Р Е Ш Е Н И Е   № 168

 

10.07.2019г., гр. Варна.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в публично съдебно заседание на втори юли две хиляди и деветнадесета година, в състав:

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: В. ПЕТРОВ

                                                             ЧЛЕНОВЕ: Г. ЙОВЧЕВ

                                                                   Н. ДАМЯНОВА

 

при участието на секретаря Е. Тодорова, като разгледа докладваното от съдията Н. Дамянова въззивно т. д. № 337 по описа на ВнАпС за 2019г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е въззивно, по реда на чл. 258 и сл. ГПК във вр. 713 ТЗ, образувано по жалба на „ОСТ Трейдинг“ ЕООД – гр. Варна, подадена чрез адв. Л.П. от ВАК, срещу решение № 209/12.03.2019г. по т. д. № 1698/2017г. по описа на Варненски окръжен съд, с което въззивното дружество е обявено в несъстоятелност, постановено е прекратяване дейността на предприятието, прекратени са правомощията на органите на дружеството, длъжникът е лишен от право да управлява и да се разпорежда с имуществото, включено в масата на несъстоятелността, и е постановено започване на осребряването на имуществото.

Жалбоподателят инвокира оплаквания за неправилност на решението, с искане за неговата отмяна. Твърди се преждевременно постановяване на акта по чл. 710 ТЗ по съображения, че е налице висящо производство предявен от длъжника установителен иск по чл. 694 ТЗ за несъществуване на прието вземане на „ОББ“ АД. Според длъжника липсата на окончателен съдебен акт по този съдебен спор е пречка за предлагане на оздравителен план.

Жалбата е подадена в предвидения в чл. 713, ал. 1 ТЗ седемдневен срок от вписване на решението в ТР, по партидата на дружеството, от легитимирано лице, чрез надлежно упълномощен процесуален представител, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, при наличие на интерес от обжалването и е процесуално допустима.

Кредиторите „Домейн Бойар Интернешънъл“ ЕАД и „Домейн Менада дистрибуция“ ЕООД изразяват становище за неоснователност на жалбата, а останалите кредитори не са се възползвали от възможността за подаване на отговор.

За да се произнесе по спора съставът на въззивния съд взе предвид следното:

С влязло в сила решение № 455/11.06.2018г., постановено по т. д. № 1698/2017г. по описа на ВОС, е обявена неплатежоспособността на „ОСТ Трейдинг“ ЕООД – гр. Варна, с начална дата 24.06.2017г. и е открито производство по несъстоятелност.

С определение № 2369/05.07.2018г., въз основа на решение на първо събрание на кредиторите от 02.07.2018г., за постоянен синдик на длъжника е назначен В.И.Г., встъпил в длъжност на 06.07.2018г. В съответствие с правомощията си и на основание чл. 686 ТЗ синдикът е изготвил списъци на приетите и неприетите вземания, предявени в сроковете по чл. 685, ал. 1 ТЗ, които са одобрени от съда с определения от 10.10.2018г., 26.10.2018г. и 07.11.2018г. Определение № 4406/12.12.2018г., с което е поправено, по реда на чл. 247 ГПК, определение № 3533/10.10.2018г. е последният по време акт по чл. 692 ТЗ, вписан в ТР, по партидата на дружеството на 12.12.2018г. Допълнителен списък по чл. 688, ал. 1 ТЗ не е изготвян от синдика.

Съгласно разпоредбата на чл. 698 ал. 1 ТЗ, срокът за предлагане на оздравителен план от лицата по чл. 697 ал. 1 от ТЗ е едномесечен от обявяване в ТР на определението на съда по чл. 692, ал. 1 от ТЗ.

До изтичане на срока по чл. 698, ал. 1 ТЗ, считано от датата на обявяването в ТР на последното по време определение за одобряването на списък на приетите вземания по чл. 692 ТЗ, не са постъпили предложения за оздравителен план по чл. 696 ТЗ от лицата по чл. 697, ал. 1 ТЗ. На основание чл. 710 ТЗ съдът по несъстоятелността е бил длъжен служебно да обяви длъжника в несъстоятелност, произнасяйки се с решение по чл. 711 ТЗ, тъй като са били налице предвидените в закона предпоставки за това, както и за преминаване в следващата фаза на производството по несъстоятелност за осребряване имуществото на длъжника и удовлетворяване на кредиторите.

В тази връзка, неоснователно е оплакването на въззивника за преждевременно произнасяне на съда по несъстоятелност, с доводи за висящо производство по чл. 694 ТЗ. Оплакването е основано на ирелевантен факт, извън предвидения от закона фактически състав. По аргумент от чл. 694, ал. 9 ТЗ, съгласно който в плана за оздравяване задължително се заделят резерви за вземане, предмет на установителен иск, висящността на производства по чл. 694 ТЗ не са пречка за предлагане и одобряване на план за оздравяване, нямат отношение към срока по чл. 698, ал. 1 ТЗ и са без значение за задължението на съда по несъстоятелността да постанови решение по чл. 711 ТЗ при осъществяване на предпоставките по чл. 710 ТЗ.

Поради съвпадение на правните изводи на двете съдебни инстанции по отношение наличието на предпоставките по чл. 711 ТЗ, първоинстанционното решение следва да бъде потвърдено.

Така мотивиран, съставът на ВнАпС

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 209/12.03.2019г. по т. д. № 1698/2017г. по описа на Варненски окръжен съд.

Препис от решението да се изпрати на съда по несъстоятелността за вписване в книгата по чл. 634в, ал. 1 ТЗ.

Решението подлежи на обжалване пред ВКС в едномесечен срок от съобщаването му на страните, при наличие на основания за допустимост на касационно обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         ЧЛЕНОВЕ: 1.                      2.