РЕШЕНИЕ

 

№   257/ 14.10.2014 г   Варна

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Апелативен съд - Варна                                         търговско отделение           трети състав

На  шестнадесети септември                                                                                 2014 година

В публично заседание в следния състав:

                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златка Златилова

ЧЛЕНОВЕ: Радослав Славов

                                                                                    Петя Хорозова

при участието на секретаря Е.Т. сложи на разглеждане въз.т.д. № 338 по описа за 2014 г. докладвано        от З.Златилова     за да се произнесе взе предвид:

Производството по делото е по реда на чл. 268 ГПК.

Образувано е по въззивната жалба на ПК „Н.” с.Дралфа, Търговищка обл. срещу решение № 13/21.03.2014 г. постановено по т.д.223/2013 г. по описа на ТОС с което по иск на ЦКС със седалище гр. София, въззивникът е осъден да заплати сумата 82 388,70 лв. представляваща неизплатена главница по сключени 8 договора за заем в периода януари – декември 2011 г. и 3 512,53 лв. лихви за забава върху неплатената главница в периода 4.10.2012 – 11.11.2013 г. ведно със законната лихва върху главницата и съдебни разноски.

Въззивната жалба е бланкетна. Оспорва се размера на задължението, но се претендира отмяната му и постановяване на друго, с което искът се отхвърли.

Въззиваемата страна ЦКС оспорва жалбата, поддържа, че обжалваното решение е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Като съобрази в изпълнение на задълженията си по чл. 269 ГПК валидността и допустимостта на обжалваното решение, за да се произнесе в предметните предели на въззивното производство, съдът намира:

Предявени са при условията на обективно кумулативно съединяване искове с правно основание  по чл. 240 ЗЗД

Ищецът Ц.К.С. гр. София твърди, че е предоставил на ответника ПК”Н.” с. Дралфа в заем средства от Фонд взаимно подпомагане „Инвестиции” по договори № 25-57/24.01.2011 г; №25-58/21.02.2011 г; №И-25-1/02.05.2011 г; №И-25-2/1.09.2011 г; № И-25-3/30.09.2011 г; № И-25-4/8.11.2011 г. № № И-25-5/24.11.2011 г и № И-25-6/06.12.2011 г.  на обща сума 96 500 лв. Погасяването на средствата е следвало да стане на равни вноски дължими на 30 число на месеца съгл. погасителен план по всеки договор, като за непогасените на падежа вноски е договорена лихва за всеки ден просрочие, в размер на 0,9% от основния лихвен процент към момента на сключване на договора. След 4.10.2012 г. погасяването на задълженията е спряло. Дължимата неплатена главница по всички договори която ищецът претендира е 82 388,70 лв. и лихва за забава за периода 4.10.20122 – 11.11.2013 г. общо 3 512,53 лв.

По делото е назначена и приета ССЕ, която е установила счетоводното записване на предоставения заем при ищеца, вписване на задължение при ответника за 96 500 лв. и счетоводно отразяване на платените заемни вноски за погасяване на дълга. Констатирана е разлика при счетоводните записвания по търговските книги на двете страни само при лихвите за забава, като отразената при ответника като задължение сума е с 418,70 лв. по- малко от дължимата. Размера на задължението съгл. неоспорената ССЕ е 82 338,70 лв. главница и 3 512,53 лв. лихви.

При така установеното от фактическа страна съдът приема иска с правно основание чл. 240 ал. 1 ЗЗД за връщане на сумата 82 338,70 лв. дадена в заем за послужване и дължима съгласно изготвените погасителни планове за доказан по основание и размер.

Основателен се явява и искът по чл. 240 ал. 2 ЗЗД за плащане на уговорената с писмените договори лихва върху всяка от просрочените вноски с падеж 30 число на месеца, общо  в размер на сумата 3 512,53 лв.

Поради сходство в мотивите и крайния резултат решението следва да се потвърди.

Предвид направеното искане и на осн. чл. 78 ал. 1 ГПК вр. с чл. 78 ал. 8 ГПК, в полза на Ц.К.С. със седалище гр. София се присъждат съдебни разноски за въззивната инстанция в размер на 3 107 лв. юрисконсултско възнаграждение за въззивна инстанция. С оглед изхода на спора на ответната страна съдебни разноски не се присъждат.

Водим от изложеното съставът на Варненския апелативен съд

 

Р    Е    Ш    И    :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 13/21.03.2014 г. постановено по т.д.223/2013 г. по описа на Търговищкия окръжен съд.

ОСЪЖДА Потребителна кооперация ”Н.” ЕИК 000862467, със седалище с. Дралфа Търговищка област да плати на Ц.К.С. ЕИК 000696497 със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Раковски” № 99 сумата 3 107 лв., представляваща  съдебни разноски за въззивната инстанция

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщаването му на страните при условията на чл. 280 ал. 1 от ГПК

.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                       ЧЛЕНОВЕ :