Р Е Ш Е Н И Е

                                                            152

 

                 гр.Варна, 27.05.2015г.

 

                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,TЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ  в закрито заседание на двадесет и седми май през две хиляди и петнадесета година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРА ХРИСТОВА

    ЧЛЕНОВЕ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                          КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

 

като разгледа  докладваното от съдия Кристияна Генковска в.т.д. № 337 по описа на съда  за 2015 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е на осн. чл.25 , ал.4, изр.2 ЗТР по повод на жалба от „СИОНА”ЕООД,чрез адв.Г., против решение  № 221/17.03.2015г. по т.д. № 382/15г. на ВОС, с което е потвърден отказ на длъжностното лице по регистрацията рег. № 20150219133000/20.02.2015 г., постановен по заявление вх. № 20150219133000 на „Сиона”ЕООД за вписване на промени в представителството.

В жалбата се правят оплаквания, че и ЮЛ може да е управител на ЕООД, като в този случай воля ще се изразява, чрез представляващия ЮЛ. Счита , че в този смисъл е и приетото ТР №3/15.11.2013г. по т.д. № 3/2013г. на ОСГТК на ВКС.  Моли се за отмяна на атакуваното решение и постановяване на друго , с което се укаже на дл. лице по регистрацията да впише исканите промени по партида на дружеството.

Предмет на обжалване пред ВОС е отказ на длъжностно лице по регистрацията да впише промяна в обстоятелство досежно заличаване на Борислав Найденов като управител на ЕООД и вписване на нов управител – „БУЛЕКС КОНСУЛТ”ЕООД, чрез управителя Борислав Найденов.

ВнАС намира следното:

Видно от извършена справка за вписвания по партида на „СИОНА”ЕООД в ТР се установява , че дружеството е с едноличен собственик на капитала – „БУЛЕКС-КОНСУЛТ”ЕООД.

На осн. чл.147,ал.1 ТЗ едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично или чрез определен от него управител. Ако собственикът е юридическо лице, неговият ръководител или определено от него лице управлява дружеството. Под „ръководител” законът има предвид физическото лице , която изявява воля: напр. управител при ООД/ЕООД, което е едноличен собственик на капитала на друго ООД /ЕООД или изпълнителен директор на АД.  Също така нормативната регламентация по отношение управлението на дружество с ограничена отговорност предвижда в чл.141,ал.3 и ал.4 ТЗ , че се вписва , респ. заличава „името на управителя”. Изрично ТЗ предвижда само по отношение на акционерното дружество възможност негов член на съвета на директорите  да бъде както физическо, така и юридическо лице – чл.234,ал.1 ГПК. И в последната хипотеза  се поставят допълнителни изисквания: да бъде предвидено в устава; да бъде определено от ЮЛ - член на СД представител /физическо лице/ за изпълнение на задълженията му съвета. Ето защо и когато законодателят е решил да разшири вида на субектите, които могат да управляват и представляват публичните ЕООД, той го е направил изрично – чл.21,ал.1 ПРУПСДП.

Горното налага, следните правни изводи:

Съществуващата нормативна уредба регламентира управлението и представителството на едно юридическо лице от друго юридическо лице като изключение , поради което, за да е възможно, следва да бъде закрепено изрично. Недопустимо е по аналогия да се прилагат в частта на управлението и представителството правилата относно АС спрямо ООД/ЕООД. Отделно от това предвидената като вид субект на правото – физическо лице, на управителя на ООД като орган на дружеството, се извежда и от специфичните функции, които той упражнява по отношение на ЮЛ, което управлява и представлява. Най-общо неговата компетентност е насочена към организиране и ръководство дейността /вътрешно-административна и стопанска/ на дружеството, т.е. оперативно изпълнителна дейност и към представителство на дружество в взаимоотношения с трети лица и съдружниците. Следователно едно ЮЛ – управител на ООД се разглежда като фигура , която би усложнила упражняването в цялост на управителната и представителната функция при ООД. Ако отделни аспекти при осъществяване на управлението на дружеството налагат използване на специфични професионални знания и умения , то ООД не е лишено от възможност чрез управителя си ФЛ да възлага изпълнението на конкретни задачи на професионално управляващо лице, което може да е и ЮЛ. В случая се ползва експертен капацитет на трето лице и отношенията между него и ООД са договорни. В който смисъл следва да се разглежда и задължителната съдебна практика по Решение № 59/28.07.20009г. на ІІ т.о. на ВКС.

Съдът намира , че ТР №3/2013г. на ОСГТК на ВКС не се произнася по въпроса допустимо ли е органен представител на ООД да бъде юридическо лице. Разгледаните положения във връзка с компетентността на управителя и представляващ ООД за изявяване волята на дружеството пред трети лица нямат отношение към вида субект на правото, който може да е управителят.

Горното налага констатация за постановяване на отказ по процесното заявление, а оттук и извод за потвърждаване на обжалваното решение.

Водим от горното , съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА  решение  № 221/17.03.2015г. по т.д. № 382/15г. на ВОС, с което е потвърден отказ на длъжностното лице по регистрацията рег. № 20150219133000/20.02.2015 г., постановен по заявление вх. № 20150219133000 на „Сиона”ЕООД за вписване на промени в представителството.   

 Решението е окончателно.

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:         ЧЛЕНОВЕ: