Р Е Ш Е Н И Е   № 193

 

17.10.2017г., гр. Варна.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в публично съдебно заседание на двадесети септември две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                                             ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                                   НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

при участието на секретаря Ели Тодорова, като разгледа докладваното от съдията Н. Дамянова въззивно т. д. № 338 по описа на ВнАпС за 2017г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е въззивно, по реда на чл. 258 и сл. ГПК, образувано по жалба вх. № 2250/12.06.2017г. на Т.И.С. в качеството му на синдик на „АСТРО ТРЕЙД" ООД / в несъстоятелност/, ЕИК 130613095, със седалище гр. Търговище, представляван от адв. К.Д. ***, срещу решение № 27/23.05.2017г., постановено по т. д. № 113/2016г. по описа на Търговищки окръжен съд, с което е отхвърлен предявеният от въззивника иск с правно основание чл. 647, ал. 1, т. 6 ТЗ, срещу „ПЕТРОТЕРН ФИНАНС” ООД – гр. София, ЕИК 130337679, и „АСТРО ТРЕЙД" ООД /в несъстоятелност/, за обявяване относителната недействителност на апорт на недвижим имот в гр. Търговище/ с посочени идентификационни данни/, извършен от несъстоятелния длъжник в „ПЕТРОТЕРН” ООД / сега „ПЕТРОТЕРН ФИНАНС“ ООД/.

В жалбата се инвокирани общи оплаквания за неправилност на решение поради допуснати съществени нарушения на процесуалния закон и необоснованост. Твърди се наличие на хипотеза на ал. 3, но не е посочено от кой закон и коя норма / в приложимите правни норми не се съдържа такава с цитираното съдържание/. Излага се, че с предявяването на иска синдикът е упражнил възможност във връзка с Павлов иск, уреден в чл. 135 ЗЗД, но не се твърди недопустимост на решението поради произнасяне по непредявен иск. Искането към въззивния съд е за отмяна на решението и постановяване на друго, с което искът да бъде уважен.

Жалбата е подадена в срока по чл. 259, ал. 1 от ГПК, от легитимирано лице– ищец в първоинстанционното производство, чрез надлежно упълномощен процесуален представител, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, при наличие на правен интерес от обжалването, и отговаря на изискванията на чл. 262 ГПК. Същата се преценява като процесуално допустима и редовна.

Въззиваемите дружества „ ’ПЕТРОТЕРН ФИНАНС” ООД – гр. София, и "АСТРО ТРЕЙД" ООД / н./ не изразяват становище по жалбата.

В проведеното открито съдебно заседание не се явяват представители на страните.

За да се произнесе по спора съставът на въззивния съд взе предвид следното:

Първоинстанционният Търговищки окръжен съд е сезиран с отменителен иск с правно основание чл. 646, ал. 1, т. 6 ТЗ, предявен от Т.И.С., в качеството му на синдик на "АСТРО ТРЕЙД" ООД / н./ ЕИК 130613095, срещу несъстоятелното дружество и ’’ПЕТРОТЕРН ФИНАНС” ООД, ЕИК 130337679, за обявяване по отношение кредиторите на несъстоятелността относителна недействителност на сделка, съставляваща непарична вноска / апорт/ на недвижим имот в гр. Търговище / с посочени идентификационни данни/, извършен от несъстоятелния длъжник за покриване стойността на записани от него дялове от увеличение на капитала на „Петротерн“ ООД / с актуално наименование „Петротерн финанс“ ООД/.

Ищецът твърди в исковата молба, че с решение № 69/16.10.2015 г. по т. д. № 53/2015 г. на ТОС, е открито производство по несъстоятелност на "АСТРО ТРЕЙД" ООД, поради неплатежоспособност, с начална дата – 31.05.2012г., и производството е спряно, а с решение № 78/20.11.2015г. същото е възобновено. При извършена справка в ТР синдикът установил, че по заявление вх. № 20120116173140 е вписана непарична вноска на „АСТРО ТРЕЙД” ООД в „ПЕТРОТЕРН” ООД, съставляваща поземлен имот, находящ се в землището на гр. Търговище, м. “ Гинов кладенец”, с площ по нотариален акт от 11.450 дка. Излага се, че извършеният апорт, с който имотът е преминал в патримониума на „ПЕТРОТЕРН ФИНАНС” ООД, попада в т. н. подозрителен период според ТЗ, сделката е между свързани лица по смисъла на § 1 от ДР на ТЗ, уврежда правата на кредиторите на несъстоятелността и е относително недействителна по отношение на тях. Твърди се също, че пазарната цена на имота значително надвишава полученото от „АСТРО ТРЕЙД” ООД, както и че към момента на извършването на сделката дружеството е имал публични задължения.

Ответниците са процесуално пасивни, не изразяват становище и не се представляват в проведените открити съдебни заседания, включително и във въззивното производство.

Решението на ТОС, с което искът е отхвърлен, е валидно като постановено от надлежен съдебен състав, в рамките на предоставената му правораздавателна власт и компетентност, и съдържащо реквизитите по чл. 236 ГПК. Налице са всички предвидени от закона предпоставки и липса на процесуални пречки за възникване и надлежно упражняване на правото на иск. Исковата молба е подадена от активно легитимирано лице – синдик на несъстоятелното дружество, на 17.10.2016г, в рамките на законоустановения едногодишен срок по чл. 649 ТЗ, който в случая тече от момента на обявяване на решението по чл. 632, ал. 2 ТЗ / решение № 78/20.11.2015г. по т. д. № 53/2015 г. на ТОС/.

