ОПРЕДЕЛЕНИЕ№473

 

Гр.Варна, …23.07.………………… 2018г.

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение в закрито заседание на двадесети юли през двехиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

                                                                      ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА 

ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

 

Като разгледа докладваното от съдията Дарина Маркова ч.в.търг.дело № 338 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274 ал.1 от ГПК, образувано по частна жалба на Национална агенция за приходите със седалище гр.София срещу определение № 1643 от 14.05.2018г. по търг.дело № 1328/16г. по описа на Варненски ОС, с което е прекратено производството по делото.

В частната жалба се твърди че обжалваното определение е неправилно и незаконосъобразно, постановено в противоречие с процесуалноправни норми и необосновано.

Твърди че разпоредбата на чл.29 ал.2 от ГПК е неприложима, поради липса на законови предпоставки. Излага, че в случая става дума за юридическо лице, а не за физическо лице, както и липсва искане от страна в процеса за извършване на нетърпящо отлагане действие, поради което и нормата на чл.29 ал.2 от ГПК не може да се приложи.  На следващо място твърди, че „Аукторис Сийлънтс анд Полимерс“ ЕООД със седалище гр.Варна следва да бъде представлявано по делото от ликвидатор, а не от особен представител. Твърди също така, че тъй като се касае за юридическо лице съдът е сладвало да укаже на едноличния собственик на капитала на дружеството да предприеме съответните действия за осигуряване на легитимен представител на дружеството и на негов процесуален представител по настоящето дело.

Моли съда да отмени или да обезсили обжалваното определение и да постанови продължаване на съдопроизводствените действия, като претендира направените по делото разноски.

 Частната жалба е подадена от надлежна страна в срока по чл.275 от ГПК и е допустима 

Производството по търг.дело № 1328/16г. е образувано по молба на Национална агенция за приходите по чл.625 от ТЗ за откриване на производство по несъстоятелност на „Аукторис Сийлънтс енд Полимерс“ ЕООД в ликвидация със седалище гр.Варна.

Справка в търговския регистър по партидата на длъжника сочи, че дружеството длъжник, преди подаване на молбата от кредитора, е в производство по ликвидация по решение на съда по реда на чл.155 т.3 от ТЗ, тъй като в продължение на три месеца дружеството е нямало вписан управител. Назначените от АВ последователно ликвидатори, включително и последният вписан ликвидатор, не са дали изискуемото съобразно чл.266 от ТЗ нотариално заверено съгласие с образец от подписа им, видно от данните в раздел ликвидация. Едноличният собственик на капитала на длъжника „Бросс Холдинг“ АД е в несъстоятелност, като преди откриване на производството по несъстоятелност, видно от вписванията в търговския регистър по партидата на „Бросс Холдинг“ АД, членовете на СД са заличени от търговския регистър по реда на чл.233 от ТЗ и към датата на откриване на производство по несъстоятелност дружеството няма вписани членове на СД и представляващи дружеството.

Безспорно в производството по молба на кредитор за откриване на производство по несъстоятелност длъжникът следва да се представлява от своите представителни органи. В настоящия случай на основание чл.269 от ТЗ това е ликвидаторът на дружеството.

Въззивният съд намира, че когато ликвидаторът се назначава от АВ за да бъде завършен фактическият състав по назначаването на ликвидатор е необходимо същият да бъде назначен от АВ, да е вписан по партидата на търговеца и да е дал изискуемото съобразно чл.266 ал.3 от ТЗ и чл.135 ал.1 от Наредба № 1 от 14.02.2007г. за водене, съхраняване и достъп до ТР и до РЮЛНЦ нотариално заверено съгласие с образец от подписа им. До представянето му, фактическият състав по назначаване на ликвидатор на дружество в ликвидация не е завършен и назначения от АВ ликвидатор не може да представлява дружеството. Поради което и дружеството в ликвидация съществува в правния мир, но няма орган, който да изявява неговата воля. Което от своя страна представлява пречка за извършване на съдопроизводствени действия по образуваното срещу това дружество производство.

В случая не може да намери приложение както нормата на чл.30 ал.2 от ГПК, тъй като дружеството – ответник няма вписани управители, така и нормата на чл.147 ал.1 от ТЗ, тъй като и едноличният собственик на капитала няма вписани представляващи.

Доколкото периодът в който от АВ бъде назначен ликвидатор и той даде съгласие за това е неопределен, и  съдът, разглеждащ делото не може да влияе върху него, въззивният съд намира, че в случая следва да намери приложение нормата на чл.29 от ГПК като на ответника се назначи особен представител на разноски на ищеца, до назначаването на такъв, с дадено съгласие, от АВ. /подобно е разрешението дадено от ВКС в решение № 73 от 17.10.2017г. по търг.дело № 1465/15г., ІІ т.о./.

Първоинстанционният съд е сторил именно това, като в указания срок молителят не е представил доказателства за внесена сума за възнаграждение за особен представител, поради което и делото е прекратено.

С оглед на така изложеното, въззивният съд намира, че обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1643 от 14.05.2018г. по търг.дело № 1328/16г. по описа на ОС – Варна.

Определението подлежи на касационно обжалване при условията на чл.280 ал.1 и ал.2 от ГПК пред ВКС на РБ с частна жалба в едноседмичен срок от връчване на препис от настоящето определение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: