от преупълномощителя адв. - пълномощник Милко Пенчев от ДАК с молбата му от 23.01.2019 г., нито от законния органов представител на длъжника - „Полимери инвест“ АД - гр.Девня, жалбата е останала нередовна и подлежи на връщане, респективно производството по нея следва да се прекрати, на основание чл.262, ал.2, т.2  във връзка с чл.273-ГПК.

Настоящият състав е длъжен да извърши собствена преценка за редовност и допустимост на въззивната жалба независимо от определение №285/02.05.2019 г. по ч.т.д. №186/2019 г., с което друг състав на АС Варна  е върнал делото на ОС Варна за придвижването й за разглеждане от апелативния съд, още повече въз основа на друго неразгледано от последния основание.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството  по делото, образувано по жалбата на „Полимери инвест“ АД - гр.Девня чрез адв.М.С. от БАК срещу  постановление от 22.10.2018 г. по т.д. №615/2016 г. на Окръжен съд Варна за възлагане на недвижими имоти.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВКС на РБ.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ:1.                       2.