Съобразно обстоятелствата, посочени от ищеца в исковата молба и уточняващите молби, и отправеното до съда искане, предявеният отменителен иск е правилно квалифициран като такъв с правно основание чл. 647, ал. 1, т. 6 ТЗ, въпреки че синдикът свързва подозрителния период с началната дата на неплатежоспособността., която след влизане в сила на ЗИДТЗ /обн. ДВ бр. 20/28.02.2013г./ е с много ограничено значение спрямо исковете за попълване масата на несъстоятелността. Същевременно, още в началната фаза на първоинстанционното производство, с необжалвано определение, съдът е оставил без разглеждане исковата молба в частта, с която е поискано прогласяване относителна недействителност на процесната сделката, представляваща внасяне на непарична вноска, въз основа на твърдения за непогасени публични задължения на прехвърлителя, какъвто иск синдикът не е легитимиран да предяви по аргумент от чл. 216 ДОПК.

От фактическа страна е безспорно установено, че молбата на ,,ИHBECTИЦИОННА KOMПАНИЯ“ АД - гр. Варна по чл. 625 и сл. ТЗ, по която е образувано т. д. № 53/2015г. по описа на ТОС, е подадена на 08.05.2015г. Именно с постановеното по това дело решение № 69/16.10.2015 г., вписано в ТР при АВп на 19.10.2015г., е обявена неплатежоспособността на "АСТРО ТРЕЙД" ООД, с начална дата 31.05.2012г., открито е производство по несъстоятелност на длъжника, постановено е прекратяване дейността на предприятието, дружеството е обявено в несъстоятелност, на основание чл. 630, ал. 2 и чл. 632 от ТЗ и е спряно производството по несъстоятелност, на основание чл. 632, ал. 1 вр. ал. 2 ТЗ. С решение № 78/20.11.2015г., вписано в ТР на 26.11.2016г., производството по делото е възобновено по реда на чл. 632, ал. 2 от ТЗ, по молба на кредитор, предплатил определените от съда разноски.

Във връзка с процесната сделка се установява следното от фактическа страна: На 28.12.2011г. е взето решение от общо събрание на „Астро Трейд“ ООД да придобие дялове и да стане съдружник в „Петротерн“ ООД, като стойността на дяловете да бъде покрита с непарична вноска. На същата дата - 28.12.2011г., общо събрание на „Петротерн“ ООД взема решение за промяна на капитала на дружеството чрез увеличаване броя на дяловете, които да бъдат записани от нов съдружник - „Астро Трейд“ ООД, и стойността им да бъде покрита с непарична вноска – недвижим имот. След оценка на имотите в процедура по чл. 72, ал. 2 ТЗ, са вписани в ТР, АВп, всички подлежащи на регистрация обстоятелства във връзка с увеличението на капитала, приемането на нов съдружник и внасяне на апортна вноска, на 27.01.2012 г.

Така приетата за установена фактическа обстановка обосновава следните правни изводи на състава на ВнАпС по предмета на спора:

За да е основателен предявен отменителен иск с правно основание чл. 647, ал. 1, т. 6 ГПК, следва да се установи кумулативното наличие на елементите от фактическия състав на разпоредбата, а именно: атакуваната сделка да е извършена в двугодишен срок от подаване на молбата за откриване производство по несъстоятелност, страна по нея да е свързано лице с длъжника, сделката да уврежда кредиторите на несъстоятелността. В процеса е безспорно установена липсата на първата от предпоставките по чл. 646, ал. 1 , т. 6 ТЗ, за прогласяване на процесния апорт за относително недействителен по отношение на кредиторите на несъсъстоятелността. Същият е вписан повече от една година и три месеца преди /извън/ двугодишния срок от подаване на молбата за откриване производство по несъстоятелност, поради което предявеният от синдика отменителен иск подлежи на отхвърляне като неоснователен, без да е необходимо да се обсъждат останалите предпоставки по приложимата норма. Отделно от това, във връзка с твърдението в жалбата, че с предявяването на иска синдикът е упражнил възможност във връзка с Павлов иск, уреден в чл. 135 ЗЗД, съдът намира за необходимо да посочи, че фактическите състави на всички искове за атакуване на нееквивалентни сделки, свързани с производството по несъстоятелност, в това число и общият текст на чл. 135 ЗЗД, изискват сделката да е сключена не по - рано от началната дата на неплатежоспособността, респ. неплатежоспособността, а в случая датата на апорта предхожда началната дата на неплатежоспособността на "АСТРО ТРЕЙД" ООД.

Поради съвпадане на правните изводи на двете съдебни инстанции по съществото на спора обжалваното решение следва да бъде потвърдено.

Воден от горното, настоящият състав на ВнАпС

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА срещу решение № 27/23.05.2017г., постановено по т. д. № 113/2016г. по описа на Търговищки окръжен съд.

ОСЪЖДА „АСТРО ТРЕЙД“ ООД - в несъстоятелност, ЕИК 130613095, със седалище и адрес на управление: гр. Търговище, ул. „ Великотърновско шосе“ № 4, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, държавна такса в размер на 277.16 лв. /двеста седемдесет и седем лева и шестнадесет ст./, на основание  чл. 649, ал. 6 ТЗ, която сума да се събере от масата на несъстоятелността.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния касационен съд, при условията на чл. 280 ГПК, в едномесечен срок от връчването му на страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      ЧЛЕНОВЕ: 1.                        2.