О   П   Р  Е   Д    Е   Л   Е   Н    И   Е

 

№   210 / 23.03.                                                 2018г.                             гр.Варна

 

Апелативен съд   -  Варна                   търговско   отделение

на    двадесет и втори март                                     Година 2018

в  открито   заседание в следния състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:А.Братанова

ЧЛЕНОВЕ:М.Недева

                   Р.Славов

 

като разгледа докладваното от съдия Недева в.т.дело № 34   по описа за 2018 година, за да се произнесе, съобрази следното:

          Производството по делото е по реда на чл.258 ГПК.

          Образувано е по подадена въззивна жалба от „Катар Мениджмънт Ейджънси" ЕООД, ЕИК 201815853, със  седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Симеоновско шосе № 85, сграда "3", вх. Б, ет. 6, ап. 9, представлявано от управителя М* Ж*  А** против решение № 810/28.11.2017г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 1006/2017г., с което е отхвърлен предявения от дружеството иск срещу „България-Катар селскостопанска компания" ООД, ЕИК 202816253, със седалище и адрес на управление: с. Тополи, обл. Варненска, ул. Йордан Николов № 1, представлявано от управителя Я* К* П*, за прогласяване на нищожност на решение на общото събрание на съдружниците в „България – Катар Селскостопанска Компания" ООД ЕИК 202816253, проведено на 15.03.2016 г., обективирано в констативен протокол с peг. № 2127/2016, том I, № 71 на нотариус рег. № 214 на НК, с което „Катар Мениджмънт Ейджънси" ЕООД е изключено като съдружник в „България - Катар селскостопанска компания" ООД. По съображения за противоречие на обжалваното решение с материалния закон, с установената практика на ВКС и с правилата на формалната логика, моли съда да го отмени и вместо него постанови друго, по съществото на спора, с което да уважи предявения иск като основателен и доказан.

          Въззиваемата страна счита жалбата за неоснователна и моли съда да потвърди обжалвания съдебен акт като правилен и законосъобразен.

          Съдът, след съвкупна преценка на доказателствата по делото, намери следното :         

          Предявеният иск е с  правно основание чл.124 ал.1 ГПК.

 

 

 

          Ищецът „Катар Мениджмънт Ейджънси" ЕООД  претендира за постановяване на решение срещу „България-Катар Селскостопанска Компания" ООД, с което да бъде прогласена нищожността  на решение на общото събрание на съдружниците от 15.03.2016г. за изключването му като съдружник, отразено в констативен протокол с рег. № 2127/2016г., том І, № 71 на нотариус Ж*Т*.

          Безспорно установено от фактическа страна по делото е, че на 20.01.2016 г. в кантората на нотариус Ж*Т*  е проведено общо събрание на съдружниците в „България - Катар селскостопанска компания" ООД, на което са присъствали представители на двамата съдружници – „Катар Мениджмънт Ейджънси“ ЕООД и „Тексима Трейдинг“ ЕООД. Съгласно отразеното в изготвения на събранието протокол, същото е свикано с нотариална покана рег. № 21, т.1, акт 2 от 06.01.2016 г. на нотариус М* Т*  от управителя на „България-Катар селскостопанска компания“ ООД и на „Катар Мениджмънт Ейджънси“ ЕООД М* Ж*А** при дневен ред: 1/ Вземане на решение за изключване на „Тексима Трейдинг ЕООД като съдружник в „България - Катар селскостопанска компания" ООД и 2/ Вземане на решение за предявяване на искове срещу управителя на дружеството Я*К* П* в качеството му на управител на „България - Катар селскостопанска компания" ООД. Другият  управител на дружеството – Я* П*е направил изявление  за включване на още една точка в дневния ред – „Вземане на решение за изключване на „Катар Мениджмънт Ейджънси“ ЕООД“, на което  адв. А. от името на М* А** е възразил. На събранието е взето решение за отлагането му  за 15.03.2016 г. от 12:00 ч. на същото място – кантората на нотариус Т*, като всеки от съдружниците е поискал включване в дневния ред на въпроса за изключване на другия съдружник.  Съдружниците са решили и двете свикани от всеки от управителите за 20.01.2016 г. събрания по посочените от всеки от тях точки от дневния ред да се отложат за 15.03.2016 г. от 12:00 ч. като „Всички се считат за уведомени за общото събрание и за запазване поредността на вземане на решенията, съгласно дневния ред.“

          На 15.03.2016г. от 12,00 часа е проведено отложеното общо събрание, отразено в  констативен протокол  рег. № 2110 от същата дата  на нотариус Т*, в който са отразени взетите решения  за изключване на съдружника „Тексима Трейдинг“ ЕООД и за предявяване на искове срещу г-н Я* П* в качеството му на управител на „България - Катар селскостопанска компания" ООД.

          В констативен протокол рег. № 2127 от 15.03.2016 г. на нотариус Тикова  е отразено проведеното общо събрание на

 

 

съдружниците на „България-Катар селскостопанска компания“ ООД от 15,00часа, на което единственият присъстващ съдружник  „Тексима Трейдинг“ ЕООД е взел решение за  изключване на съдружника „Катар Мениджмънт Ейджънси“ ЕООД“.

