Р Е Ш Е Н И Е

 

196 /Варна, 08.07.2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, в закрито  съдебно заседание  в състав

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

                            ЧЛЕНОВЕ: МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

                                                                               АНЕТА БРАТАНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия А.Братанова ч.т.д.№ 341/2014 год. по описа на ВАпС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.25, ал.4, изр.2 ЗТР и е образувано по жалба от Н.Й. в качеството на председател на ЗК «Х. Б. – 92» - гр.Тутракан, Област Силистренска срещу решение № 49/19.05.2014 год., постановено по т.д.№ 90/2014 год. по описа на ОС – Силистра, с което е потвърден отказ № 20140415141551/16.04.2014 год. на АВп за вписване на промени по партидата на кооперацията, свързани със състава на УС и КС.

В предявената жалба се излага, че протоколът от проведено ОС на кооперацията от 23.03.2014 год. обективира фактическа грешка в преброяването на гласовете, която е надлежно отстранена с повторно отваряне на бюлетините и съставяне на нарочен протокол от комисията по избора. Промените в състава на управителните и контролни органи на кооперацията са осъществени с изискуемото съобразно чл. 29, ал.2 от Устава мнозинство. Приетите решения не са оспорвани по съдебен ред и са влезли в законна сила.  

Съдът, след преценка на въведените доводи и  представените доказателства, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Предявената жалба е депозирана в преклузивния срок по чл.25, ал.4 ЗТР, от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.

Разглежданият отказ е постановен по заявление обр.А7, обективиращо искане за вписване на промени в обстоятелствата, вписани в ТР по партидата на ЗК «Х. Б. – 92» - гр.Тутракан, изразяващи се в промени в състава на УС и КС.

 Претендираните промени са осъществени с решение на ОС на кооперацията от 23.03.2014 год. Видно от надлежно съставения по реда на чл. 18, ал.5 ЗК протокол, приемането на решенията е осъществено с тайно гласуване, упражняване на вот чрез бюлетина и отчитането му от нарочен помощен колективен орган – комисия по избора. Протоколът от проведено ОС обективира отчетен положителен вот и като краен резултат – приемането на решения, съвпадащи по съдържание със заявените промени.

В настоящото производство не се оспорва обстоятелството, че удостовереният в протокола положителен вот не е достатъчен за формирането на надлежни решения с оглед изричното изискване на чл. 29, ал.2 от действащия Устав – решенията за изменения в състава на УС и КС на кооперацията се приемат с мнозинство 2/3 от присъстващите член-кооператори.

С решение на УС от 09.04.2014 год. е възложена ревизия на отчетените резултати чрез повторно преброяване на бюлетините от избирателната комисия. В изпълнение на взетото решение е съставен протокол от 10.04.2014 год. в който е удостоверено допускането на грешка при сумиране на броя на гласовете. Повторно отчетения вот  сочи наличие на предпоставките на чл. 29, ал.2 от Устава – измененията в състава на УС и КС са осъществени с квалифицирано мнозинство от присъстващите член – кооператори. Протоколът е подписан от членовете на комисията по избора и от Председателя на ЗК.

Първият спорен въпрос по делото е допустима ли е поправката на протокол от проведено събрание на върховния колективен орган на управление на ЮЛ.  Всеки удостоверителен документ – частен или официален може да бъде предмет на поправка в случай, че обективира грешни факти. Протоколът от проведено ОС на кооперацията е частен свидетелстващ документ и може да бъде поправен чрез повторно удостоверително изявление във формата по чл. 18, ал.5 ЗК. Протоколът за поправка следва да бъде подписан от Председателя на кооперацията и протоколчика като органи, на които изрично е вменено правомощието да документират проведените събрания и приетите решения. Протоколът от 10.04.2014 год. не носи подпис на протоколчик, поради което не може да удостовери твърдяната грешка.

Независимо от изложеното следва да се съобрази и обстоятелството, че пороците в свикването и провеждането на ОС правят приетите решения отменяеми, а не нищожни. Отменяемостта може да се предяви единствено по реда на чл.58 ЗК и то в указаните в същия текст кратки преклузивни срокове. Съобразно извършената от съда служебна справка пред РС - Тутракан /районният съд по седалището на кооперацията/, не е предявяван иск по чл.58 ЗК с ответник ЗК за отмяна на решенията на ОС от 23.03.2014 год. Така след изтичането на максималния 3-месечен срок по чл.58, ал.5 ЗК следва да се приеме, че решенията на върховния орган се ползват със стабилитет дори и същите да са порочни. Соченият стабилитет следва да бъде зачетен и в производството пред регистриращия орган. Противното разбиране би довело до придаването на правораздавателни правомощия на АВ с каквито административният орган не разполага.

На посоченото основание съдът намира, че решението на ОС – Силистра следва да бъде отменено, респ. на АВп следва да бъде указано вписване на заявените промени по партидата на кооперацията.

Водим от горното съдът

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ  решение № 49/19.05.2014 год., постановено по т.д.№ 90/2014 год. по описа на ОС – Силистра, с което е потвърден отказ № 20140415141551/16.04.2014 год. на АВп за вписване на промени по партидата на кооперацията, свързани със състава на УС и КС и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ отказ № 20140415141551/16.04.2014 год. на АВп за вписване на промени по партидата на ЗК «Х. Б. – 92» - гр.Тутракан, Област Силистренска, ЕИК 828047106 свързани със състава на УС и КС.

УКАЗВА на основание чл. 25 ал. 5 от ЗТР на Агенцията по вписванията да впише претендираните промени.

ПРЕПИС от решението да са изпрати на Агенцията по вписванията.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                       2.