О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

№    462   01.07./  2019 година                           град Варна

 

Апелативен съд – Варна                    търговско  отделение

на двадесет и седми юни                                             година 2019

в закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         В.Аракелян

ЧЛЕНОВЕ:А.Братанова

                             М.Недева

 

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.ч.т.д. № 339  по описа  на Варненския апелативен съд за 2019г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е по реда на чл.274 ал.1 т.1 ГПК.

          Образувано е по подадена частна жалба от Национална агенция за приходите, гр.София бул.“Княз Дондуков“ № 52, представлявана от изпълнителния директор Г* Д* против определение № 100/18.03.2019г. на Разградския окръжен съд, постановено по т.д. № 118/2016г., с което   е оставено без разглеждане, като процесуално недопустимо, искането на агенцията          за възобновяване на производството по т.д. № 118/2016г. на РзОС, прекратено с влязло в сила определение № 16/30.06.2017г. По съображения, подробно изложени в жалбата, се иска от съда да отмени обжалваното определение и уважи така подадената молба за възобновяване на производството по т.д. № 118/16г. на РзОС.

          В законоустановения срок не е постъпил писмен отговор от ответната по жалбата страна.

          Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

          Частната жалба е подадена в срок от надлежна страна в процеса, но срещу неподлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално недопустима и като такава следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по нея следва да бъде прекратено.

          Съображенията за това са следните :

          По предявения от Национална агенция за приходите иск по чл.422 ГПК срещу Община Разград е образувано т.д. № 118/16г. на Разградския окръжен съд. С определение № 16/30.06.2017г. производството по делото е прекратено като недопустимо. Определението е потвърдено от състав на Варненския апелативен съд по в.ч.т.д. № 562/17г. и е влязло в сила на 19.12.2017г. Делото е изпратено по компетентност на Разградския административен съд.

          По повдигнатата препирня за подсъдност от административния съд се е произнесъл смесен  петчленен състав на ВКС и ВАС, като със свое определение № 29/22.03.18г. по адм.д. № 8/2018г.  е потвърдил компетентността за произнасяне по същество на Разградския окръжния съд.

          След връщане на делото в окръжния съд то е било образувано под номер 26/18г., в противоречие с изискванията на  ПАС. Като е преценил, че новообразуваното т.д. № 26/18г. е лишено от предмет и няма самостоятелен характер, РзОС  е прекратил производството по него и го е присъединил към т.д. № 118/16г. на РзОС. Ето защо със свое определение № 598/02.10.2018г. по в.ч.т.д.№ 465/18г. състав на Варненския апелативен съд  е оставил без разглеждане частната жалба от Национална агенция за приходите, гр.София против определение № 355/04.05.18г. на Разградския окръжен съд по т.д. № 26/18г., с което производството по делото е прекратено и същото е присъединено към преписката по т.д. № 118/2016г. по описа на РзОС. С определение № 50/18.01.2019г. по ч.т.д. № 2815/18г. на ВКС, ІІ т.о. определението на ВнАпС по в.ч.т.д.№ 465/18г.  е потвърдено.

          В мотивите си на определение № 598/02.10.2018г. по в.ч.т.д.№ 465/18г. апелативният съд е приел, че независимо, че е налице влязло в сила определение за прекратяване на производството по т.д. № 118/16г., претенцията на Национална агенция за приходите следва да бъде разгледана именно в производството по това дело с оглед наличието на обжалваното определение. А в мотивите на определение № 50/18.01.2019г. по ч.т.д. № 2815/18г. касационната инстанция приема, че с разрешаването на спора за подсъдност между съдилищата, едното от двете определения за липса на собствена компетентност СЕ СЧИТА ЗА ОТМЕНЕНО, без да е нужно на посоченото основание то да бъде изрично отменено или производството да бъде „възобновено“, за да се пристъпи към предприемане на дължимите процесуални действия от страна на окончателно определения като компетентен съд. Съставът на касационния съд изрично е посочил, „че независимо под какъв номер ще продължи разглеждането на делото, то това не се отразява върху неговата действителна висящност“.

          С оглед на горното не се споделя тезата на Разградския окръжен съд, изразена в обжалвания съдебен акт, че „с постановяване на определение № 29/22.03.18г. по адм.д. № 8/18г. смесеният петчленен  състав на ВКС и ВАС не поставя делото във висящност и за първоинстанционния РзОС не е било налице задължение за продължаване на съдопроизводствените действия по чл.80 ал.7 от ПАС“.

          Поради възстановената висящност на производството по предявения от НАП иск по т.д. № 118/16г., Разградският окръжен съд следва да продължи съдопроизводствените действия по него, без да постановява нарочен акт за възобновяване на същото. В този смисъл молбата на НАП от 08.02.2019г.  в действителност съставлява искане за предприемане на дължимите процесуални действия по т.д. № 118/16г. на РзОС, респ. – за насрочване на делото в открито съдебно заседание. По това искане компетентен да се произнесе  е Разградският окръжен съд. Отказът на съда да удовлетвори искането може да бъде предмет на молба за определяне на срок при бавност, на осн.чл.255 и сл.ГПК.

          Водим от горното, съдът

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И    :

 

          ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ, като процесуално недопустима, частната жалба на Национална агенция за приходите, гр.София против определение № 100/18.03.2019г. на Разградския окръжен съд, постановено по т.д. № 118/2016г., с което   е оставено без разглеждане, като процесуално недопустимо, искането на агенцията  за възобновяване на производството по т.д. № 118/2016г. на РзОС, прекратено с влязло в сила определение № 16/30.06.2017г.

          ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.т.д. № 339/2019г.на Варненския апелативен съд, търговско отделение.

          Определението може да се обжалва пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на страните по реда на чл.274 ал.2 ГПК.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :