РЕШЕНИЕ

   № 197

               гр.Варна, 18.10.2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД - Търговско отделение в публичното заседание на 20.09.2017 г. в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

    НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

при секретаря Ели Тодорова като разгледа докладваното от съдия В.ПЕТРОВ в.т.дело № 341 по описа за  2017  год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

Производството е образувано по постъпила въззивна жалба от С.В.С. ***.Търново срещу решение № 312/10.05.2017 г. на Окръжен съд Варна-ТО по т.д. №1205/2016 г., с което са отхвърлени предявените от същата срещу ЕТ „Върбанов - 44  - Цоло Върбанов“- гр.Варна, искове с правно основание чл.55, ал.1, предл.3 от ЗЗД за заплащане на сумата от 39 000 евро /с левова равностойност 76 268 лева/, получена на отпаднало основание по развален предварителен договор за покупко-продажба  от 29.11.2007 г. и с правно основание чл.86, ал.1 от ЗЗД за сумата 28625.67 лева - обезщетение за забава на подлежащото на връщане плащане за периода от 10.12.2012 г. до 18.08.2016 г. /предявяване на исковата молба в съда/, както и в частта за разноските в размер на 600 лева, които С.С. е осъдена да заплати на ЕТ „Върбанов – 44 - Цоло Върбанов“, с молба да бъде отменено като неправилно и бъде уважена исковата й претенция. Въззивницата моли в с.з. чрез процесуалния си представител за уважаване на жалбата й.

Ответникът по жалбата – ЕТ „Върбанов- 44-Цоло Върбанов“- гр.Варна  с писмен отговор и в с.з. чрез процесуалния си представител моли за потвърждаване на обжалваното решение като правилно и законосъобразно, ведно с присъждане на сторените съдебни разноски за въззивната инстанция.

Съдебният състав на АС-Варна по оплакванията в жалбата и след преценка на събраните по делото доказателства приема за установено следното:

Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата е частично основателна.

Предварителният договор за покупко-продажба на недвижим имот от 29.11.2007 г. не е изпълнен от продавача точно, тъй като на трето лице, посочено от купувачката по предварителния договор – сина й А А е прехвърлено с нот.акт №ХХ/ХХ.ХХ.ХХХХна Нотариус Ш правото на строеж на апартамент №10 във вход „Б“ на строящата се сграда на улХ №Х-Х, гр.Варна, вместо във вход „А“ на същата сграда, както е договорено с предварителния договор. Посоченото в нот.акт №ХХ/ХХ.ХХ.ХХХХвещно право е било прехвърлено по-късно на друго трето лице – И Б с нот.акт №ХХ/ХХ.ХХ.ХХХХг. на Нотариус Ш, като сградата е въведена в експлоатация едва на 04.10.2010 г., така че купувачът по първия нотариален акт Ат.А не е влизал във владение на посочения апартамент преди последващия приобретател Ив.Борисов. С решение №443/31.10.2012 г. на състав на ВКС-4 гр.отд. по гр.д. №445/2012 г., с което е отхвърлен иск на С.В.С. по чл.19, ал.3 - ЗЗД за обявяване за окончателен на предварителния договор относно апартамент №10 във вход „А“ в сградата на улХ №Х-Х, гр.Варна, е прието, че прехвърлянето на имота е извършено, но е налице допусната очевидна фактическа грешка при индивидуализацията му – във вход „Б“, вместо във вход „А“. Посочено е също така, че без да бъде поправена тази очевидна фактическа грешка, повторната продажба на апартамент №10, вход „Б“ е без вещно-прехвърлителен ефект. Въпреки наличието на това влязло в сила съдебно решение, ответникът не е предприел действия по отстраняване на ОФГ в нот.акт №NN/XX.XX.XXXX г., като вместо това е продал апартамент №10 във вход „А“ на друго трето лице – М Д А с нот.акт №NN/NN.NN.NNNN г. Същата приобретателка успешно е провела иск по чл.108 – ЗС срещу А А и го е осъдила да предаде владението върху имота.

Неотстраняването на указаната на продавача от ВКС техническа грешка в индивидуализацията на имота и последващата му продажба на друго трето лице води до пълно неизпълнение от негова страна към купувачката по предварителния договор, тъй като от една страна имотът – предмет на  този договор не е прехвърлен на третото ползващо се лице А А и не може да му бъде вече прехвърлен. А от друга страна на същия е прехвърлен имот, който не съответства на договорения такъв по предварителния договор, като и той е бил прехвърлен по-късно на друго трето лице, което е във владение на имота. За да влезе във владение на този имот третото ползващо се лице Ат.А следва да води иск за собственост срещу последващия приобретател, като е съмнително успешното му провеждане, доколкото вторият приобретател може да му противопостави възражение, че му е прехвърлен имот, съответстващ на сключен с него предварителен договор, т.е. че е добросъвестен владелец и е придобил имота по давност, като давността е изтекла още към датата на решението на ВКС.