          От извършената служебна справка в деловодството на Варненския окръжен съд, търговско отделение се установи, че „Тексима Трейдинг“ ЕООД е предявил срещу „България-Катар селскостопанска компания" ООД искове с правно основание чл.74, ал.1 от ТЗ за отмяна на решенията на общото събрание на съдружниците в „България-Катар селскостопанска компания" ООД, проведено на 15.03.2016 г., касаещи изключването му като съдружник и предявяване на искове срещу управителя П*, по които е образувано т.д. № 380/2016г. на ВОС, ТО. С определение № 1744/19.05.2016 г. към делото е присъединено т.дело № 663/2016 г., образувано по предявени от  „Тексима Трейдинг" ЕООД срещу „България-Катар селскостопанска  компания" ООД искове с правно основание чл.124 ал.1 ГПК за прогласяване на нищожност на решенията на  ОСС на „България-Катар селскостопанска  компания" ООД, обективирани в протокол от  от 15.03.2016 г., подписан само от управителя А** (1) за изключване на „Тексима Трейдинг" ЕООД като съдружник в „България-Катар селскостопанска компания“ ООД; (2) за поемане на дружествените дялове на „Тексима трейдинг“ ЕООД от „Катар мениджмънт ейджънси“ ЕООД; (3) за актуално разпределение капитала, който става изцяло собственост на „Катар Мениджмънт Ейджънси" ЕООД; (4) за промяна правната форма на дружеството от ООД на ЕООД; (5) за освобождаване на досегашния управител П* като такъв и продължаване на управлението само от управителя А**; (6) за приемане на нов учредителен акт на дружеството, съобразен с промените; (7) за предявяване на искове срещу управителя  П*  и иск с правно основание чл. 74 от ТЗ, в евентуалност спрямо иска по чл. 124, ал. 1 ГПК, за отмяна на решенията на ОСС  на „България-Катар селскостопанска  компания" ООД,  обективирани в същия протокол от 15.03.2016г., подписан само от управителя А**. Прогласени са за нищожни решенията на ОСС за актуално разпределение капитала, който става изцяло собственост на „Катар Мениджмънт Ейджънси" ЕООД;  за промяна правната форма на дружеството от ООД на ЕООД;  за освобождаване на досегашния управител Пашов като такъв и продължаване на управлението само от управителя А** и за приемане на нов учредителен акт на дружеството, съобразен с промените. В останалата част исковете са отхвърлени. И двете страни са обжалвали решението съобразно правния си интерес. Образуваното по жалбите в.т.д. № 642/2017г. на ВнАпС е спряно с протоколно определение от 7 март 2018г. до

 

 

приключване с влязъл в сила съдебен акт на производството по т.д. № 43/2018 г. по описа на ВОС, образувано от своя страна по предявени от „Тексима Трейдинг“ ЕООД срещу „България – Катар селскостопанска компания“ ООД искове с правно основание чл.124 ал.1 ГПК за прогласяване на нищожност на решенията на ОСС на „България – Катар селскостопанска компания“ ООД от 15.03.2016г. , обективирани в констативен протокол рег.№ 2110/16г. на нотариус Ж* Т*  и в протокол от заседание на ОСС, подписан само от представляващия съдружника „Катар Мениджмънт Ейджънси“ ЕООД А**.

          От своя страна „Катар Мениджмънт Ейджънси“ ЕООД  е атакувало решението на ОСС от 15.03.2016г. за изключването му като съдружник с иск по чл.74 от ТЗ, по който е образувано т.д.№ 409/2016г. на ВОС, ТО. С основния мотив, че решението е нищожно, искът е отхвърлен. По подадената въззивна жалба е образувано в.т.д. № 511/2017г. на ВнАпС, което е спряно до приключването с влязъл в сила съдебен акт на производството по т.д. № 1006/2017г. на ВОС, ТО.

          Основното твърдение в предявения по т.д. № 1006/17г. на ВОС иск с правно основание чл.124 ал.1 ГПК за прогласяване на решението от 15.03.2017г. на ООС на „България – Катар селскостопанска компания“ ООД за изключването на „Катар Мениджмънт Ейджънси“ ЕООД като съдружник за нищожно, обжалването на решението по който е предмет на настоящото въззивно производство, е че това решение е прието от лице, което към момента на приемането му няма качеството на съдружник. Това качество е загубено въз основа на взетото решение на ОСС от същата дата, обективирано в констативен протокол № 2110/16г. от 15.03.16г. – 12,00 часа на нотариус Жана Тикова. Изводът за наличието на това качество у съдружника „Тексима Трейдинг“ ЕООД  е производен от изхода на предявените искове за прогласяване на нищожността на решението на ОСС от 15.03.2016г.  за изключването му. При това положение съдът намира, че е налице връзка на преюдициалност между настоящото производство и тези по т.д. № 380/16г. на ВОС, ТО и т.д. № 43/18г. на ВОС, ТО. Предвид на това производството по настоящото дело следва да бъде спряно до произнасянето с влязъл в сила съдебен акт на производствата по посочените по-горе дела на ВОС.

          Водим от горното и на осн.чл.229 ал.1 т.4 от ГПК,  съдът

 

О    П   Р   Е   Д    Е    Л    И    :

 

          ОТМЕНЯ ХОДА ПО СЪЩЕСТВО  на в.т.д. № 34/2018г. на Варненския апелативен съд, търговско отделение.

         

 

СПИРА производството по делото до приключването с влязъл в сила съдебен акт на производството по т.д. № 380/2016г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение и на производството по т.д. № 43/2018г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение.

          Определението може да се обжалва пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на страните по реда на чл.274 ал.1 ГПК.

 

 

 

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :