ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№   430/  24.06.2015 год.                         Град Варна

Апелативен съд                                                                Търговско отделение

На  24-и юни                                                      Година 2015год.

В    закрито заседание в следния състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТКА ЗЛАТИЛОВА  

                                      ЧЛЕНОВЕ:  Р. СЛАВОВ   

                                                          ЖЕНЯ ДИМИТРОВА 

Като разгледа докладваното от Р.Славов ч. т. дело № 340

 по описа за 2015 година и за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е образувано по подадена е частна жалба от О.Г.Г., чрез пълномощникът си адв.Р. Д., срещу Определение № 2791 от 13.03.2015год. по т.д. № 1408/2013год. на Окръжен съд - гр. Варна, с което е оставена без разглеждане молба вх.№ 7120 от 04.03.2015год. на жалбоподателя за освобождаване от държавна такса подадената въззивна жалба срещу постановеното решение по делото. Излага доводи за неправилност на постановеният съдебен акт, по изложени съображения.

Насрещната страна чрез писмен отговор, счита жалбата за неоснователна.

Частната жалба е подадена в срок, от лицас правен интерес от обжалване на определението на окръжния съд, като неизгодно за него и е  редовна. При разглеждането й по същество, съдът съобрази следното:

С разпореждане № 1793/17.02.2015год. съдът е оставил без движение администрирането на въззивна жалба вх.№ 5026/13.02.2015год. срещу постановеното решение по делото, подадена от настоящите  жалбоподате, с указание в едноседмичен срок да отстрани нередовносттите по жалбата, като:

-Представи доказателства за внесена държавна такса в размер на 601,38лв.:

-Да се уточни от кой пълномощник се подава въззивната жалба доколкото като представители са посочени адв.П.Т. и адв.Р.Д., като в случай, че се подава и от двамата, да се подпише въззивната жаба от адв. Д..

 Изрично е посочено, че при неизпълнение жалбата ще бъде върната на осн. чл.262 ал.2 т.2 ГПК.

Видно от материалите по делото, с молба от 04.03.2014год. подписана отново само от адв. Т., е поискано жалбоподателят да бъде освободен от заплащане на държавна такса, на основание чл.83 ал.2 ГПК. В условията на евентуалност, да бъде продължен срока за заплащане на същата.  В обжалваното определение съдът е изложил съображения,  че с молбата липсва като изпълнение на останалите указани с разпореждането  действия по отстраняване на нередовността на въззивната жалба, за които не е направено искане за удължаване на срока за тяхното изпълнение.

Определението е незаконосъобразно.

Дадените с разпореждането указания /с изключение за препис от въззивната жалба за третото лице/, имат отношение към редовността на въззиванта жалба. Това е така, тъй като въззивната жалба е подадена от О.Г.Г. чрез пълномощниците си адв. П. Т. и адв. Р.Д., същата е подписана с един подпис от адв.П. Т. /съобразно направеното изписване на името на подписалия/.  Това указание-да се уточни дали и адв. Р.Д. е подал въззивната жалба  в случая има съществено значение към редовността на въззивната жалба, поради следното:  Адвокат П. Т., към момента на извършване на процесуалните действия, а и към настоящият момент, има статут на младши адвокат /видно от регистъра на младшите адвокати/. Според чл.20 ал.6 ЗАдв., младшият адвокат може да представлява страна по първоинстанционни дела в окръжните съдилища заедно с друг адвокат.

Постъпилата молба вх.№ 7120/04.03.2015год., чрез която частично са изпълнени указанията, дадени с разпореждане №1793/17.02.2015год. и която е дала основание на съда да постанови обжалваното определение, е подписана отново само от адв. Т..

С оглед на цитираната разпоредба на чл.20 ал.6 ЗАдв., адв. Т. не може да представлява и да извършва процесуални действия самостоятелно. Предвид изложеното, съдът не е следвало да цени молба вх.№ 7120/04.03.2015год. като валидно извършено процесуално действие от пълномощник на страната.  С оглед на констатираната  липса на процесуална правоспособност, съдът е следвало да съобщи на другия пълномощник или страната за извършените действия без представителна власт с указания  да отстранят посочения недостатък, чрез евентуално  потвърдждаване на извършените действия без представителна власт.

Предвид гореизложеното, следва да се направи извод, че обжалваното определение се явява незаконосъобразно и следва да бъде отменено.         

Мотивиран от гореизложеното, съдът

                                   О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ Определение № 2791 от 13.03.2015год. постановено по т.д. № 1408/2013год. на Окръжен съд - гр. Варна, с което е оставена без разглеждане молба вх.№ 7120 от 04.03.2015год. подадена от адв. П.Т. като пълномощник на О.Г.Г. за освобождаване от заплащане на държавна такса по подадената въззивна жалба срещу постановеното решение по делото и е разпоредено същата да бъде  върната и ВРЪЩА делото на ВОС за изпълнение на дадените указания.

Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           ЧЛЕНОВЕ: 1.                    2.