Ищцата не е длъжна да приеме различна от договорената престация, нито да води дела, за да й бъде предадена. Неточното първоначално изпълнение на ответника, което е могло да бъде санирано, но се е превърнало следствие на виновните му действия след окончателното решение на ВКС в пълно договорно неизпълнение, прави развалянето на договора от ищцата с предявяването на иск за връщане на платената цена по предварителния договор правомерно и действително, предвид което ефектът му следва да бъде зачетен.

Няма сила на пресъдено нещо на решението по гр.д. №445/2012 г. на ВКС, която да е пречка за уважаването на настоящия иск. Тя е формирана по друг иск макар между същите страни – по чл.19, ал.3 – ГПК, като мотивите на решението не се ползват със сила на пресъдено нещо. Освен това искът е отхвърлен, защото е прието същото - че неизпълнението е само неточно и може да се санира и да стане възможно. Тази възможност обаче е отпаднала окончателно с предприетите от продавача в последствие виновни действия, нарушаващи правата на купувачката. Това прави заведения иск по чл.55, ал.3 – ЗЗД основателен предвид развалянето на предварителния даговор от изправната страна - купувачката поради виновното договорно неизпълнение на другата страна – продавача. В противен случай би се стигнало до неоснователно обогатяване на последния със заплатената му цена за имот, който не е прехвърлил и вече не може да прехвърли на посоченото от купувачката трето ползващо се лице. Искът за главницата е основателен за сумата 39000 евро с левова равностойност 76268 лв, като обжалваното решение следва да се отмени в тази му част като неправилно и вместо него бъде постановено друго, с което искът бъде уважен в посочения размер.

Искът за мораторни лихви за сумата 26625.67 лв е неоснователен, тъй като, за да бъде поставен длъжникът в забава, трябва да бъде поканен – чл.84, ал.2 – ЗЗД, а в случая за покана служи едва исковата молба - т.е. лихви за минало време в размер на законната лихва на основание чл.86, ал.1 - ЗЗД не се дължат, като се дължи само законната лихва върху главницата, считано от датата на предявяване на настоящата искова молба. Решението в тази му част следва да бъде потвърдено. Съобразно този изход на спора решението следва да се отмени и в частта за разноските, присъдени в полза на ответника за първата инстанция, за разликата над 163.74 лв до 600 лв.

Доколкото няма доказани направени разноски от ищцата и в двете производства, такива не й се присъждат. На ответника следва да се присъдят съдебни разноски за въззивната инстанция съобразно отхвърлената част от жалбата в размер на 163.74 лв. Съобразно уважената част от иска и жалбата ответникът следва да бъде осъден да заплати дължимата държавна такса за иска и въззивната жалба, от заплащането на която ищцата е била освободена с определение по ч.т.д. №668/16 г. на АС Варна – общо 4576.08 лв.

Воден от изложеното и на основание чл.271, ал.1 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ решение № 312/10.05.2017 г. на Окръжен съд Варна-ТО по т.д №1205/2016 г. в отхвърлителната му част по иска за главницата и в частта за разноските, присъдени в полза на ответника за първата инстанция, за разликата над 163.74 лв до 600 лв, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОСЪЖДА ЕТ „Върбанов - 44  - Цоло Върбанов“ - гр.Варна, ЕИК – 103208961, представлявано от Цоло Върбанов Петков, да заплати на С.В.С., ЕГН **********, с адрес: ***, община В.Търново, обл. В.Търново сумата 39000 евро, с левова равностойност – 76268 лв, представляваща подлежаща на връщане цена на недвижим имот по развален предварителен договор за покупко-продажба от 29.11.2007 г., ведно със законната лихва върху същата сума, считано от 18.08.2016 г. до окончателното й изплащане.

ПОТВЪРЖДАВА решението в отхвърлителната му част по иска за мораторни лихви върху главницата за периода от 10.12.2012 г. до 18.08.2016 г. за сумата 26625.67 лв и в частта за разноските за сумата 163.74 лв.

ОСЪЖДА С.В.С., ЕГН **********, с адрес: ***, община В.Търново, обл. В.Търново, да заплати на ЕТ „Върбанов - 44 - Цоло Върбанов“ - гр.Варна, ЕИК – 103208961, представлявано от Цоло Върбанов Петков, сумата 163.74 лв - съдебни разноски за въззивната инстанция.

ОСЪЖДА ЕТ „Върбанов - 44 - Цоло Върбанов“ - гр.Варна, ЕИК – 103208961,  представлявано от Цоло Върбанов Петков, да заплати в приход на бюджета на съдебната власт по сметката на Апелативен съд Варна сумата 4576.08 лв – държавна такса по иска и въззивната жалба.

Решението подлежи на обжалване в месечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ при предпоставките на чл.280, ал.1 – ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      ЧЛЕНОВЕ:1.                     2.