РЕШЕНИЕ№ 56/01.03.2019 Г.

№                                                  28.02.2019 год.                              Град Варна

Апелативен съд                                                               Търговско отделение

На  28-и февруари                                                                      2019год.

В    закрито заседание в следния състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ   

                                          ЧЛЕНОВЕ:ДАРИНА  МАРКОВА

                                                               МАРИЯ ХРИСТОВА

Като разгледа докладваното от Р.Славов ч. т. дело № 34 по описа за 2019 година и за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по реда на чл. 274 и сл. ГПК. Образувано е по частна жалба на М.Ш.М. с ЕГН ********** и Н.М.К. с ЕГН **********, чрез процесуален представител,  в качеството им на лица, избрани заедно като управители на „Про 100“ ООД /в процес на регистрация/, против Решение № 988/13.12.2018год. подстановено по т.д. №1799/2018год. на ВОС с което е потвърден отказ № 20181102095046/06.11.2018г. на длъжностно лице по регистрация при Търговския регистър по заявление с вх.№ 20181102095046 за първоначална регистрация на „Про 100“ ООД.

 Излагат се доводи за неправилност на постановеният съдебен акт,  поради необоснованост и постановено в нарушение на процесуалните правила, като моли решението да бъде отменено и да бъде разпоредено вписване в ТР на заявената регистрация на търговеца.

Въззивната жалба е подадена в срок, от лица с правен интерес от обжалване на решението на окръжния съд, като неизгодно за тях и е редовна. При разглеждането й по същество, съдът съобрази следното:

Производството пред окръжния съд е образувано по жалба на М.Ш.М. и Н.М.К. с, чрез процесуален представител,  в качеството им на лица, избрани заедно като управители на „Про 100“ ООД /в процес на регистрация/, против отказ № 20181102095046/06.11.2018г. на длъжностно лице по регистрация при Търговския регистър по заявление с вх.№ 20181102095046 за първоначална регистрация на „Про 100“ ООД.

 Длъжностното лице е обосновало отказът си със следните съображения: Молителите по заявлението за първоначална регистрация на дружеството са посочили фирмено наименования  „ПРО 100“.  Констатирано е, че с фирма „Про сто” е регистриран друг търговец – „Про сто“ЕООД, ЕИК 202198928. Длъжностното лице е изложило мотиви, че независимо дали числото „100“ се изписва с цифри или с дума, при изговаряне звучи идентично, поради което посочената в заявлението фирма не е уникална.  С аргумента, че друго лице има права върху фирмата на заявения за вписване търговец, е достигнало до извода, че се касае за обстоятелство, неподлежащо на вписване в търговския регистър, като се е обосновало и с разпоредбата на чл.7 ал.2 ТЗ.

Изводът на ДЛР е въприет от окръжния съд при постановяване на обжалваното решение, като е прието, че регистрацията на новоучреденото търговско дружество с фирмено наименование „ПРО 100“ би била в нарушение на разпоредбата на чл. 7, ал. 2, изр. 2 ТЗ, изискваща фирмата да отговаря на истината и да не въвежда в заблуждение. Това е така, според съда,  тъй като единственото различие от регистрираното вече дружество с такова наименование - „ПРО СТО“, със заявеното за вписване е изписването на числото „100“ с дума вместо с цифри. Това води до произнасянето и на двете фирмени наименования по идентичен начин.

Съставът на ВнАпС намира за правилен извода на окръжния съд в мотивите на атакуваното решение, като съображенията за това са следните:

С влизане в сила на ЗТР е въведен принципът за национална уникалност на фирмените наименования за подлежащите на регистрация в ТР юридически лица. Спазването на принципа за национална уникалност на фирмените наименования е изрично включена в обсега на проверката на ДЛР, уреден в чл. 21 ЗТРРЮЛНЦ . Изрично, в чл.21 т.7 от закона е вменено задължение на ДЛ, изразяващо се в това да се установи дали друго лице няма права върху фирмата и дали тя отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 ТЗ / при първоначално вписване или промяна на фирмата/.

След като наименованията „ПРО 100“ И „ПРО СТО“ звучат абсолютно еднакво при произнасяне, то това не може да обуслови друг извод, освен че с регистрацията на новоучреденото търговско дружество би се нарушил принципът за национална уникалност на фирмените наименования като едно от задължителните изисквания на чл. 7, ал. 2 ТЗ във вр. чл. 21 ЗТР. Разликата  между изписването на числото 100 –т.е. като число „100“ и с букви „СТО“  в двете наименование /т.е.  с цифри /числото 100 и с думи/,  е без значение, предвид обстоятелството, че писмена форма за действителността на търговска сделка е необходима само по изключение, / в случаите предвидени от закона – чл. 293 ТЗ/. При упражняването на дейност търговските дружества влизат предимно в неформални преддоговорни и договорни отношения със съконтрахенти. Несъмнено, за да се избегне възможността за заблуждение на третите лица относно идентификацията на дружеството, уникалността следва да е налице едновременно при изписване и при изговаряне на наименованието. Този извод следва и от чл.7 ал.4 ТЗ,  в която е предвидена възможност на търговец  да предяви иск  за преустановяване на недобросъвестно използване на фирма...когато фирмата е идентична или сходна с регистрирана по-рано фирма. Следователно, освен че е налице забрана за регистрация на фирма с идентично наименование, налице е забрана за регистрация и на фирма със сходно наименование на регистрирана по-рано фирма.

Поради съвпадение на правни изводи на двете съдебни инстанции относно приложимите норми и установените с тях правни последици, решение на ВОС следва да бъде потвърдено.

  Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

                                     Р   Е   Ш   И :

 

ПОТВЪРЖДАВА  Решение № 988/13.12.2018 год. по т.д. № 1799/2018 год. на Окръжен съд - Варна, с което е потвърден отказ на АВ, ТР под № 20181102095046/06.11.2018г. на длъжностно лице по регистрация при Търговския регистър по заявление с вх.№ 20181102095046 за първоначална регистрация на „Про 100“ ООД.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                  ЧЛЕНОВЕ: 1.                       2.